Satellite Providers
Add an operator in the city P'yongan-bukto, Corea del nord
Ask about all services in P'yongan-bukto, Corea del nord

MAPPA > Corea del nord > Cities in P'yongan-bukto

Versione lingua:
Ŭigwan-dong, Ŭihŭng-ni, Ŭiha-dong, Ŭisal-li, Ŭisang-dong, Ŭm-dong, Ŭm-ni, Ŭmch’am, Ŭmji-dong, Ŭmjich’am, Ŭmjimal, Ŭnbong-dong, Ŭnbong-ni, Ŭnch’ang-dong, Ŭngbong-dong, Ŭngbong-ni, Ŭngbongch’am, Ŭngsal-li, Ŭnhach’am, Ŭnsang-dong, Ŭpch’ol-li, Ŏ-dong, Ŏŭl-li, Ŏch’ŏp-tong, Ŏch’ang, Ŏgong-ni, Ŏgu-dong, Ŏguch’am, Ŏgung-nodongjagu, Ŏha-dong, Ŏha-ri, Ŏhang, Ŏho-dong, Ŏjŏk-tong, Ŏjŏng-ni, Ŏja-dong, Ŏjaha-dong, Ŏjasang-dong, Ŏmha-ri, Ŏmjang-burak, Ŏmp’ung-dong, Ŏmsu-gol, Ŏmt’aegok, Ŏnjŏng, Ŏpsal-li, Ŏryongp’o, Ŏsang-dong, Ŏsil-li, Ŏyu-ri, Abuam-ni, Aedo-nodongjagu, Aejŏl-li, Am-dong, Amdu-ri, Amt’ae-ri, An-dong, An-gol, Anch’ang-dong, Andŏng-ni, Andal-tong, Anhŭng-dong, Anhŭng-ni, Anha, Anp’ung-dong, Anp’yŏng-ni, Anp’yŏng, Ansal-li, Ansang-dong, Ansang-ni, Ansim-dong, Ansim-gol, Ant’ae-ri, Anyang-gol, Anyang-ni, An’gok, An’gwang-ch’on, An’toegogae, Araenmal, Chŭngbong-dong, Chŏhŏn, Chŏinsang-dong, Chŏkhyŏn, Chŏl-gol, Chŏm-ni, Chŏmbong, Chŏmsang-ni, Chŏnam, Chŏndobong, Chŏngha-dong, Chŏngjong-ni, Chŏngju-dong, Chŏngju, Chŏngjudongch’il-gol, Chŏngjudongo-gol, Chŏngmul-li, Chŏngmun-gol, Chŏngmun-ni, Chŏngnok, Chŏngnyŏng-ni, Chŏngnyong, Chŏngp’o-dong, Chŏngsa, Chŏngsal-li, Chŏngsang-ni, Chŏngsim-dong, Chŏngyang-dong, Chŏnhyŏn, Chŏnjang-kogae, Chŏnjang-ni, Chŏnjing-ni, Chŏnmak, Chŏnp’yŏng, Chŏnsodae, Chaegŭn, Chaegol-mal, Chaegong-ni, Chaegung-burak, Chaegung, Chagŭndalgŭm, Chagŭndari-gol, Chagŭngangnamp’um, Chagŭnjungji, Chagaewŏn, Chajak-kogae, Chajak-tong, Chajakch’am, Chaksim, Chaktong-nyŏng, Chambong-ni, Chang-ch’on, Chang-dong, Chang-gol, Changan-gol, Changbŏl, Changch’ŏn, Changdŭng-dong, Changdong-ni, Changgŏ-ri, Changgi-dong, Changgong-ni, Changgumogi, Changgyŏng-dong, Changhŭng-dong, Changhŭng-ni, Changha-dong, Changha-gol, Changha-ri, Changhang-dong, Changhang-ni, Changhang, Changhyŏl-li, Changhyŏn, Changjae-gol, Changmaek, Changmal-li, Changmok, Changp’o, Changp’yŏng-dong, Changsŏngmun, Changsaeng-dong, Changsaeng-gol, Changsal-li, Changsang-ni, Changsong-dong, Changsong-nodongjagu, Changt’o-dong, Changt’o-ri, Changu, Changyŏl-li, Changyŏn-dong, Changya-dong, Changyo-ri, Changyo, Chasŏng-dong, Che-gol, Chegung, Cheinha-dong, Chejuktong chung-dong, Chep’yŏng-dong, Cherang-gol, Chi-dong, Chibang-dong, Chigyŏng-dong, Chigyŏng-ni, Chigyŏng, Chijang-ni, Chijong-ni, Chik-tong, Chikkogae, Chikp’ung-dong, Chikso-ri, Chilbalbi, Chin-dong, Chin-gol, Chinbok-tong, Chinch’ŏl-li, Chindo-ri, Chinhŭng-dong, Chinhŭng-nodongjagu, Chinha-dong, Chinjo-gol, Chinnam-ni, Chinsŏgu, Chinsŏk-maŭl, Chinsang-dong, Chinyang-gol, Chin’gang, Chin’gon-ni, Chisŏk-tong, Cho-ch’on, Choang-ni, Chogŭmsa, Chokchi-gol, Chokho-dong, Chonggye-ri, Chongma-dong, Chorim-dong, Chosal-li, Chosan-dong, Chosan, Chowŏnch’am, Choyang-dong, Choyang-gol, Choyang-ni, Chu-gol, Chuŭi-ri, Chuŭm-dong, Chuam-burak, Chubong-ni, Chugam-ni, Chuha-dong, Chuhak-tong, Chukho-ri, Chuktae-dong, Chuktae, Chunam-dong, Chung-dong, Chung-gol, Chung-ni, Chungangburak, Chungbang-ni, Chungbong-ni, Chungch’ŏl-li, Chungch’am, Chungch’o-ri, Chungdae-ri, Chungdal-li, Chungdan-dong, Chungdan, Chungdongch’am, Chunggam-ni, Chunggo-dong, Chunggok, Chunggong-ni, Chunggwan’gok, Chunghŭng-dong, Chunghŭng-ni, Chungha-ri, Chungho-ri, Chungje-ri, Chungmak, Chungnam-gol, Chungnam-ni, Chungnyŏl-li, Chungnyanggang, Chungp’yŏng-dong, Chungsŏk, Chungsŏng-dong, Chungsal-li, Chungsan, Chungsang-ni, Chungso-ri, Chungt’ae-ri, Chungyang, Chunok-tong, Chun’gok-tong, Churam-dong, Chusang-dong, Chussi-dong, Chwa-ri, Chwach’ang-dong, Chwadongsongdong-ni, Chwaha-dong, Chwahyŏn-dong, Chwai-dong, Chwaisan-dong, Ch’ŏil-li, Ch’ŏl-tong, Ch’ŏlchuk-tong, Ch’ŏllyŏng, Ch’ŏlsan, Ch’ŏlsang-ni, Ch’ŏn-dong, Ch’ŏnbong-ni, Ch’ŏndŭngch’am, Ch’ŏndae-ri, Ch’ŏnggang-ni, Ch’ŏnggye-dong, Ch’ŏnggye-ri, Ch’ŏngha-ri, Ch’ŏngjŏn-dong, Ch’ŏngjŏng-ni, Ch’ŏngnyong-dong, Ch’ŏngnyong-ni, Ch’ŏngnyong, Ch’ŏngnyongan, Ch’ŏngnyongch’on, Ch’ŏngo, Ch’ŏngp’ung-ni, Ch’ŏngsŏng-nodongjagu, Ch’ŏngsŏngdongchung-ni, Ch’ŏngsal-li, Ch’ŏngsang-ni, Ch’ŏngsanjangsi, Ch’ŏngsong-dong, Ch’ŏngsu-dong, Ch’ŏngsu-rodongjagu, Ch’ŏngsu, Ch’ŏngt’o-ri, Ch’ŏnjŏm-ni, Ch