Satellite Providers
Add an operator in the city P'yongyang, 北朝鮮
Ask about all services in P'yongyang, 北朝鮮

地図 > 北朝鮮 > Cities in P'yongyang

言語バージョン:
Ŭm-ch’on, Ŭm-dong, Ŭmdalmal, Ŭmji-dong, Ŭmjimal, Ŭmno-ch’on, Ŭnhadong, Ŭn’gu-ri, Ŏŭn-dong, Ŏŭn-gol, Ŏgu, Ŏgujin, Ŏktaemul, Ŏn-dong, Ŏryong-ni, Ŏsŏng-gol, Ŏsŏnyŏul, Ŏyung-dong, Ach’ŏn, Ach’iul, Aegong-ni, Aejŏng-dong, Aep’o-dong, Aep’o-maŭl, Aktŏk-tong, Alme-maŭl, Ammal, An-gol, Andongne, Angae-gol, Angol, Anhŭng-ni, Anha-ri, Anhak-tong, Anhyŏl-li, Anmaŭl, Ansang-ni, Ansodae, Apssungmul, Ap’kŏmbau, Arae-gol, Araech’ŏn-gol, Araegŏmŭn-dong, Araegaraegol, Araegol, Araekkajang, Araenon’gol, Araesinda-ri, Araesoksaeul, Araetchuram, Chŏ-lgol, Chŏgŭn’gogae, Chŏkkul-tong, Chŏkkyo, Chŏksŏl-li, Chŏksin-dong, Chŏl-gol, Chŏlgol, Chŏltunji, Chŏm-gol, Chŏn-ch’on, Chŏnbong-gol, Chŏnch’ol-li, Chŏndang-gol, Chŏndo-dong, Chŏng-ch’on, Chŏng-dong, Chŏngam-ni, Chŏngch’on, Chŏngja-dong, Chŏngmal, Chŏngo-dong, Chŏngo, Chŏngp’an, Chŏngp’yŏng-ni, Chŏnillak, Chŏnjanggwang-dong, Chŏnjangjin-dong, Chŏnsa-dong, Chŏnsal-li, Chŏnsan-dong, Chŏsuji-maŭl, Chaegol-li, Chaegung-dong, Chaejŏl-li, Chaekkol, Chaemal, Chaemang, Chaeng-gol, Chaengin-gol, Chaenmal, Chaesil-li, Chaesongwŏn, Chagŭndaech’ugol, Chagŭndonggul, Chagŭng’almaegol, Chagŭnjunggol, Chagŭnoryu-ri, Chagi-dong, Chagi-gol, Chajak-tong, Chajakkol, Chaji-dong, Chak-ch’on, Chaksŏm, Chaktari-gol, Chang-ch’on, Chang-ni, Changam-dong, Changch’ŏl-li, Changch’on-dong, Changch’on, Changgae-dong, Changgunae, Changgwang-ni, Changgyo-ri, Changhang-ni, Changjŏng-ni, Changjae-dong, Changjae-gol, Changjae, Changjaemul, Changji-ri, Changjin i-dong, Changjin, Changmae-ri, Changmarŭm, Changmyŏng-dong, Changsŏng-dong, Changsaeng-ni, Changsal-li, Changsuwŏn-dong, Changt’ae-dong, Chanjangjin-dong, Charyu-ri, Chasal-li, Chayang-ni, Che-dong, Cheryŏng-ni, Chesŏkkol, Chi-ri, Chidae, Chidong-ni, Chigyŏng-dong, Chigyŏng-gol, Chigyŏng, Chiilgot, Chijŏm, Chik-tong, Chikch’ang, Chikhyŏl-li, Chiksan-gol, Chillyudŏm, Chin-gol, Chindari-dong, Chingye-dong, Chinmaeng, Chinp’a-ri, Chinp’ariP’yŏngch’ŏ, Chipkol, Chirye-ri, Chisŏk-tong, Chisŏng-ni, Chiso-dong, Chiso-gol, Chiyang-maŭl, Cho-ch’on, Choch’ol-li, Choch’on, Chogaeam, Chojŏl-li, Chongyu-dong, Chosan-dong, Chowang-ni, Choyang-dong, Choyang-ni, Chu-ch’on, Chugwŏl-li, Chuksan-dong, Chumak-kol, Chung-ch’on, Chung-dong, Chung-gol, Chung-maŭl, Chung-mal, Chung-ni, Chungbaemi, Chungch’il-li, Chungch’u-dong, Chungdal-li, Chunggwidong-ni, Chunghŭng