Satellite Providers
Add an operator in the city Hamgyong-namdo, Corea del nord
Ask about all services in Hamgyong-namdo, Corea del nord

MAPPA > Corea del nord > Cities in Hamgyong-namdo

Versione lingua:
ŭmdalmal, Ŭiho-ri, Ŭisŏng-ni, Ŭmdal, Ŭmdali, Ŭmdalmal, Ŭmjich’on, Ŭmjimal, Ŭmp’yŏng-ni, Ŭndong-ni, Ŭngdŏng-ni, Ŭnhaeng-ni, Ŭnhak-tong, Ŭnjung-ni, Ŭn’gong-ni, Ŏŭl-li, Ŏŭn-dong, Ŏŭn-gol, Ŏŭnch’on, Ŏŭnjang-dong, Ŏdaep’yŏng, Ŏgŭm-ni, Ŏgu-ch’on, Ŏgu-dong, Ŏgu, Ŏguch’on, Ŏgujang-ni, Ŏibang, Ŏin-dong, Ŏktong-ni, Ŏmch’on, Ŏmdong-ni, Ŏmjŏng-gol, Ŏmsŏ-ri, Ŏmul-li, Ŏnae-ri, Ŏndŏgarae, Ŏon-gol, Ŏp’yŏng-ni, Ŏyŏmmal, 임연, 장재동, 초바웃골, 초덕, 천을, 손익골, 중간재, 진구지, 운암, Adong-ni, Aeng-gol, Ahŭndŏgi, An-ch’on, An-gol, Anbak-kol, Andaesang-gol, Ando-ri, Andong-ni, Angol-maŭl, Angsidong-ni, Anhŭng-ni, Anmal, Anp’ung-ni, Ansŏgŭn, Ansan, Ansi-ri, Ansidongniyangji, Ansim-ni, Ant’ŏ, Anyong, Anyongmi-ri, An’gaemal, An’gi-ri, An’gok, An’golch’on, An’gong-ni, Apsŏman, Araegapsan’gol, Araeguji, Araegwangt’al-li, Araejŏl-gol, Araekama-gol, Araesoksŏk-kol, Araessuk-kol, Chŭngsal-li, Chŏdo-ri, Chŏgŭn-ch’on, Chŏgunbaemuri, Chŏk-kol, Chŏkp’o-dong, Chŏksu-ri, Chŏktaedŏk, Chŏktong-ni, Chŏl-gol, Chŏl-li, Chŏlgorŏgu, Chŏlp’a-gol, Chŏndŏk, Chŏndong-ni, Chŏngbudŏgi, Chŏngch’un-gol, Chŏngdang-gol, Chŏngdong-ni, Chŏngdongnisungji, Chŏnggae-gol, Chŏnggok, Chŏngja-ri, Chŏngmokkogae, Chŏngp’yŏng, Chŏngsŭng-dong, Chŏngsŭng-gol, Chŏngsŏ-ri, Chŏngsŏkchin, Chŏngyang-ni, Chŏnjang, Chŏnjin-dong, Chŏnjin-nodongjagu, Chŏnsŏ-ri, Chŏnt’al-li, Chŏnyo-ch’on, Chŏn’ga-ri, Chaa-dong, Chaa-ri, Chadong-ni, Chaeal-li, Chaegung-dong, Chaegung-gol, Chaegung, Chaehang-ch’on, Chaein, Chaemal, Chaewŏl-li, Chagŭn-dong, Chagŭnbaek-kol, Chagŭndalmedŏgi, Chagŭndalmidŏk, Chagŭndok-kol, Chagŭnhoeyang-dong, Chagŭnjik-kol, Chagŭnjonggae, Chagŭnmyŏngt’ae-gol, Chagŭnt’onggwi, Chagaedŭng, Chagolch’on, Chahŭng-dong, Chain-dong, Chajak-tong, Chajil-li, Chak-tong, Chakto-dong, Chaktong-ni, Cham-dong, Chamun-dong, Chang-ch’on, Chang-dong, Chang-gol, Changam-ch’on, Changbang-dong, Changbul, Changch’ŏl-li, Changch’i-dong, Changch’ung-ni, Changdŭl, Changdŏk, Changdŏkch’on, Changdong-dong, Changdong-ni, Changdugok, Changgogae, Changgujae, Changhŭng-ni, Changhŭng, Changhang-ch’on, Changhang-dong, Changhang-ni, Changho-ri, Changhudŏk, Changhwa-ch’on, Changjŏl-li, Changjŏng-ch’on, Changjŏng-ni, Changja-ri, Changjae-dong, Changjae-ri, Changjae, Changjin, Changjip’o, Changmigae, Changmuk-kol, Changmul-li, Changmun-ni, Changmyŏng-dong, Changnae-ri, Changnam-ni, Changnyŏnggae, Changnyang-ni, Changp’a-ri, Changp’o-dong, Changp’ung-ni, Changp’yŏng-ni, Changp’yŏng, Changp’yŏnggyo, Changsŏng-ni, Changsadae, Changsaeng-ch’on, Changsan, Changsang-dong, Changyang-dong, Channamu-gol, Chasal-li, Chasan-ch’on, Chayangji, Chebik-kol, Chebinae, Chech’ang, Cheil-gol, Chejung-ni, Chich’o-ri, Chich’ojang, Chich’on, Chidunji, Chigyŏng-ni, Chiil-li, Chik-kol, Chik-tong, Chikchŏl-tong, Chikkae, Chiksŏ-ri, Chiksang-ni, Chiktong-ni, Chiktong-nyŏng, Chiktun-dong, Chimal-li, Chinbong-dong, Chinch’on, Chindŭl, Chingmok-tong, Chinhŭng-ni, Chinjanggae, Chinju-dong, Chinminmal, Chinsa-ri, Chinsong-ni, Chinsu-ri, Chin’guji, Chisŏng-ni, Chisam-dong, Chiyabŏl, Chiyang-ni, Chodŏk, Choga-gol, Chogae-dong, Chogagumi, Chohŭng-ni, Chongdal-gol, Chonggodae, Chongnyong-ch’on, Chongnyul-gol, Chongsal-li, Chosal-li, Chosan, Chossi-dong, Choyang-ni, Chuŭidong-ni, Chubau-dong, Chudŏkp’o, Chudang-ni, Chudong, Chuganch’on, Chuhŭng-ni, Chuk-kol, Chukchŏl-li, Chukchŏn-dong, Chukchŏn-ni, Chukp'yŏng-ni, Chuksan-dong, Chuksang-ni, Chuktae-dong, Chumak-kol, Chunam-ni, Chung-ch’on, Chung-dong, Chung-gol, Chung-ni, Chungŭl-li, Chungang-ni, Chungbo-dong, Chungboju-ri, Chungbong-ni, Chungbong, Chungbung-ni, Chungch’on, Chungdŏgi, Chungdegi, Chungdol-li, Chungdong-ni, Chungdongsal-li, Chungganjae, Chunghŭng-ch’on, Chunghŭng-dong, Chunghŭng-ni, Chunghŭng, Chunghŭngjang, Chunghŭngp’yŏng, Chungha-ri, Chungho-ri, Chunghwa-dong, Chungjamgnae, Chungjang-ni, Chungjang, Chungjangnae, Chungmaeul, Chungmyŏn-dong, Chungnam-ni, Chungnyŏ-dong, Chungp’o, Chungp’yŏng-ch’on, Chungp’yŏng-ni, Chungsŭngji, Chungsŏ-ri, Chungsŏgyŏl-li, Chungsŏm, Chungsabung-ni, Chungsang-ni, Chungsap’yŏng, Chungsu-ri, Chungya-ch’on, Chungyang-ni, Chungyangch’on, Churŏdae-ri, Churyongch’on, Chusŏ-ri, Chusoran, Chuyang-