’ŏnja-bong, Ch’ŏnjin-dong, Ch’ŏnsŏng-ni, Ch’ŏnsal-li, Ch’ŏnu-ri, Ch’ŏnyang-dong, Ch’ŏn’gajang, Ch’ŏn’gam-dong, Ch’ŏn’gam-ni, Ch’ŏn’gye-ri, Ch’a-dong, Ch’abok-tong, Ch’aeryŏl-li, Ch’aeungol, Ch’ahŭngil-tong, Ch’aha-ri, Ch’amch’aedo, Ch’ang-dong, Ch’ang-gol, Ch’ang-ni, Ch’angam-ni, Ch’angbuk, Ch’angch’ang-dong, Ch’angdŏng-ni, Ch’angdongbuk-kol, Ch’anggo-gol, Ch’anggye-dong, Ch’angha-ri, Ch’angha, Ch’angjŏn, Ch’angp’o-dong, Ch’angp’yŏng-ni, Ch’angsŏng-dong, Ch’angsŏng, Ch’angsan, Ch’angsang-ni, Ch’angsang, Ch’angwŏn-dong, Ch’aryŏng-ni, Ch’asang-ni, Ch’asu-dong, Ch’asung, Ch’auryŏng-gol, Ch’ayu-ri, Ch’ema-dong, Ch’il-gol, Ch’ilchŏn-dong, Ch’ilsŏng-dong, Ch’imgyo, Ch’imhyang-ni, Ch’iram-ni, Ch’o-dong, Ch’och’ŏng, Ch’odang-ni, Ch’oha, Ch’ojŏn-dong, Ch’ojing-ni, Ch’ojung-dong, Ch’okch’ŏl-li, Ch’ol-gol, Ch’omong-ni, Ch’ong-ni, Ch’ongsong-ni, Ch’ori-dong, Ch’osang-ni, Ch’osang, Ch’u-dong, Ch’u-ri, Ch’uam-burak, Ch’ubong-dong, Ch’ubong-ni, Ch’ubongch’am, Ch’udong-sa, Ch’ugok, Ch’ujŏng-dong, Ch’umu-ch’on, Ch’ungdal, Ch’unggok-tong, Ch’ungmak-tong, Ch’ungnyŏl-li, Ch’ungsin-dong, Ch’ungyŏl-li, Ch’unma, Ch’unsal-li, Ch’usang-ni, Ch’wihŭng-ni, Ch’wip’ung-ni, Hŭgamch’on, Hŭngdae-dong, Hŭngnam-ni, Hŭngnong-ni, Hŭngp’yŏng-ni, Hŭngsal-li, Hŏ-ch’on, Hŏgungdari, Hŏmogi, Hŏri-mal, Ha-dong, Ha-gol, Ha-ri, Habuk-kol, Habung-ni, Habyŏngch’ŏn, Hach’am, Hach’ang, Hach’il-tong, Hach’o-dong, Hach’o-ri, Hach’on, Hach’ung, Hadadae-dong, Hadal-li, Hadan-dong, Hadan, Hadongch’am, Haeam-ni, Haebong-ni, Haech’ang, Haengdam-ni, Haenggangch’am, Haesŏng-dong, Haesa-dong, Haeyang, Hagam-ni, Hagam, Hagan-dong, Hagang, Hagok, Hagong-ni, Hagonji-dong, Hagu-gol, Hagwan-dong, Hagwang-dong, Hagwangdongsang-ni, Hagyŏng-dong, Hahŭiyŏng-ni, Haha-ri, Hahaeng-dong, Hail-li, Hajang-dong, Hajang-ni, Hajung-dong, Hak-tong, Hakchŏng, Hakhŭng-ni, Hakhyŏl-li, Hakhyŏn-dong, Hakhyŏndong Ha-dong, Hakksal-li, Hakpong-ni, Hakpong, Hakp’o-dong, Haksŏng-ni, Haksal-li, Hakso-ri, Haksuam, Haktang-gol, Haktang-ni, Halsŏng-ni, Hamae-ri, Hamga-gol, Han-dong, Hanam-dong, Hanam-ni, Handae-dong, Handok’al, Hang-ni, Hangmu, Hangnim-dong, Hangnyŏng-dong, Hanha-ri, Hanjung-ni, Hanp’ung-ni, Hansang-ni, Hanyang, Hapchŏng, Happ’o, Hap’o-ri, Haryŏn, Haryung-ni, Hasŏn-gol, Hasŏng-ni, Hasŏwi, Hasa-ri, Hasam-ni, Hasang-dong, Hasang, Hasangmun-dong, Haso-ri, Hasong, Hasuyang, Hawŏl, Hawŏllim, Haya-dong, Hayang-ni, Hayangji, Hoam-ni, Hoam, Hoch’ŏl-li, Hoe-dong, Hoe-ri, Hoedŏk, Hoedŏng-ni, Hoeha-dong, Hoehyŏn-dong, Hoemokha-dong, Hoemoksang-dong, Hoemong-ni, Hoengsal-li, Hoengsan-gol, Hoeryŏng-ni, Hoesang-ni, Hoesang, Hoeyang-ni, Hoga-dong, Hong-dong, Hongbuk-tong, Honghŭi-dong, Hosŏ-ri, Hou-ri, Hudo-ri, Huin-dong, Hup’yŏng-dong, Hwa-dong, Hwaam-dong, Hwadŏng-ni, Hwaguch’am, Hwaha-dong, Hwahapha-dong, Hwahapsang-dong, Hwahyŏl-li, Hwajŏl-li, Hwajŏng, Hwajung-ni, Hwajungch’am, Hwamok-tong, Hwanggŭmp’yŏng-ni, Hwangga-ri, Hwanggyŏng, Hwanghak-purak, Hwanghak-tong, Hwangjŏl-li, Hwangp’o, Hwangt’o-ri, Hwaong-ni, Hwaongjŏng, Hwap’o, Hwap’ung-dong, Hwap’ung-ni, Hwap’yŏng-ni, Hwap’yŏngch’am, Hwarak-tong, Hwasŏng-dong, Hwasam-ni, Hwasang-dong, Hwasangch’am, Hyŏn-gol, Hyŏnam, Hyŏngsang-ni, Hyŏn’ga-dong, Hyang-dong, Hyangam-ni, Hyangbong-ni, Hyangbung-ni, Hyanggyo-dong, Hyanggyo-ri, Hyanghyŏn-dong, Hyangmoru, Hyangsan-dong, Hyangsan, Hyoja-dong, Hyudu-ri, I-dong, I-gol, I-ri, Iŭi-dong, Ian-dong, Ibam-dong, Ibam-ni, Ibam, Ibong, Ich’ŏl-li, Idam-ni, Idop’o, Iga-gol, Igok, Igu-dong, Igu-ri, Iha-dong, Iha-ri, Ihwa-dong, Ihwa-ri, Ihwa, Ihyŏnch’am, Ihyŏn’gyo, Ijŏng-ni, Ijung-ni, Il-gol, Il-li, Ilbong-ni, Ilgŏl-li, Ilgŏn-dong, Ilgŏn-gol, Illyŏng-ni, Ilsil-li, Ilso-ri, Imam-dong, Imandong-sap’yŏng, Imch’ŏl-li, Imdo, Imgyo-dong, Imhŭng-ni, Imi-gogae, Imok-tong, Imong-ni, Imoru, Imsan-dong, Imsang-ni, Imsu-ri, In-dong, In-gol, Inŭi-dong, Inam-ni, Inbong-dong, Indu-ri, Inhŭng-ni, Inhŭng, Inhaeng, Inhwa-dong, Inhyŏn, Inp’ung-dong, Inp’ung-ni, Inp’ung, Inp’yŏng-dong, Inp’yŏng-ni, Inp’yŏng, Insal-li, Insan, Insong-dong, In’go-dong, In’gok-tong, In’gok, In’gong-ni, In’gwang-ni, Ippau, Ippong-dong, Ipsŏk-tong, Ipsŏk ha-dong, Ipsŏk