-dong, Chunghŭng-ni, Chunghwa, Chunghwang-ch’on, Chungi-dong, Chungjangji-dong, Chungmal, Chungp’yŏng, Chungsan-dong, Chungt’ap, Churyŏmjŏng, Chusan-dong, Chusong-dong, Chwagae-dong, Chwagoe-dong, Chwamul, Ch’ŭndap-tong, Ch’ŏl-li, Ch’ŏlbangnijigyŏng, Ch’ŏllim-dong, Ch’ŏlsal-li, Ch’ŏn-dong, Ch’ŏnbuk-tong, Ch’ŏndong-ni, Ch’ŏngdomak, Ch’ŏnggye-dong, Ch’ŏngha-dong, Ch’ŏngmul, Ch’ŏngnyong-ni, Ch’ŏngsŏk-tong, Ch’ŏngt’al-li, Ch’ŏngt’an, Ch’ŏngun-dong, Ch’ŏnjŏ, Ch’ŏnmulch’ŭk, Ch’ŏnsŏ-ri, Ch’ŏn’golgogae, Ch’a-dong, Ch’a-ri, Ch’ae-ch’on, Ch’aech’on, Ch’aeryŏng-ni, Ch’aesong-ni, Ch’ahwang-ni, Ch’ajang-ni, Ch’amsaem, Ch’angŭi-ri, Ch’anggwang-dong, Ch’angjŏn-dong, Ch’angp’yŏng-dong, Ch’anumul-li, Ch’asa-dong, Ch’ilbul-li, Ch’ilgol-dong, Ch’ilsal-li, Ch’imch’ol-li, Ch’obong-ni, Ch’oe-ch’on, Ch’oejaegong, Ch’oesaeng-dong, Ch’omak-kol, Ch’omok-tong, Ch’onghang-ni, Ch’op’yŏng-dong, Ch’oyak-tong, Ch’u-dong, Ch’uja-ri, Ch’ungbi, Ch’ungmak-kol, Ch’ungmil, Ch’ungnyong-ni, Ch’ut’an, Ch’wisŏng-dong, Dang-dong, Hŭgam-ni, Hŭich’anggol, Hŭkku-ri, Hŭktaribŏl, Hŭlgu-ri, Hŭlgumul, Hŭngam, Hŭngch’ŏl-li, Hŭngmul-li, Hŭngnyŏng-nodongjagu, Hŭngnyong-ni, Hŭni-dong, Hŏ-ch’on, Hŏgun-dong, Ha-ch’on, Ha-dong, Ha-ri, Hach’am, Hach’i, Hach’u-dong, Hadal-maŭl, Hadan, Hadang-dong, Hadangjŏng, Haejigi, Hagal-gol, Hagangno-dong, Hagosan, Haguro-ri, Hahanjŏng, Haipsŏk, Hajang-dong, Hajangji-dong, Hajwa-ri, Haksal-li, Haksan-dong, Haksu-ri, Ham-ch’on, Hamyŏngwŏl-li, Han-ch’on, Hanam-dong, Handae-dong, Hangaeul, Hangjŏng-gol, Hangmi-dong, Hangnimgol, Hangno-dong, Hangp’o-dong, Hangsŏng-dong, Hangyu-dong, Hansa-dong, Hanumul, Hanwang-ni, Han’gal-li, Hap’o-dong, Hari-rodongjagu, Hasŏktam-ni, Hasinhŭng-ni, Hasong-dong, Hasu-ri, Hasuch’ŏng, Hat’ap-tong, Hoam-dong, Hobyŏng-dong, Hoe-gol, Hoe-ri, Hoebong-ni, Hoegok-tong, Hoehyŏn-dong, Hoeryong-dong, Hollo-dong, Honam-ni, Hong-ch’on, Hong-dong, Honggyo-dong, Hot’an, Huan-dong, Huillak, Hujŏngbaek-tong, Hujangda-ri, Hunam-ni, Hwa-dong, Hwaam-ni, Hwach’ŏn-il-tong, Hwagang-ni, Hwaho-ri, Hwajŏl-li, Hwajŏn-dong, Hwamul-tong, Hwang-ch’on, Hwangbot’ŏ, Hwangnyong-ni, Hwangsa-dong, Hwangsal-li, Hwangsan-dong, Hwasŏng-dong, Hwasan-gol, Hwawŏn-dong, Hwayang-ni, Hyŏllyong-ni, Hyŏn-dong, Hyŏnam-ni, Hyŏngol, Hyŏnhŭng-ni, Hyŏphŭng-ni, Hyŏpkye-ri, Hyangch’ŏn-dong, Hyangdal-li, Hyanggyo-ri, Hyangmong-maŭl, Hyangmong-ni, Hyodŏng-ni, Hyoja-dong, Hyonal-li, Hyuam-ni, Hyuam, I-dong, Ial-li, Iam-ni, Ibam-dong, Ibong-ni, Ich’ŏl-li, Ich’on, Igŭm-dong, Il-li, Il-tong, Ilch’ŏng-ni, Ilgŏn-dong, Im-ch’on, Imja-dong, Imok-tong, Imwŏn-dong, Inam-ni, Inhŭng-ni, Inhyanggol, Ippul-tong, Ipsŏk, Ipsŏng-ni, Irhwa-dong, Irhwa-ri, Iryŏl-li, Isal-li, Kŭm-ch’on, Kŭmch’ŏn-dong, Kŭmch’on, Kŭmdang-dong, Kŭmje-dong, Kŭmong-ni, Kŭmp’o-dong, Kŭmp’yŏng-ni, Kŭmsŏng-ni, Kŭmsal-li, Kŭmsan-dong, Kŭnmol, Kŏmam-maŭl, Kŏmgŭmbawi, Kŏm’po-maŭl, Kŏnch’ŏl-li, Kŏndal-gol, Kŏnji-dong, Kŏnji-ri, Kŏnnŏngol, Kŏnnae-gol, Kaam-ni, Kach’a-dong, Kadŭl, Kae-dong, Kae-dongne, Kaegŭm-ni, Kaera-ri, Kaeraji, Kajŏng-mal, Kajakchŏng, Kajang-ni, Kajaumul, Kaje, Kakhŭlgol, Kakkok, Kal-gol, Kal-li, Kalch’on, Kalli-maŭl, Kama-gol, Kamagol, Kamak-kol, Kamakchŏng, Kamch’o-ri, Kammun-dong, Kamok-tong, Kamt’ang-gol, Kamt’ogol, Kan-dong, Kan-kol, Kanch’ŏl-li, Kandongjang-ni, Kang-ch’on, Kangdae-dong, Kangdong-ŭp, Kangjŏng-dong, Kangji-dong, Kangnam-ŭp, Kangnam-dong, Kangsŏm, Kani-dong, Kanjijŏng-ni, Kansal-li, Kan’gong-ni, Kap’algol, Karae-gol, Karaekkol, Karyang-gol, Kasu-ri, Kaundegugŏbi, Ki-dong, Kich’ang-ni, Kilsang-dong, Kinbat-ni, Kin’gol-li, Kin’gol, Kkok-kol, Kkonme, Kkoppat-kol, Kkotchŏl-gol, Kkotkol, Ko-ch’on, Koŭm-ni, Koam-ni, Kobang-ni, Kobawi, Kobi-rodongjagu, Kobo-ri, Koch’ŏl-li, Kodŭn’gŏri, Kodun, Koemi-dong, Koil, Kojŏng-ni, Kojal-li, Kom-ch’on, Kong-gol, Kongsu-dong, Konsal-li, Konyang-dong, Koryŏng-ni, Koryŏngt’a, Koryu-ri, Kosangol, Kosari-gol, Ku-dong, Ku-ri, Kuŭm-ni, Kuam-ni, Kubatchi, Kubin-dong, Kudongch’ang-ni, Kudujin-dong, Kugŏbi-ri, Kugi, Kugyo-ri, Kuip-tong, Kujŏl-tong, Kujŏlgol, Kujŏng-ni, Kujin, Kuk-kol, Kuk-tong, Kuksudang, Kuksugol, Kul-gol, Kul-mal, Kullyang-dong, Kunch’ol-li, Kup’o-dong, Kurŭmchae, Kuryong-dong, Kuryonggol, Kusŏ-ri, Kusil-li, Kutpari, Kuwŏn’gŏri, Kwŏn-ch’on, Kwak-ch’on, Kwaktaemŏri, Kwal-li, Kwanŭi-dong, Kwanbong-ni, Kwang-ni, Kwangdŏng-ni, Kwangdaesan, Kwangjewŏl-li, Kwangmyŏng-dong, Kwangno-ri, Kwangsŏng-ni, Kwangsan-dong, Kwangt’al-li, Kwanha-ri, Kwanhak-tong, Kwanhak 2-dong, Kwanmun, Kwansŏn’gyo, Kwansan, Kwant’ŏgol, Kwiil-li, Kwijang-gol, Kwirak-tong, Kyŏngbang, Kyŏngmong-ni, Kyŏngsil-li, Kyebuk-tong, Kyuhyŏl-li, K’ŭn-gol, K’ŭngol, K’ŭnhant’ŏ-gol, K’ŭnjunggol, K’ŭnoryu-ri, K’ŭnsagol, K’ŭnttigol, K’ŭn’gae, K’ŭn’galmae-gol, Mŏkko, Mŏkkol, Mŏkpangi, Madanggol, Madanggolgogae, Maeŭm, Maeam-ni, Maeam, Maebong-ch’on, Maebong-dong, Maedang-gol, Maeha-dong, Maehyŏl-li, Maehyang-ni, Maekchŏl-li, Maemi-gol, Maemigol, Maengju-ri, Majŏl-li, Majŏng-gol, Majang-ni, Majanggŏ-ri, Makkol, Malli-dong, Manŭlme, Mandal-li, Mandalhyŏn, Mangbau, Mangil-li, Mangjang-gol, Mangyŏngdae-dong, Manwŏn’gyŏng, Man’gilp’o, Man’gyŏngdae-ri, Maram-dong, Marumul, Masan-dong, Masan, Masanjang, Masik-tong, Menaridol, Milchŏl-li, Mirŭk-tong, Mirŭk, Mirim-dong, Miryŏk-tong, Miryŏkkol, Miryŏng-ni, Mo-ri, Mogyok-tong, Mokche-ri, Mokp’o-dong, Molbinjang, Mongnaemi, Moro-ri, Moruhyŏn, Mugoji, Mujil-li, Mujin-dong, Mujinjang-maŭl, Mukpang-ni, Mul-gol, Mulbang-gol, Mulbanga-gol, Mulbangagan, Mulbigol, Muldongttuk, Mulgŏ-ri, Mulmi, Multong-ni, Mun-ch’on, Munŭm-dong, Munam-ni, Munan, Munbal-li, Munbau-dong, Munch’on-dong, Munhŭng-ni, Munhwa-ri, Munnae, Munp’yŏng-ni, Munsal-li, Munsan-dong, Munsan, Munsin-dong, Munsu-dong, Munsu-ri, Munwang-dong, Munyŏng-dong, Murwang, Mussoro, Myŏng-ni, Myŏngŭi-ri, Myŏngch’on-dong, Myŏngdang-nodongjagu, Myŏnggu-ri, Myŏnghang-ni, Myŏngnye-ri, Myŏngo-dong, Myŏngwŏl-li, Nŭng-gol, Nŭnggŭm-dong, Nŭngna-ri, Nŭt’i-gol, Nabun-dong, Nae-dong, Nae-ri, Naedong-ni, Naegok-tong, Naegwan-dong, Naehŭngch’ŏn, Naehyanguk-tong, Naeibam-ni, Naemŏk-tong, Naengch’ŏn, Naengjŏng-dong, Naengjŏng-ni, Naengjŏng, Naengsŏng-dong, Naesŏm-ni, Naesŏngsan, Najŏl-li, Nak-tong, Nalgŭnt’ŏ, Nam-dong, Nam-ni, Namŭndŭl, Nambong, Namch’ang, Namgung-maŭl, Namgyo-dong, Namhae-dong, Namho-dong, Namjemi, Nammegi, Namnŭng-dong, Namp’yŏng-dong, Namsa-ri, Namsan-dong, Namsan, Namsanmol, Namsinjŏm, Namsu-dong, Namyang, Nan-gol, Nangmal-li, Nangmil-li, Nangnang-ni, Nansal-li, Negwibong, No-dong, Nodong-ni, Noga-ri, Noha, Nojŏk-tong, Nojŏktol, Noksangol, Non-gol, Nonam-maŭl, Nonam-ni, Norumegi, Noryŏul, Nosang, Notch’ŏm, Noyŏn-gol, Nunssin-gol, Nurugogae, Nyu-dong, O-dong, O-ri, Obae, Obong-gol, Och’on-ni, Odumul, Oeam-dong, Oedae-dong, Oehyangguk-tong, Oemŏk-tong, Ogol, Ogya-dong, Oha-dong, Ok-tong, Okchŏng-ni, Okchŏng, Okchanggol, Okkŭm, Onamnijigyŏng, Ongjang-dong, Ongjom, Ori-gol, Ori-ri, Oryong-dong, Oryu-ch’on, Oryu-dong, Oryu-ri, Osal-li, Oya-ri, Pŏkkogae, Pŏl-maŭl, Pŏl-mal, Pŏl-tong, Pŏlmal, Pŏm-dong, Pŏm-mal, Pŏndong-ni, Pŏnja-dong, Pŏphwa-ri, Pŏphwadari, Pŏri-gol, Pae-ch’on, Paebau, Paegam-ni, Paegol, Paegul-li, Paegyangmol, Paejae-ri, Paek-ch’on, Paekch’on, Paeksa-dong, Paenamu-gol, Paengmok-tong, Paesan-dong, Pagaji-gol, Pak-ch’on, Pakchŏnggol, Pakka-dong, Pakkat’pinjang, Pakkoryŏng, Paksŏnggol, Paksodae, Pamnamu-gol, Panch’ŏn, Pandang-dong, Pang-gol, Pangch’on, Pangch’uk-tong, Pangme, Pangsŏng-dong, Panyong-dong, Paumit, Pidŭlbau, Pinamukkol, Pingjang-dong, Pingjang-ni, Piryugang-nodongjagu, Pisŏk-kol, Pobu-ri, Pong-dong, Pongam-dong, Pongdo-ri, Pongguk-tong, Ponghwa-dong, Ponghwa-ri, Ponghwang-gol, Pongmyŏng-ni, Pongnae-ri, Pongnyong-dong, Pongo-ri, Pongsŏ-ri, Pongsu-dong, Pop’yŏng, Posŏng-ni, Posŏng, Ppael-gol, Pubaeng-ni, Puch’aemol, Pugok-tong, Pukch’ang-ni, Pukkyo-dong, Puksian, Pultang-dong, Pultang-gol, Pultang-ni, Punam-ni, Pusim-ni, Puul-li, Puwŏl-li, Puyong-ni, Pyŏkchido-ri, Pyŏkha-ri, Pyŏkkagol, Pyŏn-ch’on, Pyŏndol-tong, Pyŏnhŭi-ri, Pyŏnt’an-dong, Pyongyang, P’aŭp, P’abalgŏ-ri, P’anŭng-ni, P’an’gyo-ri, P’arhang-gol, P’i-ch’on, P’o-ri, P’oryu-ri, P’ungŏsan, P’unggong-nodongjagu, P’ungjŏng-ni, P’yŏng-dong, P’yŏng-ni, P’yŏngch’ŏn-dong, P’yŏngch’ŏn, P’yŏngjŏng-ni, P’yŏngnyul-li, P’yŏngsŏ-dong, P’yŏngsŏng-dong, P’yŏngu-ri, P’yo-ch’on, P’yo-dong, P’yodae-ri, P’yongga-dong, Rihyŏl-li, Risil-li, Ryŏkp’o-dong, Ryonggung i-dong, Ryonggung il-tong, Ryongmun-dong, Ryongsŏng-ni, Ryongsŏng i-dong, Ryongsan-dong, Ryuhyŏl-li, Sŭng-ni, Sŭngbŏp-tong, Sŭngho 1-tong, Sŏ-dong, Sŏ-ri, Sŏbŏmsa-maŭl, Sŏbang-dong, Sŏch’ang-gol, Sŏgam-ni, Sŏgu-dong, Sŏhŭng-ni, Sŏho-ri, Sŏjŏng, Sŏjae-dong, Sŏjae-mal, Sŏjiyŏng, Sŏkchŏng-dong, Sŏkchŏng-ni, Sŏkhae-dong, Sŏkho-ri, Sŏkhojŏng, Sŏkhyŏnmal, Sŏkkyo-dong, Sŏkkyo-ri, Sŏksa-dong, Sŏksang-dong, Sŏkt’an, Sŏlmaeri P’yŏngch’ŏn, Sŏmi-dong, Sŏmmal, Sŏmnae, Sŏmul-li, Sŏnam-ni, Sŏnami-ri, Sŏnbau, Sŏndae-gol, Sŏndaejŏm, Sŏng-mal, Sŏngam-dong, Sŏngharyŏl-li, Sŏnghyŏl-li, Sŏngi-ri, Sŏngjae-ri, Sŏngjogol, Sŏngju-ri, Sŏngmul-li, Sŏngmun, Sŏngnŭm-ni, Sŏngnae-dong, Sŏngsan-dong, Sŏngwang-ni, Sŏnnae-dong, Sŏnsam-dong, Sŏppamŏri, Sŏppanmol, Sŏp’o-dong, Sŏp’o, Sŏsŏng-dong, Sŏsan-ni, Sŏwŏn-dong, Sa-dong, Sa-ri, Sach’ŏ-dong, Sadal-li, Sadangch’on, Sadangmol, Sado-ri, Sadul-li, Sae-dong, Sae-gol, Sae-mal, Sae-ri, Saebangsŏng, Saedanggŏri, Saedongnae, Saedongne, Saegogae, Saegol, Saejunggol, Saek-kol, Saekch’ŏng-gol, Saem-gol, Saemal, Saemgol, Saen-maŭl, Saen-mal, Saengbaegyang, Saenggŭm-ni, Saenggol, Saenmal, Saesŏm, Saesulmak, Saetŏ, Saet’ŏ, Sagi-ri, Sagotchi, Sahoe-gol, Sajing-ni, Sakkanmak, Sakkanmul, Samŭng-ni, Sama-gol, Sambak-gol, Sambanmol, Samch’igugŏbi, Samdŭng-ni, Samdae-dong, Samga-ri, Samhŭng-ni, Samhakkol, Samham-ni, Samjŏng-ni, Sammul-li, Samnyong-ni, Samsŏng-dong, Samsŏng-ni, Samsal-li, Samsan-ni, San-gol, Sanŭm-dong, Sang-ch’on, Sang-dong, Sang-ni, Sangam-ni, Sangbam-ni, Sangbong-dong, Sangch’ŏk-tong, Sangch’ŏn-dong, Sangch’am, Sangch’u-dong, Sangdan-maŭl, Sangdan, Sangdangjŏng, Sanggangno-dong, Sangguro-ri, Sanghŭng-ni, Sanghanjŏng, Sanghwang-ch’on, Sangipsŏk, Sangkwidong-ni, Sangni-rodongjagu, Sangnyung-ni, Sango-dong, Sangsŏjŏng-dong, Sangsŏk-tong, Sangsŏok-tong, Sangsam-ni, Sangsanme, Sangsinhŭng-ni, Sangsong-dong, Sangsu-ri, Sangt’ap, Sangwŏn-ŭp, Sangyango-ri, Sanjibŏl, Sanmyŏng-gol, Sansŏng-gol, Sansu-dong, Sanuch’ŏn, San’gok-ch’on, Sarang-gol, Sasul-gol, Sattulgogae, Sat’al-li, Sat’onggyo-dong, Se-dong, Se-gol, Sech’ang-dong, Segŏri, Seryŏn-dong, Seryu-dong, Sesim-ni, Seumul-li, Sijang-gol, Sikchi-gol, Siksong-ni, Sil-li, Silla-dong, Sillong, Simbang-ni, Simbok-tong, Simgŭnsol, Sin-ch’on, Sin-dong, Sinal-li, Sinamu-gol, Sinan-dong, Sinanp’o-ri, Sinch’ang, Sinch’on-dong, Sinch’on, Sindae-ri, Sindo-ri, Sindo, Sindongch’ang-ni, Sinhŭng-dong, Sinhŭng-ni, Sinhŏ-dong, Sinha-dong, Sinhan-dong, Sinjŏng-dong, Sinjŏng-ni, Sinjang-ni, Sinjung-dong, Sinjung-ni, Sinmi-dong, Sinmi-ri, Sinnirisin-dong, Sinp’o-ri, Sinp’yŏng-ni, Sinsŏng-ni, Sinsa-gol, Sinsal-li, Sinsang-ni, Sinsawŏn, Sinwŏl-li, Sinwŏl-tong, Sinwŏn, Sinyang-dong, Sinyogi, Sin’gal-li, Sin’gi-dong, So-ch’on, Soŭn-ni, Soan-gol, Soe-gol, Soegol, Soejŏl, Soemal, Sogoumul, Soido, Soiha-dong, Soijung-dong, Soisang-dong, Sojae, Sokch’u-ri, Sokch’u-rodongjagu, Sokp’o-dong, Solbak-tong, Somŏk-kol, Somŏrigol, Somo-dong, Son-ch’on, Sonae-gol, Song-gol, Songgŏ-ri, Songga-dong, Songga-rodongjagu, Songgwang-ni, Songgye-dong, Songhang-ni, Songhwa-maŭl, Songhwangje, Songhyŏn, Songil-li, Songjŏng, Songjae, Songjin-dong, Songnam-ni, Songo-ri, Songp’a-dong, Songp’a, Songsŏng-dong, Songsŏng-ni, Songsa-ri, Songsal-li, Songsin-dong, Songsin, Son’ga-dong, Soong-ni, Sooryu-ri, Soryong-ni, Sosamjŏng-ni, Sosanjŏ, Sosin-dong, Sot-pong, Soumul, Soyang-ni, Soyegi, Ssangnyong-ni, Ssukkol, Su-ri, Such’ŏngnae, Sujae-ri, Sujak-kol, Sunan, Sunch’ang-ni, Sungŭi-ri, Sunghak-tong, Sunghwa-ri, Surenemi, Suryŏng-gol, Suryŏnggol, Susal-li, Susan-gol, Suu-dong, Suu-ri, Suwŏl-li, Suyŏk-tong, Tŭlsu-gol, Tŭmun-gol, Tŏ-gol, Tŏgam-ni, Tŏkhyŏl-li, Tŏksugol, Tŏktae-dong, Tŏktal-tong, Tŏktong-ni, Tabakkol, Tada-dong, Tae-dong, Taebangjŏn, Taech’ŏl-li, Taech’ŏn-dong, Taech’ang-gol, Taech’u-dong, Taeda-ri, Taedong-ni, Taega-dong, Taegiam-ni, Taegok-tong, Taehŭng-ni, Taehŭngnisaet’ŏ, Taehyŏn-dong, Taeido-maŭl, Taeil, Taejang-dong, Taekkusŏgi, Taemo-dong, Taemunsan-burak, Taenae-ri, Taeoryu-ri, Taep’yŏng-dong, Taeri-rodongjagu, Taero-gol, Taesamjŏng, Taesan-dong, Taesanjŏ, Taesong-maŭl, Taewŏl-li, Taeyang-dong, Taeyang-ni, Tagijang-ni, Takpanmol, Talbak-kol, Talgol, Tamhwa-dong, Tamjŏng, Tamong-ni, Tang-dong, Tang-gol, Tangch’ol-li, Tangdunji, Tanggol, Tanggong-ni, Tanggwi, Tanghyŏn-dong, Tanghyŏn, Tangjŏng-ni, Tangjŏngnisin-dong, Tangmol, Tangmurŭ, Tangsang-dong, Tap-kol, Taphyŏn-dong, Todŏng-ni, Toeji-gol, Toen-gol, Tohoe, Tojang-dong, Toje-dong, Tok-tong, Tokchŏm, Tokchang, Tokch’ang, Tokkol-tong, Toksan, Tolbaegi, Tolbyŏk, Toldari, Tolgogae, Tolmol, Toltŭng, Toltari, Tong-dong, Tong-gol, Tong-ni, Tongan, Tongarae, Tongbang-dong, Tongch’ŏl-li, Tongch’ang-ni, Tongdo, Tonggol, Tonggong-ni, Tonggu-ri, Tongjŏng-ni, Tongmol, Tongmyo-dong, Tongnae-dong, Tongnim-dong, Tongnyong-gol, Tongp’o-dong, Tongsŏ-ri, Tongsal-li, Tongsam-dong, Tongsam-ni, Tongsan-dong, Tongsin-dong, Tongt’ul, Torŭnt’ŏ, Torangsŏm, Torumul-li, Toryanggot, Tottaeyang-gol, Tuŏn, Tudan-dong, Tuganjang, Tumu-gol, Tumugol, Tunjŏn-dong, Tunjŏn-maŭl, Tunjaeul, Turugae, Turume, Tut’ang-dong, Twi-gol, Twigol, Twikkindari, Twimoraet’ŏ, Twippŏl, Twissungmol, T’aeŭltŏk, T’aegam-ni, T’aejam-ni, T’aep’yŏng-dong, T’aeyang-dong, T’ap-tong, T’apchae, T’apche-dong, T’apha-ri, T’apkol, T’ogol, T’ogyo-ri, T’ogyo, T’onghang-ni, T’ongilgŏri 1-tong, T’ongu-dong, T’osŏng-dong, T’osŏng-ni, Ugoe-dong, Uk-kol, Ukkŏmŭn-dong, Ukkajŏng, Ukkajanggol, Ukkarae-gol, Ullyong-ni, Unhŭng-ni, Unmal, Unmil-gol, Unnon-gol, Unnongol, Un’gok-tong, Ussaesulmak, Ussinda-ri, Ut-tong, Utchach’i, Utch’ŏn-gol, Utho-gol, Utkal-gol, Utp’yo-ch’on, Uttaewŏl, Uttang-gol, Utt’apchaegi, Uwa-ri, Wŏlbong-dong, Wŏllae-maŭl, Wŏllo-ri, Wŏlp’o-ri, Wŏn-dong, Wŏn-gol, Wŏnam-dong, Wŏnbung-maŭl, Wŏnhŭng-ni, Wŏnhŭngni-P’al-li, Wŏnhyo-ri, Wŏnil-li, Wŏnjŏn, Wŏnjŏng-dong, Wŏnmol, Wŏnsil-li, Wŏnt’onggae, Wŏram, Wŏrhwanji-dong, Wang-ch’on, Wangbyŏru, Wangnŭng-dong, Wangyu-dong, Wap’o, Waryong-ni, Wasan-maŭl, Wi-ch’on, Yŏk-tong, Yŏlp’o-ri, Yŏnam-ni, Yŏngdae-ri, Yŏngju-dong, Yŏngnam-nodongjagu, Yŏngnanggol, Yŏnham-ni, Yŏnsal-li, Yŏp-tong, Yŏriul, Yagyo-ri, Yaksu-dong, Yanaji-mal, Yangŭm-ni, Yangam-ni, Yangdan, Yangga-dong, Yanggang-ni, Yangha-dong, Yanghap, Yanghwa-ri, Yangji-dong, Yangji-gol, Yangji-mal, Yangji-ri, Yangji, Yangjimal, Yangjin-dong, Yangjin-mal, Yangp’o-ri, Yo-gol, Yohwa-ri, Yongang-ni, Yongbal-li, Yongbong-ni, Yongbong I-ri, Yongch’ŏl-li, Yongch’ŏn-dong, Yongch’u i-dong, Yongch’u