ni, Chwadong-ni, Chwaha-ri, Chwaho-ri, Chwajung-ni, Chwasang-ni, Chwawŏl-li, Chwayŏng-ni, Chwayŏngniha-ch’on, Chwi-gol, Ch’ŭksanp’o, Ch’ŏil-li, Ch’ŏlsal-lodongjagu, Ch’ŏn-ch’on, Ch’ŏnŭisu-ri, Ch’ŏnŭl-li, Ch’ŏnŭl, Ch’ŏnandŏgi, Ch’ŏnbŏl, Ch’ŏnbu-dong, Ch’ŏnbulchae, Ch’ŏnbulsal-li, Ch’ŏndong-ni, Ch’ŏng-gol, Ch’ŏngbaeng-ni, Ch’ŏngbung-ni, Ch’ŏngch’ŏn-gol, Ch’ŏngdam-dong, Ch’ŏngdam, Ch’ŏngdong-ni, Ch’ŏngdongni-sangch’on, Ch’ŏnggye-dong, Ch’ŏnggyejang, Ch’ŏnghŭng-ni, Ch’ŏnghae-ri, Ch’ŏnghang-ni, Ch’ŏngnam-ni, Ch’ŏngnyongan, Ch’ŏngnyongch’on, Ch’ŏngnyongnae, Ch’ŏngsal-li, Ch’ŏngsong-dong, Ch’ŏngsong-ni, Ch’ŏngsu-ri, Ch’ŏngyang-ch’on, Ch’ŏngyong-ch’on, Ch’ŏngyong-ni, Ch’ŏnhŭng-ni, Ch’ŏnha-ri, Ch’ŏnhwang-ni, Ch’ŏnjung-ni, Ch’ŏnnae-ŭp, Ch’ŏnp’yŏng, Ch’ŏnsang-ri, Ch’ŏnsu-ch’on, Ch’ŏnwŏl-li, Ch’ŏn’gae-dong, Ch’ŏn’gi-dong, Ch’ŏn’gich’on, Ch’ŏn’gol-li, Ch’ŏrhwan-dong, Ch’a-gol, Ch’aech’on, Ch’aedal-tong, Ch’agadŏk, Ch’aho-rodongjagu, Ch’ail-li, Ch’ail-lodongjagu, Ch’ak-kol, Ch’ang-ch’on, Ch’ang-dong, Ch’ang-gol, Ch’ang-mal, Ch’ang-ni, Ch’angch’on, Ch’angdong-ni, Ch’anghŭng-dong, Ch’anghŭng-ni, Ch’angjin, Ch’angmal, Ch’angp’yŏng-ch’on, Ch’angp’yŏng-ni, Ch’angp’yŏng, Ch’angsŏ-ri, Ch’angsŏng-ni, Ch’angsil-li, Ch’asang-ni, Ch’asu-dong, Ch’at’an, Ch’i-ri, Ch’il-li, Ch’ilsŏng-gol, Ch’ilsŏngsan, Ch’iltong-ni, Ch’o-ri, Ch’obauk-kol, Ch’odu, Ch’oe-ch’on, Ch’oega-dong, Ch’oehyang-dong, Ch’oesin, Ch’ohŭng-dong, Ch’ohŭng-ni, Ch’oha-ri, Ch’ojaegung-gol, Ch’ongnyongan-gol, Ch’op’yŏng-ni, Ch’orijang, Ch’osang-ni, Ch’oul-li, Ch’owŏl-li, Ch’u-dong, Ch’uga-gol, Ch’uhŭng-dong, Ch’uha-ri, Ch’ujung, Ch’uk-tong, Ch’ukchŏl-li, Ch’uksang-ni, Ch’uksang, Ch’undong-ni, Ch’unp’yŏng, Ch’unsaengp’yŏng, Ch’up’yŏng, Ch’uryŏm-dong, Ch’usang-ni, Gogae-dong, Hŭk-tong, Hŭksu, Hŭllip-ch’on, Hŭlmi-gol, Hŭng-dŏng-ni, Hŭng-dong, Hŭngam-ni, Hŭngbo-ri, Hŭngbong-ni, Hŭngch’ŏl-li, Hŭngch’ang, Hŭngdae-ri, Hŭngdo-dong, Hŭngdong-ni, Hŭngguŏk, Hŭnggyŏng-ni, Hŭngnam-ni, Hŭngnam, Hŭngni-ch’on, Hŭngp’yŏng-ni, Hŭngsŏ-ri, Hŭngsŏng-ni, Hŭngsang-ni, Hŭngyong-ch’on, Hŭryang-dong, Hŏch’ŏn, Hŏhang, Hŏin-dong, Hŏmok-ch’on, Hŏmsu, Hŏsŏng-ni, Ha-ch’on, Ha-dong, Habon’gung, Hach’ŏl-li, Hach’angdol, Hach’on, Hadŏk-tong, Hadŏkp’o, Hadŏng-ni, Hada-gol, Hada-ri, Hadok-kol, Hadol-li, Hadonggol, Hadonghŭng-ni, Hadunjich’on, Haeam-ni, Haeanil-tong, Haebang-nodongjagu, Haech’ŏng-ni, Haejung-ni, Haejup’yŏng, Haesam, Hagadŏk, Haganam-ni, Hagaru-ri, Hagoŭn-ni, Hagodo-ri, Hagokt’an, Hagonp’a, Hagot’al, Haguksa, Hagyŏngdul-li, Hahŭngdong-ni, Hahamjŏn, Haho-ri, Hahwadŏk, Hahwasan, Hahyŏn-ch’on, Hainsan, Hajŏl-li, Hajŏmŏgu, Hajang-ch’on, Hajang, Hajangch’on, Hajangnae, Hajikchŏl-li, Hajung-ni, Hajunghŭng-ni, Hajungsan, Hakkyo-maŭl, Haksadae-ri, Haksal-li, Haksong-ch’on, Haksong-ni, Hallyongsu-dong, Hamadae-ri, Hamal, Hamalgŭndam, Hamanch’on, Hamch’on, Hamdŏng-ni, Hamdae-gol, Hamjŏn, Hamjiwŏn, Hamju, Hamyŏn, Han-ch’on, Hanam-ni, Hanbat, Hanch’oyŏk, Handae-ri, Handang-ni, Handong-ni, Hangguil-tong, Hangsu-ri, Hanha-dong, Hanjae-gol, Hanmung-ni, Hannamun, Hanong-ni, Hansae-gol, Han’gi, Haosang, Happ’o-ri, Hapt’al-li, Hap’yŏng-ni, Haripsŏng-ni, Harop’yŏng, Hasŭngji, Hasŏ-chŏn, Hasŏbu-dong, Hasŏgyŏl-li, Hasach’ang-ni, Hasang-ni, Hasap’yŏng, Hasedong-ni, Hasinhŭng-dong, Hasinp’ung-ni, Hasu-dong, Hasu-gol, Hat’ae-ri, Hat’ong-ni, Hawŏl, Hawŏnch’ŏl-li, Hawŏn’gŏ-ri, Hayŏjinp’yŏng, Hayŏn-dong, Hayang-ni, Hayangch’ŏn, Hayujŏng-ni, Hobal-li, Hoban-nodabgjagu, Hodo-ri, Hoe-dong, Hoedong-ni, Hoedongŏgu, Hoehŭng-ni, Hoehang-dong, Hoemok-tong, Hoemok, Hoemong-ni, Hoenamu-dong, Hoesan, Hoeyang-dong, Hoeyang-ni, Hohŭng-ni, Hoha-ri, Hojung-ni, Homanp’o-ri, Honam-dong, Honam-ni, Hong-ch’on, Hongŭi-gol, Honganbŏl, Hongch’on, Honggul-li, Honghŭng-ni, Hongjin, Hongmul-li, Hongsŏ-ri, Hongsalch’ŏn, Hongsang-ni, Hongsu-dong, Hongwŏn, Hosŏ-ri, Hosang-ni, Hu-dong, Hu-gol, Huae-ch’on, Huju-ri, Hunong-dong, Hup’yŏng, Huryŏng-dong, Hurye-ch’on, Hwaan-dong, Hwado-ri, Hwadong-ni, Hwahŭng-ni, Hwajŏl-li, Hwajŏn-dong, Hwajang-ni, Hwajusŏngji, Hwanam-ni, Hwang-ch’on, Hwangch’ŏl-gol, Hwangch’ŏl-li, Hwangch’ŏlgol, Hwangch’o-ri, Hwangch’o-rodongjagu, Hwangch’on, Hwanggadŏk, Hwanggokchung-ch’on, Hwanggong-ni, Hwangju, Hwangmyŏng-ni, Hwangsa-ri, Hwangsaeng, Hwangsong-ni, Hwangsuwŏl-li, Hwangt’o-dong, Hwangt’obo-ri, Hwangt’omol, Hwangun-dong, Hwanjangch’on, Hwap’