sang-dong, Ipsŏk, Ipsŏkch’on, Ipsŏktongjok-tong, Ipsŏng-ni, Ipsang-ni, Irhŭng-ni, Irhŭng, Irhae-ri, Iryang-dong, Isŏng-dong, Isang-ni, Iso-ri, Isongdongmaktae-ri, Kŭksŏng-dong, Kŭm-gol, Kŭmam, Kŭmbong, Kŭmbu-ri, Kŭmch’ang-ni, Kŭmch’ung-ni, Kŭmdong-ni, Kŭmgok-tong, Kŭmgok, Kŭmgol-li, Kŭmgong-ni, Kŭmgwang-ni, Kŭmgye-ri, Kŭmha-ri, Kŭmjŏl-li, Kŭmo-dong, Kŭmp’ach’ang, Kŭmp’ung-dong, Kŭmp’ung-ni, Kŭmsŏk, Kŭmsŏng, Kŭmsal-li, Kŭmsang-dong, Kŭmsang-ni, Kŭmsu-dong, Kŭmya-ri, Kŭndong-ni, Kŭnjang-dong, Kŭnmal, Kŭnp’yŏng, Kŭn’gol-maŭl, Kŏllyong-dong, Kŏmŭnmol, Kŏmbong, Kŏmdae-ri, Kŏmgak-tong, Kŏmjang-gol, Kŏmsan-dong, Kŏmsan, Kŏmul-li, Kŏmun-dong, Kŏnsan-dong, Kŏnsuk, Kŏp’o-burak, Kŏri-dong, Ka-dong, Ka-ri, Kabam, Kabong-nodongjagu, Kach’ang-ni, Kadŏk-tong, Kadŏkch’am, Kaehwa-ri, Kaemijungji, Kaeryŏngch’am, Kaewŏn-dong, Kahyŏn-dong, Kajŏk-tong, Kajang-dong, Kajangch’am, Kajimak-tong, Kajwa-ri, Kajwadonghach’am, Kajwadongsangch’am, Kaksi-ri, Kaksu-dong, Kal-li, Kalbak-kol, Kalbong, Kalmagu, Kalmak-kol, Kalsal-li, Kama-gol, Kama, Kamagŏ-ri, Kamak-kol, Kamch’am-dong, Kamch’am, Kamch’o-ri, Kamdang-dong, Kamgye-ri, Kamt’ang-dong, Kan-dong, Kanŭnsŏm, Kanam-ni, Kanch’on, Kandongch’am, Kang-ch’on, Kang-dong, Kangch’on, Kangdong-dong, Kanggŭm-ni, Kanggae-gol, Kanggye-dong, Kanghŭng-ni, Kangjŏng, Kangp’ung-ni, Kangsŏ-burak, Kangsŏ-dong, Kangsŏl-li, Kani-ri, Kanjŏn-gol, Kanp’yŏngch’am, Kansang-ni, Kan’gok, Kaphyŏl-li, Karae-gol, Karaenamuwŏn, Karak-kol, Karhŏn-dong, Karhyŏl-li, Karhyŏn-dong, Kari-gol, Karodongwŏnbaengma-dong, Kasŏng-dong, Kasal-li, Kasan-dong, Kasu-dong, Kil-gol, Kilchung-ni, Kilsa-maŭl, Kilsang-dong, Kilsang-ni, Kinjae-maŭl, Kinjae, Kinmogi, Kirha-dong, Kirha-ri, Kiril-li, Kiryong-ni, Koŭm, Koŭptong Chung-dong, Koŭptong Ha-dong, Koal-li, Koam-dong, Kobangsan, Koch’ang-ni, Koch’o-ri, Koch’on, Kodŭn-gol, Kogŭmam-dong, Kogae-ri, Kogugye-ri, Kogunyŏng-ni, Kohwa, Kohyŏl-li, Kojŏgong-ni, Kojang-gol, Kojang, Koje-dong, Kojing-ni, Koju-ri, Koju, Kokha-ri, Kokkang, Kokp’awŏn, Kol-maŭl, Koljoksŏm, Kolmal, Komak-kol, Komiyang, Konggyŏng-dong, Kongsim-dong, Kongsu, Konji-dong, Konp’yŏngch’am, Kop’owŏn, Korasa, Koryŏng-dong, Kosŏng-dong, Kosŏng-ni, Kosŏng, Kosŏngsang-dong, Kosa-dong, Kosang-dong, Kosu-dong, Kosu-ri, Koyang-dong, Koyu-gol, Ku-gol, Ku-ri, Kuŭm-ni, Kuŭp-tong, Kuŭp, Kuam-dong, Kuam-ni, Kuam, Kubong-ni, Kubuk-tong, Kubuktongjungdal-li, Kubuktongsangdal-li, Kuch’ang-dong, Kuch’ang-ni, Kudan-gol, Kudan, Kudongmun-gol, Kudu-dong, Kudu-ri, Kududongch’ok-tong, Kugung-ni, Kuhang-ni, Kuhangdong ha-dong, Kuhwang-dong, Kuhyang, Kujŏng-dong, Kujang-ŭp, Kujang-dong, Kukhwa-gol, Kuksŏgok, Kuksa-ri, Kuktonggok, Kul-li, Kulchŏn, Kultong-ni, Kundo-dong, Kungdong-ni, Kunhyŏl-li, Kunsal-li, Kunsandonghadal-li, Kunt’ong-dong, Kuram-ni, Kurim-ni, Kuryŏl-li, Kuryŏng, Kuryong-dong, Kuryong-ni, Kuryongch’am, Kusŏk, Kusŏng-dong, Kusŏng-ni, Kusŏng, Kusa-dong, Kusal-li, Kusan, Kusu-ri, Kuwŏllim, Kwŏnch’ang-ni, Kwŏnha-ri, Kwŏnsang-ni, Kwaksan, Kwal-li, Kwallyong-mal, Kwan-dong, Kwan-mal, Kwanŭm-gol, Kwanam-dong, Kwanam-maŭl, Kwanbuk-tong, Kwanch’ang, Kwandae-dong, Kwandong-ni, Kwang-dong, Kwang-ni, Kwangŏ-ri, Kwangam-dong, Kwangam-ni, Kwangbong-dong, Kwangch’ŏn-dong, Kwangch’ol-li, Kwangdae-dong, Kwangdae-ri, Kwangdaegok, Kwangdong-ni, Kwangha-dong, Kwanghwa-ri, Kwangi-dong, Kwangil-li, Kwangjung-dong, Kwangnim-dong, Kwangnim-ni, Kwangp’yŏng-ni, Kwangsŏng-ŭp, Kwangsŏng-dong, Kwangsŏng, Kwangsan-ni, Kwangsang-dong, Kwangwŏl-li, Kwanha-dong, Kwanha-ri, Kwanhae-ri, Kwanhyŏn-dong, Kwanjung-ni, Kwansang-dong, Kwansang-ni, Kwan’gong-ni, Kwi-gol, Kwibong-ni, Kwinam-gol, Kwisang-ni, Kyŏngsang-ni, Kyŏnil-tong, Kyegich’am, Kyerim-dong, Kyeyang-dong, Kyodong-ni, Kyosang, Kyunhŭng-ni, K’ŭn-gol, K’ŭn-mal, K’ŭndalgŭm, K’ŭngangnamp’um, K’ŭnjungji, K’ŭnmal, K’ŭnmulchu, K’ŭnp’andegi, K’ŭn’-gol, K’ŭn’galgŭm, Maam-ch’on, Madŭng-ni, Mado-ri, Maebau, Maebong, Maedang, Maejang-dong, Maemisŏm, Maeng-ni, Maenggok, Maengha-ri, Maengjung-ni, Maengma-dong, Maeyach’am, Maeyong, Mahŭng-dong, Maha-dong, Mahwa-ri, Mahyŏl-li, Mai-dong, Majŏl-li, Majŏn-dong, Majang-dong, Majang-ni, Majangch’am, Majangnyŏng, Majon-maŭl, Malgu-ri, Manam-dong, Mangil-li, Mangilgogae, Mangu-dong, Mangunam, Mangyang-dong, Mang’got, Manhak-kol, Manp’o-ri, Mansŏk-tong, Mansu-dong, Map’yŏng-ni, Masŏng-dong, Masŏng-ni, Masan-dong, Masang-dong, Masang-ni, Masangch’am, Mayang-ni, Mayong-dong, Milbak-kol, Minp’o-dong, Mipa-dong, Mip’a-dong, Mirŭk-kol, Mirŭk-tong, Mirŭng-ni, Mirŏk-tong, Miram-ni, Mirido, Miryŏng-ni, Misan-dong, Misong-ni, Moam-dong, Mobong-ni, Moch’o-ri, Modo-gol, Mogam-burak, Mogot, Mokch’aeng-ni, Morae-dong, Mou-ri, Mu-dong, Mubang-dong, Muhak, Mukhyŏl-li, Muksŏ-ri, Muksa-dong, Muksan, Muksi-dong, Muksi-ri, Muksidong