il-tong, Yongdam-ni, Yongdu, Yonggong-ni, Yonggye-ri, Yonggyo-ri, Yonghŭng-dong, Yonghŭng-ni, Yongha-dong, Yonghae-ri, Yongho-ri, Yonghwa-ri, Yongjil-li, Yongjin-dong, Yongju-ri, Yongma-ch’on, Yongmol, Yongmun-dong, Yongnam-ni, Yongp’o-maŭl, Yongp’o-ri, Yongsŏ-ri, Yongsal-li, Yongsan-dong, Yongso-dong, Yongsugol, Yongt’ŏk-kol, Yongul-li, Yongyŏl-li, Yongyŏn-maŭl, Yop’o-ri, Yu-dong, Yu-ri, Yudŏk-kol, Yudol, Yugap’o, Yuha-dong, Yuil, Yujŏng-ni, Yujŏng, Yujin-dong, Yung-ni, Yup’o-ri, Yusŏng-dong, Yusa-dong, Yusang-dong, Yusari-maŭl, Yusil-li, Yuyang-ni, Chŏngbaek-tong, Misan-dong, Nomae-dong, Ŭiam-dong, Chŏngbaeg i-dong, Chŏngbaeg il-tong, Chŏnsŭng-dong, Changjin il-tong, Chungdang-dong, Ch’ŏngam-dong, Ch’ŏngho-dong, Ch’ŏngnyu i-dong, Ch’ŏngnyu il-tong, Ch’ŏngnyu sam-dong, Ch’ilsŏngmun-dong, Ch’ungsŏng i-dong, Ch’ungsŏng il-tong, Ch’ungsŏng sam-dong, Hayul-tong, Hyuam-dong, Jŏngo i-dong, Jŏngo il-tong, Kosan-dong, Kusŏk-tong, Kwanmun i-dong, Kwanmun il-tong, Kwanmun sam-dong, Miam-dong, Misan i-dong, Misan il-tong, Munhŭng i-dong, Munhŭng il-tong, Munsin i-dong, Munsin il-tong, Munsu il-tong, Nangnang i-dong, Nangnang il-tong, Nangnang sam-dong, Ongnyu i-dong, Ongnyu il-tong, Ongnyu sam-dong, Puksu-dong, Rŭngna il-tong, Raengch’ŏn i-dong, Raengch’ŏn il-tong, Rimhŭng-dong, Ryonghŭng sam-dong, Sŭngni i-dong, Sŭngni il-tong, Sŭngni sam-dong, Saesallim-dong, Sagog i-dong, Sagog il-tong, Samma il-tong, Silli-dong, Sinhŭng i-dong, Sinhŭng il-tong, Sinhŭng sam-dong, Soryong il-tong, Soyong i-dong, Taedonggang-dong, Taesŏng-dong, Taeshin-dong, Taet’aryŏng-dong, Tongdaewŏn il-tong, Tongmun-dong, Tongmun i-dong, Tongmun il-tong, Tongshin il-tong, Tongshin sam-dong, T’apche i-dong, T’apche il-tong, T’apche sam-dong, T’ongilgŏri i-dong, T’ongilgŏri il-tong, Yŏngje-dong, Yongbuk-tong, Yonghŭng 1-tong, Yonghŭng i-dong, Yul-tong
CeReTechs
Cotel Ltda.
US Message
Calico UK Internet Services
AS Starman
Innovative Communications, Inc.
New offers
Speed Light ISP/ICT Services Speed Light ISP (SPL) Dedicated link Download: 1 Mbit/s Upload: 2 Mbit/s 無線インターネット $リクエストに応じて価格
Dhiraagu Dhiraagu Fibre Broadband Download: 8-100 Mbit/s Upload: 1-20 Mbit/s 光ファイバ $84 to 150

NayaTel Home 45 GB Download: 3 Mbit/s Upload: 128 kbit/s インターネットのホーム $13,30

Mopani Wireless Download: 20 Mbit/s Upload: 20 Mbit/s 無線インターネット $リクエストに応じて価格
Mousbak (prepaid) Daily, 2 Days Plans Download: 512 kbit/s Upload: 128 kbit/s 移動体インターネット $2,60 to 5,20
Quansheng | Litle Løkken | Ban Nong Suea | Montiers | Shaded Stand | Dealu Avremeştilor | Samutoma | Lusamba | Longtou | Toûla | La Forge | Ḩaram Shaddād | Mosing | El Limón

Desktop version