chung-dong, Muksidongnae-dong, Mul-gol, Mulgogae, Munam-ni, Munam, Munbong-ni, Munbongdong nae-dong, Munjŏng-ni, Munja, Munp’o-dong, Munsŏng-ni, Munsan, Munsang-ni, Munsu-dong, Munyang-ni, Mun’ga-dong, Mup’yŏng-ni, Murŭngch’am, Muro-ri, Musan, Musang-maŭl, Musanji, Musong-ni, Myŏngam, Myŏngdŏng-ni, Myŏngdang-dong, Myŏngdang, Myŏngsŏ, Myŏngsal-li, Myŏngsang-ni, Nŭk-tong, Nŭngdae-dong, Nŭnggong-ni, Nae-dong, Nae-gol, Naeŭi-ri, Naech’ŏng, Naech’am-ni, Naedang-dong, Naedong-ni, Naegok, Naehŭng-ni, Naeha-dong, Naeha-ri, Naejangdo, Naejuch’am, Naejung-dong, Naejung-ni, Naemul-li, Naenam-ni, Naengjŏng-dong, Naengjŏng-gol, Naengjŏng-ni, Naengjŏng, Naengjŏngch’am, Naeoktonghadan, Naeoktongsambong-ni, Naeong-ni, Naep’yŏng-dong, Naeryŏm, Naesal-li, Naesan, Naesang-dong, Naesang-ni, Naesang, Naesong-ni, Naesorok, Naewangsa, Naeyang-dong, Nagwŏnil-tong, Nakch’ŏng-dong, Naksŏng-ni, Naksŏng, Nallang-dong, Nam-dong, Nam-gol, Nam-ni, Namam-ni, Namang-burak, Nambal, Namburak, Namch’ang-maŭl, Namch’ang, Namdŭng-ni, Namdae-ri, Namdaesan, Namdandongsangdan, Namgi-dong, Namgok, Namgong-ni, Namgyŏmje, Namhŭng-ni, Namha-ri, Namho-ri, Nami-ri, Namjae-dong, Namjang-ni, Namju-dong, Namjung-ni, Nammin-dong, Nammun-gol, Nammunoe, Namni-dong, Namnyŏng-dong, Namnyŏng-ni, Namnyung-ni, Namoesŏng-dong, Namp’o-ri, Namp’yŏng, Namsŭng, Namsŏ-ri, Namsŏl-gol, Namsŏl-li, Namsŏng-ni, Namsŏng, Namsa-rodongjagu, Namsadonghadan, Namsal-li, Namsam-ni, Namsan-dong, Namsan, Namsang-ni, Namsanmu, Namsi-dong, Namsin-dong, Namyang-dong, Namyang-ni, Namyang, Nanha-dong, Napch’ŏngjŏng, Nidam-ni, No-dong, Nodang-ni, Nogok-tong, Nogong-ni, Nohŭng-ni, Noha-dong, Nohyŏl-li, Nohyŏn, Nohyang-ni, Nojŏn-dong, Nojang-ni, Nojung-ni, Nojungch’am, Noksan-dong, Noksan-gol, Non-gol, Nonam-dong, Nonggŏl-li, Nosang-dong, Nosangch’am, Nosangdongdae-dong, Not’ot’an, O-gol, O-ri, Obong-ni, Obong-nodongjagu, Och’ŏn-dong, Oe-dong, Oech’ŏng, Oedo-ri, Oedongch’am, Oeha-dong, Oeha-ri, Oejangdo, Oejuch’am, Oen’gok, Oeryŏm, Oesang-dong, Oesang, Oesinbuk, Oeso-ri, Oesorok, Ogya-dong, Ohŭng-ni, Ohyŏn-dong, Ohyŏn, Oikkot, Ojeam, Ok-tong, Okchŏn, Okch’ang-ni, Okho-dong, Okhyŏl-li, Okkae, Okkang-ni, Okp’o-ri, Okp’ok-tong, Oma-dong, Omok-kol, Omong-ni, Onch’ŏl-li, Ondol-p’o, Ong-ni, Ongnyŏ-bong, Ongnyŏn-dong, Ongsŏng-ni, Onjung-dong, Onp’ung-ni, Onsang-dong, Orip’yŏng, Oryong-dong, Oryong-ni, Oryong, Oryu-dong, Oryu-gol, Osŏng-ni, Osal-li, Osang, Oso-ri, Osoch’am, Osong-dong, Pŏmŭi-dong, Pŏnjwa-ri, Padyŏul, Paegam-dong, Paegu, Paegun-dong, Paegunch’am, Paekcha-ri, Paekhŭng-ni, Paekha-ri, Paekhak-tong, Paekhyŏl-li, Paekhyŏn-dong, Paekhyŏn, Paeksŏk-tong, Paeksŏng-ni, Paeksang-ni, Paekto-dong, Paekt’o-dong, Paemjae-ri, Paengma-nodongjagu, Paengmi-dong, Paengmisanso-ri, Paengmok, Paengnyŏl-li, Paengnyong-dong, Paep’ung-ni, Paesan, Paeyang, Pak-kol, Pakch’ŏn, Pakha-dong, Pakp’al-li, Paksŏng-dong, Paksa-dong, Paksang-dong, Paktalgŭm, Palmoru, Palsal-li, Palsan, Pangŏ-ri, Pangch’ŏn-dong, Pangch’an-dong, Pangch’on, Pangga-gol, Panggogae, Panghyŏn-dong, Pangmak-tong, Pangmakch’am, Pangsali-li, Pansong, Pansongch’on, Pan’gong-ni, Pan’gung-ni, Parŭl-li, Pat’angmol, Pidansŏm-nodongjagu, Pidong-ni, Pihwa-ri, Pihyŏl-li, Pihyŏn-dong, Pisŏ-ri, Po-ri, Poch’ang-ni, Pohyŏn-dong, Pojŏl-tong, Pokch’ŏng-ni, Pokch’ang-ni, Pokhyŏl-li, Poksang, Pomin-dong, Pong-dong, Pongam, Pongap, Pongch’ŏl-li, Pongch’ŏn-dong, Pongch’ŏn-gol, Pongdŏk-tong, Pongdŏng-ni, Pongdŏng sang-dong, Pongdae, Ponggong-ni, Ponghŭng-ni, Ponghŭng, Ponghu-ri, Ponghu, Ponghwang-dong, Ponghwang-gol, Ponghwang, Ponghyŏn-dong, Pongjŏl-li, Pongji-ri, Pongmo-dong, Pongmu-dong, Pongmudong nae-dong, Pongmyŏng-dong, Pongmyongdong simwon, Pongnim-ni, Pongnyong-ni, Pongo-ri, Pongsŏng-ni, Pongsal-li, Pongsang-ni, Pongso-dong, Pongsodong nae-dong, Pongsu-dong, Posŏng-ni, Posal-li, Posan, Posil-li, Powŏl-tong, Pu-dong, Pubong, Pugangburak, Pugi-ri, Pugil-li, Pugil-tong, Pugwi-dong, Pugwi-ri, Puhŭng-dong, Puhŭng-ni, Puhŭng, Puha-dong, Puhang-ni, Puhwang-ni, Puk-kol, Puk-tong, Pukchil-lodongjagu, Pukchung-nodongjagu, Pukch’ol-li, Pukha-gol, Pukha-ri, Pukhak, Pukhyŏn-dong, Pukkok, Pukkong-ni, Pukkyŏmje, Pukp’o-ri, Pukp’yŏng-dong, Puksŏng-dong, Puksŏng-ni, Puksa-ri, Puksam-ni, Puksang-ni, Puksanggok, Puksinhyŏl-li, Pukso-ri, Pulchiam, Pulgurang, Pulmu-ri, Pultang-gol, Pultang-ni, Pumyŏng-dong, Punch’ang-ni, Pung-ni, Punt’o-ri, Pun’gangni-nodongjagu, Pup’ung-dong, Pup’ung-ni, Pup’yŏng-dong, Pup’yŏng-ni, Pusŏng-ni, Pusamou, Pusang-dong, Pusang-ni, Puyang-dong, Pyŏkpi-dong, Pyŏktan, Pyŏktong, Pyŏnsan-dong, P’aengnang-dong, P’al-gol, P’anjung, P’anmaktongha-ri, P’anmang-ni, P’anmang-nodongjagu, P’ansam-ni, P’ansan-dong, P’ansang, P’arwŏl-lodongjagu, P’iam, P’ihyŏl-li, P’ihyŏn-ŭp, P’odŏng-ni, P’odo-ri, P’osang-ni, P’owŏl-li, P’uho, P’umho-ri, P’ung-dong, P’ungam-ni, P’ungch’ŏl-li, P’ungch’ŏn-dong, P’ungch’ang, P’ungdŏk-tong, P’ungdŏng-ni, P’unghŭng-ni, P’ungha-dong, P’ungha-ri, P’unghwa-dong, P’unghwa, P’unghyang, P’ungjŏn-dong, P’ungnim-ni, P’ungsŏ-dong, P’ungsŏng-ni, P’ungsang-ni, P’ungso-ri, P’ungyang-ni, P’yŏng-ni, P’yŏnghwa-ri, P’yŏngji-dong, P’yŏngji-ri, P’yŏngjiwŏn, P’yŏngwŏl-li, P’yobung-ni, P’yong-dong, Ryongŏl-li, Ryongam-ni, Ryongch’u-dong-saman, Ryongdu, Ryongp’o-dong, Ryongp’ung-dong, Ryongyŏn-dong, Ryulmok-tong, Ryusŏng-ni, Ryusa, Sŭngaegok, Sŭngbau, Sŏ-dong, Sŏ-gol, Sŏaesan, Sŏak, Sŏbaeng-ni, Sŏbong-dong, Sŏbong, Sŏbu-dong, Sŏbung-ni, Sŏburak, Sŏbyŏl-li, Sŏch’am, Sŏch’ang, Sŏch’on, Sŏch’u, Sŏdang-dong, Sŏdang-gol, Sŏdang-ni, Sŏdanggok, Sŏdangsan, Sŏgam-ni, Sŏgang, Sŏgo-ri, Sŏgodong-Sanggong-ni, Sŏgojŏ-dong, Sŏgong-ni, Sŏgu-dong, Sŏgu-ri, Sŏguso-ri, Sŏgyŏm-dong, Sŏgyo-dong, Sŏha-dong, Sŏha-ri, Sŏho-nodongjagu, Sŏho-ri, Sŏhu-dong, Sŏhyŏl-li, Sŏin-dong, Sŏin, Sŏjae-dong, Sŏjae-ri, Sŏjaedongsang-gol, Sŏjak-kol, Sŏju-dong, Sŏk-tong, Sŏkchang-dong, Sŏkchung-dong, Sŏkchung-ni, Sŏkch’ŏl-li, Sŏkch’ang-ni, Sŏkha-dong, Sŏkha-ri, Sŏkha, Sŏkhyŏl-li, Sŏkhyŏn-dong, Sŏkkang-ni, Sŏkkolsangdan, Sŏkkong-ni, Sŏkkye-dong, Sŏkkye-ri, Sŏkkyo-ri, Sŏkpang-dong, Sŏkpong-ni, Sŏkpong, Sŏkpyŏng-dong, Sŏksŏng-dong, Sŏksa-gol, Sŏksa, Sŏksal-li, Sŏksan-dong, Sŏksang-dong, Sŏksanso-ri, Sŏl-li, Sŏlli-dong, Sŏlmae-dong, Sŏlmae-gol, Sŏlme, Sŏm-ni, Sŏmmol, Sŏmun-gol, Sŏmunsi, Sŏnbau-gol, Sŏnch’ŏn, Sŏndol, Sŏng-ni, Sŏngam-ni, Sŏnganmal, Sŏngbong-ni, Sŏngbulch’am, Sŏngdong-ni, Sŏnggok, Sŏnggong-ni, Sŏnggwan-dong, Sŏnghŭng-ni, Sŏngha-ri, Sŏngjae-ri, Sŏngjo, Sŏngjung-ni, Sŏngnae-ri, Sŏngnae, Sŏngoe-dong, Sŏngoe-ri, Sŏngp’ung-dong, Sŏngp’yŏng-ni, Sŏngsŏ-ri, Sŏnha-dong, Sŏnhadongbuk-kol, Sŏnhadongdong-gol, Sŏnhwa-dong, Sŏnjang, Sŏnmo-dong, Sŏnmun’gŏ-ri, Sŏnsa, Sŏnsach’am, Sŏnsang-dong, Sŏoesŏng-dong, Sŏp’yŏng-ni, Sŏrim-ni, Sŏryŏm, Sŏryŏng, Sŏryong-dong, Sŏsŭng, Sŏsŏk-tong, Sŏsŏl-gol, Sŏsŏng-dong, Sŏsŏng-ni, Sŏsa-ri, Sŏsal-li, Sŏsam-ni, Sŏsan-dong, Sŏsang-gol, Sŏsaryŏng, Sŏsi, Sŏsin-gol, Sŏso-ri, Sŏsong, Sŏu-dong, Sŏwŏl-li, Sŏyaksu, Sŏyang, Sa-dong, Sa-gol, Sa-ri, Saŭi-dong, Sabong, Saburan, Sach’ŏn-dong, Sach’ŏng-gol, Sach’ŏng-ni, Sach’ŏnggok, Sach’ang-dong, Sach’ang-ni, Sadae-dong, Sae-gol, Sae-maŭl, Saedal-gol, Saejang, Saek-kol, Saek-tong, Saekchang-ni, Saemal, Saengŭl-li, Saengha, Saengjang-dong, Saenmal, Saet-kol, Sagŭndari, Sagi-dong, Sagi-ri, Sagi, Sago-dong, Sagok, Sagong-ni, Saha-dong, Sahak, Saho-dong, Saja-dong, Sajido, Sajik-tong, Sakchu-ŭp, Saksŏgok, Saktonggok, Sal-li, Sam-dong, Sam-gol, Sam-ni, Samal-lyŏng, Sambang-ni, Sambong-dong, Sambong-ni, Sambong, Sambyŏng-ni, Samdŏng-ni, Samdae, Samgŏ-ri, Samga-ri, Samgae-ri, Samgon-ni, Samgujŏngmol, Samgwang-ni, Samgyo-ri, Samhŭng-ni, Samha-dong, Samha-ri, Samhak-tong, Samhwa-ri, Samhyŏl-li, Sami, Samin-dong, Samma-dong, Samma-gol, Sammak-kol, Samnyong-dong, Samnyong-ni, Samobawi, Samp’omal, Samp’ung-ni, Samsŏha-dong, Samsŏng-ni, Samsal-li, Samsang-ni, Samso-ri, San-dong, Sanae-gol, Sanae-ri, Sanch’ŏl-li, Sandae-dong, Sandang, Sandong-ni, Sandong, Sandu-dong, Sandu-ri, Sang-dong, Sang-gol, Sang-ni, Sangŭi-ri, Sangbang, Sangbuk-kol, Sangbung-ni, Sangch’ŏng, Sangch’am, Sangch’ang-ni, Sangch’il-li, Sangch’o-dong, Sangch’o-ri, Sangch’odo, Sangch’on, Sangch’u-ri, Sangch’ung, Sangdal-li, Sangdam, Sangdan-dong, Sangdan-maŭl, Sangdan, Sangdandong, Sangdongch’am, Sanggam-ni, Sanggan-dong, Sanggo-ri, Sanggok, Sanggong-ni, Sanggonji-dong, Sanggu-ri, Sanggwang-dong, Sanggwang-ni, Sanggyŏng-dong, Sanggyŏngdongsongdong-ni, Sanghŭng, Sanghaeng-dong, Sangho-dong, Sangil-li, Sangjang-ni, Sangji-ri, Sangjoyang-dong, Sangjung-dong, Sangjwa-ri, Sangno-ri, Sangnodonghach’am, Sangnodongsangch’am, Sangp’yŏng, Sangsŏk-tong, Sangsaha-ri, Sangsam-ni, Sangsan, Sangsang-dong, Sangsasang-ni, Sangso-ri, Sangsong-ni, Sangsong, Sangsongmun-dong, Sangsu-ri, Sangsuyang-dong, Sangwŏl, Sangwŏn-dong, Sangyang-ni, Sanhaeng-gol, Sanjŏch’am, Sanjŏng, Sanp’o, Sansŏ-ri, Sansŏng-ni, Sanyang-ni, Sao-ri, Saodong sansŏng-dong, Sapkon-ni, Sapsŏm, Sap’yŏng-ni, Sap’yŏng-nodongjagu, Sarakp’o-maŭl, Saryuk-tong, Sasŭm-gol, Sasan-dong, Sasin-dong, Sasong-dong, Sasong-ni, Saya, Se-dong, Se-gol, Sejung-ni, Sema-ri, Sendolbawi, Sep’abal, Sidong-dong, Sigam, Siha-dong, Sijŏl-li, Siksong-ni, Sil-li, Sillim-ni, Sim-ch’on, Sim-dong, Simch’ŏn-dong, Simch’ŏndong kal-li, Simdae-dong, Simjŏk-kol, Simp’o-dong, Sin-dong, Sin-gol, Sinal-li, Sinal-lodongjagu, Sinam-dong, Sinam-ni, Sinan-dong, Sinan, Sinbong-ni, Sinbung-ni, Sinbyŏk, Sinbyŏng-ni, Sinch’ŏl-li, Sinch’ŏn, Sinch’am, Sinch’amnae-dong, Sinch’amoe-dong, Sinch’ang-dong, Sinch’ang-gol, Sinch’ang-ni, Sinch’o-ri, Sindŭkch’am, Sindŏk-tong, Sindŏng-ni, Sindang-gol, Sindo-dong, Sindo, Sindongch’am, Sindu-dong, Sinhŭng-dong, Sinhŭng-ni, Sinhŭng, Sinhŭngil-tong, Sinha-gol, Sinha-ri, Sinhwa-ri, Sinhyŏl-li, Sinjŏng-dong, Sinjŏng-ni, Sinjang-ni, Sinjung-ni, Sinjungsan, Sinmil-li, Sinmin, Sinmyŏng-dong, Sinnam-gol, Sinni-dong, Sino-ri, Sinol-li, Sinpyŏng-ni, Sinp’o-dong, Sinp’ung-ch’on, Sinp’ung-dong, Sinp’ung-ni, Sinp’ung, Sinp’ungdong chung-dong, Sinp’ungdong sang-dong, Sinp’yŏng-dong, Sinp’yŏng-ni, Sinp’yŏng, Sinsŏ-dong, Sinsŏ-gol, Sinsŏ-ri, Sinsŏng-dong, Sinsŏng-ni, Sinsŏng, Sinsa-ri, Sinsal-li, Sinsang-ni, Sinsi-ri, Sinwŏllim, Sinyŏl-li, Sinyŏn-dong, Sinyŏn-nodongjagu, Sinyŏng-dong, Sinyang-ni, Sin’gong-nodongjagu, Sin’got-tong, Sin’gung-ni, Sin’gwang-ni, Sin’gye-ri, Sisŏ-dong, Sisan-dong, Sisang-dong, Siyŏng-ni, Soŭi-dong, Soam-dong, Soamdongsinwŏn, Soch’ŏng, Sodŏng-ni, Soenoe-dong, Sogae, Sogalgŭm, Sogot-burak, Sogugye-ri, Sogwi-ri, Sohŭng-dong, Soho, Sojang-dong, Sojang, Sojung-ni, Soksa-ri, Solmol, Solsŏm, Somil-li, Song-dong, Songŭm, Songam, Songbuk-tong, Songch’ŏl-li, Songch’ŏn-dong, Songch’am-ni, Songch’ang-dong, Songdae-ri, Songdam-dong, Songdang-dong, Songdo-ri, Songga-gol, Songgang-ni, Songgangdong sŏ-dong, Songgogae, Songgye-ri, Songhal-li, Songhan-dong, Songho-ri, Songhwa-ri, Songhyŏl-li, Songhyŏn-dong, Songhyŏn, Songi-ri, Songjŏ-ri, Songjŏng-dong, Songjŏng-ni, Songjŏng, Songjang-ni, Songjang, Songjanggol, Songji-dong, Songmang-dong, Songmol-gol, Songmun, Songnam-ni, Songnim-dong, Songnim-ni, Songnim, Songnyŏl-li, Songp’ung-gol, Songp’yŏng-dong, Songp’yŏng-nodongjagu, Songsŏng-dong, Songsŏng-ni, Songsa-dong, Songsa-ri, Songsal-li, Songsam-ni, Songsan-dong, Songsan, Songsandongsŏgok, Songsang-dong, Songsang-ni, Songsu-dong, Songt’ae-ri, Songu-dong, Songu-ri, Songwŏl-li, Songwangha-dong, Songwangsang-dong, Songyo, Sonjuwŏn, Sop’aryŏng, Sorogi, Soryu-ri, Sosŏ-gol, Sosang-ni, Sosan’gol, Sosu-dong, Sosu-ri, Soyŭiyŏk, Soyu-dong, Soyu-ri, Ssangam-dong, Ssangbong-dong, Ssangbong, Ssanggye-gol, Ssanghak-tong, Ssanghang-ni, Ssangnyong-ni, Ssangsong-dong, Ssangyong-ni, Su-dong, Su-gol, Subaeng-ni, Subong-dong, Such’im-ni, Such’imch’am, Sudŏkch’am, Sudal, Sudong-ni, Sugong-ni, Sugu-ri, Sugyŏng-ni, Suha-ri, Suil-li, Suil-p’o, Sujŏng-dong, Sujil-li, Sujin-gol, Sumok-tong, Sumun-dong, Sunch’ŏn-dong, Sundŏk, Sungch’ŏng-dong, Sungch’ung-dong, Sungt’ong-dong, Sunha-ri, Sunyŏngch’ang-ni, Sup’ung-nodongjagu, Sup’ung, Suryong-dong, Susŏng-ni, Susong-dong, Suwŏl-li, Suyŏng-ni, Suyu-dong, Tŭlsan-moru, Tŭnggot-tong, Tŭngnim-nodongjagu, Tŭngsan-dong, Tŏgam-dong, Tŏgam-ni, Tŏgan-dong, Tŏgin-dong, Tŏgin, Tŏgwŏl-li, Tŏgyŏl-li, Tŏgyŏn-dong, Tŏgyang, Tŏgyu-dong, Tŏk-kol, Tŏk-tong, Tŏkbawi, Tŏkchung, Tŏkch’ŏn-dong, Tŏkhŭng-dong, Tŏkhŭng-ni, Tŏkha-ri, Tŏkha, Tŏkhwa-ri, Tŏkhyŏl-lodongjagu, Tŏkhyŏn-dong, Tŏkpau, Tŏkpong-dong, Tŏkpong-ni, Tŏkpong, Tŏkp’ung-dong, Tŏkp’ung-ni, Tŏkp’ung, Tŏkp’yŏng-dong, Tŏkp’yŏng-ni, Tŏksŭng-ni, Tŏksŏng-dong, Tŏksŏng, Tŏksŏngch’am, Tŏksam-ni, Tŏksan-dong, Tŏksang-dong, Tŏksang-ni, Tŏksang, Tŏkso-ri, Tŏktaedonggok, Tŏktaesŏgok, Tŏktong, Tŏng-ni, Tŏngnyŏng, Tŏngnyong-ni, Tŏngnyong-nodongjagu, Tabu, Tadŏk-tong, Tada-dong, Tadae-ri, Tae-ch’on, Tae-dong, Tae-ri, Taeal-li, Taeam, Taean-gol, Taebau-dong, Taebau, Taebinp’o, Taebong-ni, Taebong, Taebuk-kol, Taebyŏk-kol, Taech’ŏl-li, Taech’on, Taech’u-ri, Taeda-dong, Taedae-rodongjagu, Taedalgŭm, Taedong-ni, Taegok, Taegwan-ŭp, Taegwan, Taegyŏng-ni, Taegye-ri, Taehŭng, Taehŭngdongnamsori, Taehŭngdongsŏsori, Taeha-dong, Taeha-ri, Taehadonghadal-li, Taehadongsangdal-li, Taehwa-ri, Taehwang-maŭl, Taein-dong, Taejŏn, Taejang-dong, Taemaeng-ni, Taemul-li, Taenam-dong, Taep’ung-ni, Taep’yŏng-ni, Taeryŏng-ni, Taesŏk-tong, Taesŏng-dong, Taesŏng, Taesa-dong, Taesal-li, Taesam-ni, Taesan-dong, Taesan-gol, Taesan, Taesandongwŏnbaengma-dong, Taesong-ni, Taesori, Taesu-ri, Taeu-ri, Taeyŏl-li, Taeyu-dong, Taeyu-ri, Taeyu-rodongjagu, Tajŏng-dong, Tajŏng, Taji-dong, Talsal-li, Talsan-dong, Tam-dong, Tam-ni, Tamang, Tami-ri, Tan-dong, Tang-dong, Tang-gol, Tanganmal, Tangbong, Tangbuk-tong, Tanggol, Tanghŭng, Tangha-ri, Tangha, Tanghu-ri, Tanghu, Tanghyŏl-li, Tangjŏ-ri, Tangjŏn, Tangjŏng-ni, Tangje, Tangmong-ni, Tangmoru, Tangnyŏng-dong, Tangoe-ri, Tangsan-dong, Tangsang-ni, Tansŏng-ni, Tansal-li, Tap-kol, Tap-tong, Tapchungch’am, Tapha-dong, Tapha-ri, Taphach’am, Tapp’ung-ni, Tapsang-dong, Tapsang-ni, Tapsangch’am, Tarang-gol, Tari-gol, Tarigol, Tasa-rodongjagu, To-dong, To-ri, Toam-gol, Tobong-dong, Tobong-ni, Tobong, Tobongch’am, Toch’ŏng-ni, Todŏk-tong, Toebawi-dong, Togal-li, Toganmal, Togwal-li, Tohŭng-gol, Tohwa-dong, Tokchak-kol, Tokchang-dong, Tokchang-ni, Tokchang, Tokchangsan, Tokhyol-li, Tol-maŭl, Tolch’ŏl-li, Tolgae-maŭl, Tolgwal-li, Tolmari, Tolmok, Tolmol, Tolmoru, Tomang-ch’i, Tomun-dong, Tonae-ri, Tong-dong, Tong-gol, Tongam-dong, Tongam, Tongamdonghagong-ni, Tongbal-li, Tongbong, Tongbu-dong, Tongbulji, Tongbyŏl-li, Tongch’ŏl-li, Tongch’ŏn-dong, Tongch’ŏn, Tongch’am, Tongch’ang-ni, Tongch’ang, Tongch’o-dong, Tongdaesan, Tongdan-dong, Tongdan, Tongdang-dong, Tongdonghagong-ni, Tonggang, Tonggo-dong, Tonggo-ri, Tonggok, Tonggoksŏng, Tonggong-ni, Tongguso-ri, Tonggyo-dong, Tonghŭng-ni, Tonghŭng, Tongha-dong, Tongha-ri, Tongi-gol, Tongjŏng-ni, Tongjae-dong, Tongjak-kol, Tongjang, Tongji-ri, Tongju-ri, Tongjung-ni, Tongmal-li, Tongmang-dong, Tongmogi, Tongmong-maŭl, Tongmukch’am, Tongmul-li, Tongmun-gol, Tongnae-ri, Tongnam-dong, Tongnami-ri, Tongnim, Tongnin-dong, Tongnyung-ni, Tongo-gol, Tongoesŏng-dong, Tongp’abal, Tongp’al-tong, Tongp’yŏng-dong, Tongp’yŏng-ni, Tongp’yŏng, Tongsŭng, Tongsŏk-tong, Tongsŏng-ni, Tongsa-dong, Tongsal-li, Tongsam-gol, Tongsam-ni, Tongsan-dong, Tongsang-dong, Tongsang-gol, Tongsang-ni, Tongsangch’am, Tongsangdongdo-ri, Tongsanggok, Tongsaryŏng, Tongsep’yŏng, Tongsil-li, Tongso-ri, Tongt’aep’yŏng, Tongyang-dong, Tongyang-ni, Tongyang, Tongyangch’am, Tongyangch’on, Tongyong-gol, Tori-dong, Torumae, Toryŏng-ni, Tuŭng-gol, Tumi-dong, Tumo-dong, Tumu-dong, Tumun-dong, Tumuryŏng-ni, Tunch’ŏl-li, Tunch’ang-ni, Tunjŏn-dong, Turi-dong, Turyong-dong, Turyong-ni, T’ae-dong, T’aean-ni, T’aebong-ni, T’aebong, T’aech’ŏn-ŭp, T’aep’yŏng-dong, T’aep’yŏng-ni, T’aep’yŏng, T’aha-ri, T’ajung-ni, T’akhyŏn-dong, T’akkogae, T’am-ni, T’an-dong, T’angno-dong, T’ap-kol, T’ap-tong, T’apchung-dong, T’apha, T’aphyŏn-dong, T’apkogae, T’app’yŏng-ni, T’apsang-dong, T’apsang, T’aptong-maŭl, T’aptong-ni, T’arang-ni, T’asang-ni, T’o-dong, T’obun-dong, T’oeha-ri, T’oesang-ni, T’ogyo-dong, T’ogyo-ri, T’ohyŏl-li, T’ohyŏn-dong, T’ong-gol, T’ongsa, T’op’ung, T’osŏng-ni, T’osŏng, T’osan, Uhan-dong, Uhyŏl-li, Uhyŏn, Uiju, Ullim-dong, Ullim-ni, Ullyong-ni, Un-dong, Un-gol, Unam-ni, Unbongch’am, Unbuk, Unch’ŏl-li, Unch’ŏn-dong, Unch’ang-ni, Unggye-ri, Unhŭng-dong, Unhŭng-ni, Unhŭng, Unhŭngch’am, Unha-dong, Unha-ri, Unhakch’am, Unhyangp’o, Unin-dong, Unjŏl-li, Unjŏn, Unjŏndong-Haso-ri, Unjŏndong, Unjigok, Unjung-dong, Unjung, Unnam, Unp’ung-ni, Unp’yŏng-ni, Unsŏng-dong, Unsŏng-ni, Unsan-dong, Unsan, Unyang-ni, Un’gong-ni, Urha-dong, Wŏl-gol, Wŏl-li, Wŏl-tong, Wŏlbong-dong, Wŏlbong-ni, Wŏlbong, Wŏlch’ŏl-li, Wŏlgang-ni, Wŏlgong-ni, Wŏllo, Wŏlmang-ni, Wŏlsan-ch’on, Wŏn-dong, Wŏn-mal, Wŏnbŏp, Wŏnbal-tong, Wŏnbong-dong, Wŏnbong-ni, Wŏnbong, Wŏnbongdongjung-dong, Wŏnbongdongsangdal-li, Wŏnch’ang-ni, Wŏnch’ang, Wŏnch’angdong Taech’on, Wŏnch’ung-dong, Wŏndaesan, Wŏnhŭng-dong, Wŏnhŭng, Wŏnha-ri, Wŏnha, Wŏnhwa-dong, Wŏnhwadongdong-gol, Wŏnhyŏn, Wŏnhyang-ni, Wŏnil-li, Wŏnjang, Wŏnjil-li, Wŏnnam-ni, Wŏnp’o-ri, Wŏnp’ung-dong, Wŏnp’ung-ni, Wŏnp’ungch’am, Wŏnp’yŏng-ni, Wŏnp’yŏng, Wŏnsŏ-ri, Wŏnsan-dong, Wŏnsan, Wŏnsang-ni, Wŏnsang, Wŏnsep’yŏng-ni, Wŏnsong-dong, Wŏrŭn, Wŏrŭnha-dong, Wŏral-li, Wŏram, Wŏrha-dong, Wŏrhyŏl-li, Wŏrong-ni, Wŏrun-dong, Wŏrunch’ŏn, Wŏryang-ni, Wa-dong, Wa-gol, Wahŭng-dong, Wahyŏn-dong, Wai-dong, Wangdang-dong, Wangin-dong, Wangnyong-ni, Wanha-ri, Wanjung-ni, Wanp’ung-ni, Wansang-ni, Waryong-dong, Waryuwŏn, Wasa-ri, Wasang-dong, Waso-dong, Wau-dong, Waya-dong, Yŏŭi-ri, Yŏan-dong, Yŏbung-ni, Yŏdae-dong, Yŏkchi-dong, Yŏkki, Yŏl-gol, Yŏllyongch’am, Yŏmga-ri, Yŏmho-ri, Yŏmju-ŭp, Yŏmnyŏwŏn, Yŏn-dong, Yŏnbong-ni, Yŏnbongha-dong, Yŏnch’ang-dong, Yŏndae-dong, Yŏndae-gol, Yŏndaebong, Yŏndam-dong, Yŏng-dong, Yŏng-gol, Yŏng-ni, Yŏngan-dong, Yŏngan, Yŏngbŏl-li, Yŏngbyŏn, Yŏngch’ŏn-dong, Yŏngch’ang, Yŏngdŏk, Yŏngdal-tong, Yŏngdaltongjunggok, Yŏngdul-li, Yŏnggadŏk, Yŏnggal-li, Yŏngp’yŏng, Yŏngsŏ, Yŏngsang-il-dong, Yŏngung-ni, Yŏnhŭng-dong, Yŏnhŭng-ni, Yŏnha-dong, Yŏnha-nodongjagu, Yŏnha-ri, Yŏnjŏng-ni, Yŏnmang-ni, Yŏnmu-ri, Yŏnp’o-dong, Yŏnp’ung-ni, Yŏnp’yŏng-dong, Yŏnsa-dong, Yŏnsal-li, Yŏnsam-ni, Yŏnsandŏk, Yŏnsang-dong, Yŏnsu-ri, Yŏnwŏl-li, Yŏn’gogae, Yŏn’gong-ni, Yŏul-li, Yŏunhach’am, Yŏunjungch’am, Yŏunsangch’am, Ya-dong, Yadong-gol, Yakpong-ni, Yaksu-dong, Yaksu-ri, Yaksu, Yaktae, Yaktaemok, Yang-dong, Yang-ni, Yangbu-dong, Yangch’aeng-nodongjagu, Yangch’am, Yanggang-dong, Yanggong-ni, Yangha-dong, Yanghak-tong, Yanghwadŏkch’am, Yangji-ch’on, Yangji-dong, Yangji-gol, Yangji-ri, Yangji, Yangjich’am, Yangjil-li, Yangjimal, Yangmul-gol, Yangp’o, Yangp’yŏng-dong, Yangp’yŏng-ni, Yangsŏ-ri, Yangsal-li, Yangsu-dong, Yasang-dong, Yebong-dong, Yeha-dong, Yejŏl-li, Yo-dong, Yogok, Yoha-ri, Yoha, Yongam-dong, Yongam-ni, Yongamch’am, Yongamjin, Yongamp’o-rodongjagu, Yonganch’am, Yongbong-dong, Yongbong-ni, Yongbong, Yongbung-ni, Yongch’ŏl-lodongjagu, Yongch’ŏl-tong, Yongch’ang-ni, Yongch’on, Yongch’u-dong, Yongch’u-ri, Yongdŭng-ni, Yongdŭng-nodongjagu, Yongdŏk-tong, Yongdŏng-ni, Yongdam-ni, Yongdang, Yongdu-dong, Yongdu-ri, Yongdu, Yongduch’am, Yonggok, Yonggong-ni, Yonggyŏngdong-Hadan, Yonggye-ri, Yonghŭng-dong, Yonghŭng-ni, Yonghŭng, Yonghŭngch’am, Yongha-dong, Yongha-ri, Yongho-dong, Yongho-ri, Yonghwa-dong, Yonghwa-ri, Yonghyŏn-dong, Yongjŏl-li, Yongjŏn-dong, Yongjŏng, Yongjang, Yongjin-dong, Yongju-dong, Yongjung-ni, Yongmi-dong, Yongmu, Yongmun-dong, Yongmun-nodongjagu, Yongmundongnam-gol, Yongnim-dong, Yongp’o-dong, Yongp’o-ri, Yongp’ung-ni, Yongp’yŏng-ni, Yongsŏgok, Yongsŏng-dong, Yongsŏng, Yongsal-li, Yongsan-dong, Yongsan, Yongsang-dong, Yongsang-ni, Yongsangch’am, Yongsap’o, Yongsong-ni, Yongsu-dong, Yongt’aek, Yongt’aeng-ni, Yongt’an-dong, Yongul-li, Yongyŏl-li, Yongyŏn-burak, Yongyŏn-dong, Yongyŏnch’am, Yongyŏng-dong, Yongyang, Yongyu-ri, Yonsang-gol, Yu-dong, Yubang-gol, Yuch’o-ri, Yudong-ni, Yugŏ-gol, Yuga-dong, Yugyo, Yuha-ri, Yujŏl-lodongjagu, Yujŏn-ni, Yujŏng-dong, Yujŏng-ni, Yujŏng, Yukso-ri, Yuksong-ni, Yul-li, Yul-tong, Yulch’am-ni, Yulgong-ni, Yulmok-tong, Yulmok, Yulmong-ni, Yulsan, Yunbu-gol, Yung-ni, Yunp’ung-ni, Yunsŏng, Yunsang-ni, Yup’o-ri, Yup’yŏng-ni, Yusŏ-gol, Yusang-dong, Yusang-ni, Yusap’o, Sinŭiju, Ogya-ri, Ch’ŏngam-ni, Sohwado
Kilim Net (Kilimnet Information and Communication Technology Ltd. STI )
Intertelecom
So-net Hong Kong
CCT Global Communications
INTRO S.C.
RedLink Communications
Topnet
ABACOM
New offers
Mobicom Low-speed Welcome Package Download: 10 Mbit/s Upload: 1 Mbit/s Internet a casa $7,45
Alink Telecom VSAT Connection Solutions Download: 1 Mbit/s Upload: 512 kbit/s Internet via satellite / VSAT $prezzo su richiesta
NetSat InfiNet Wireless with Net Sat Download: 512 kbit/s Upload: 128 kbit/s Internet via satellite / VSAT $prezzo su richiesta
Fibernet Fibernet’s Business DSL Download: 512 kbit/s Upload: 128 kbit/s DSL, ADSL, SDSL, VDSL $prezzo su richiesta
Libya Telecom & Technology Libya ADSL Download: 512 kbit/s Upload: 512 kbit/s DSL, ADSL, SDSL, VDSL $15,20
Arashico | Baratlici | Bezymyannaya Balka | Qiaojiazhuang | Bukhaywa | Nürensdorf | Davutbeyli | Kuapo | Bawangpo | Cloverdale | Kuleshovo | Dajia | Bajargad | Hwanang-ni

Desktop version