i-ri, Hwasŏng-ni, Hwayang-dong, Hwidŏgi, Hyŏngt’al-li, Hyŏnhung-ni, Hyangŭi-ch’on, Hyangbong-ni, Hyangdong-ni, Hyangsal-li, Hyangsan, Hyangyak-tong, Hyemok-ch’on, Hyo-gol, Hyodal-li, Hyodong-ni, Hyogyŏng-gol, Hyuam-ch’on, I-ch’on, I-gol, I-ri, Ibŭngch’on, Ibang-dong, Ich’on, Idŏk, Idong-ni, Iha-ri, Ihwa-ch’on, Ihwa-dong, Ihwach’on, Ihwajŏng-ni, Ijŏl-li, Ijŏndŏgi, Ijin, Ilgŏn-dong, Ilgŏn, Imbak-kol, Imdong-ni, Imdowŏn, Imgap’yŏng, Imjŏn-gol, Imjadong-ni, Imsal-li, Imyŏn, In-dong, Inam-ch’on, Inda-ri, Indong-ni, Inhŭng-dong, Inhŭng-ni, Inhŭng-nodongjagu, Inha-ri, Inhwa-ri, Injŏng-gol, Inp’yŏng-ni, Insŏng-ni, Insal-li, Insallip’yŏng-ch’on, Insang-ni, Ipsŏng-ni, Ip’a-ri, Ip’al-li, Ip’yŏngch’on, Irŭng-gol, Irak, Iryang-dong, Iryangdegi, Isang-ni, Isangdŏk, Issi-gol, Iwŏn-ŭp, Kŭm-ch’on, Kŭmbudŏgi, Kŭmch’ŏn-dong, Kŭmch’ang-ni, Kŭmch’o-dong, Kŭmch’on, Kŭmdok-kol, Kŭmgol 1-tong, Kŭmgol 2-dong, Kŭmgol 3-dong, Kŭmho-ri, Kŭmnae-ri, Kŭmp’i-ri, Kŭmp’ung-ni, Kŭmsŏnggol, Kŭmsan-dong, Kŭmsanch’on, Kŭmsandong-tongch’on, Kŭmsandongsang-ch’on, Kŭmsang-gol, Kŭmsu-ri, Kŭmya, Kŭn-gol, Kŭnŭi-ch’on, Kŏho, Kŏjung-gol, Kŏmdŏk, Kŏmsal-li, Kŏmun-dong, Kŏmunyŏul, Kŏn-dong, Kŏnch’ŏl-li, Kŏnja-ri, Kŏnjagae, Kŏnjap’o, Kŏnp’o-dong, Kŏrim, Kŏrimal, Kŏriyong, Kŏsa-gol, Ka-dong, Kaŭmch’on, Kaŭng-ni, Kaŭngnijungch’on, Kaŭngnisangch’on, Kaam, Kach’ang-dong, Kada-dong, Kadongsal-li, Kaeamsŏm, Kaech’i-ri, Kaedong-gol, Kaehŭng, Kaehwa-ri, Kaehwasan, Kaejang-ni, Kaejong-dong, Kaenmal, Kaesŏn-dong, Kaesam-gol, Kaeyŏnmal, Kahŭng-ni, Kaha-gol, Kaha-ri, Kajaryŏl, Kajil-lodongjagu, Kakchong-ni, Kakki-bong, Kal-gol, Kal-tong, Kalchŏl-li, Kalchŏl-lodongjagu, Kalgŭm, Kalgoch’i-ri, Kalgumi, Kalmaegi, Kamadŏgi, Kamaungdŏngi, Kamch’ŏn, Kamjang-kol, Kamul-gol, Kan-ch’on, Kan-dong, Kan-gol, Kanŭn-gol, Kanŭndae-gol, Kanŭnmul, Kanch’on, Kando, Kang-ch’on, Kang-gol, Kangbyŏn, Kangch’ol-li, Kangch’on, Kangdo-ri, Kangga-gol, Kanggung, Kanggye-gol, Kangmigi, Kangnyŏn-dong, Kangsang-dong, Kangsang-nodongjagu, Kangsanmal, Kanji-maŭl, Kanjidongŏgu, Kanjin, Kanp’o, Kapsan’gol, Karŭk-kol, Karae-gol, Karaesŏm, Kari-gol, Karim, Karugŏrŭm, Karun-dong, Kasal-li, Kasan-ch’on, Kasip’yŏng, Kasu-ri, Kaunde-gol, Kawŏl-li, Kawŏlliha-ch’on, Ki-dong, Kiam-ni, Kiamniha-ch’on, Kiamnijung-ch’on, Kiamnisang-ch’on, Kihoe-ri, Kil-li, Kilbong-ni, Kilchae, Killi-dong, Kimssi-gol, Kinjae-ri, Kip’ŭnnŏmi, Kip’un-gol, Kip’yŏng-ni, Kiraraemal, Kirhŭng-ni, Kirhŭng, Kiril-li, Kirin-ch’on, Kisal-li, Kisang-ni, Kiwa-gol, Kiwadŏgi, Kiyang-ni, Kkach’i-gol, Kkach’imok-kol, Kkok-kol, Ko-ch’on, Koŭm-ni, Koŭp-tong, Koam-ni, Kobang-dong, Kobawi, Kobyŏru-ri, Kodŭn-gol, Kodŏk-ch’on, Koendolmal, Koga-dong, Kogae-dong, Kogae-gol, Kogae, Kogaean, Kogaedong-ryŏng, Kohŭng-ni, Kojaemal, Kojang-ni, Kok-ch’on, Kokch’ang-ni, Kokch’on, Kokku-ri, Koktol-gol, Kol-mal, Kol-tong, Kolbangjae, Kolnae-dong, Koman-dong, Komit, Komok-tong, Komsŏng-ni, Kongch’ŏn, Kongdŏng-ni, Koraegukki, Koran, Korip, Korodunji, Koryŏngniha-ch’on, Kosŏngch’on, Kosal-li, Kosandu, Kosari-ch’on, Kot’o-ri, Kot’op’o, Kot’osu, Koundol, Kowŏn-ŭp, Koyŏk, Koyang-dong, Koyang-ni, Ku-gol, Kuŭm-ni, Kuŭnt’aek, Kuŏk-ch’on, Kuŏk-tong, Kuam, Kubo, Kubong-dong, Kubual-li, Kubyŏndo-ri, Kuch’ang-dong, Kuch’ang-ni, Kudŏgi, Kudŏng-ni, Kudan-dong, Kuhŭng-dong, Kuha-ri, Kujŏl-gol, Kujuk-ch’on, Kujung-ni, Kujungbi, Kukchi, Kukpong-ni, Kuksa-dong, Kuksadang, Kulbanggae, Kulbawi, Kumal-li, Kumi, Kumip’o, Kumsa-ri, Kunmak-tong, Kup’yŏng-ni, Kurŭmŏgu, Kurŏng-mal, Kurak, Kuryŏng, Kuryong-ni, Kusŭngda-ri, Kusŏgtŏk, Kusŏk-tong, Kusang-ni, Kusinhyŏn, Kut’al-li, Kwŏndŏgi, Kwaejŏn-gol, Kwaksŏng, Kwan-dong, Kwandŏng-ni, Kwangch’ŏl-li, Kwangch’ŏn-dong, Kwangdŏgi, Kwangdŏng-ni, Kwangdae-dong, Kwangdae-ri, Kwangdaep’yŏng, Kwanghŭng-ni, Kwangsŏk-ch’on, Kwangsŏkch’on, Kwangsŏng-dong, Kwangsŏng-ni, Kwangsŏng, Kwangt’al-li, Kwanhŭng-ni, Kwanjung-ni, Kwanp’yŏng-ni, Kwanp’yŏng, Kwansŏ-ri, Kwansŏngjŏn, Kwansu-ri, Kwasal-li, Kwi-gol, Kyŏhŭng-ni, Kyŏk-tong, Kyŏngam-ni, Kyŏngandae-ri, Kyŏngbong-ni, Kyŏnghŭng-dong, Kyŏnghŭng-ni, Kyŏnghŭngjŏn, Kyŏngho-ri, Kyŏngp’o-rodongjagu, Kyenam-ni, Kyesan-gol, Kyoch’o-ri, Kyodong-maŭl, Kyohang-ni, Kyungha-ri, K’ŭn-gol, K’ŭn Kanŭn’gae, K’ŭnan-gol, K’ŭnbaemuri, K’ŭnbaenamu-gol, K’ŭnbaugol, K’ŭndŭre, K’ŭndok-kol, K’ŭnhwayanggol, K’ŭnjonggae, K’ŭnjuktŏk, K’ŭnmal, K’ŭnt’ong-gol, K’ŭnt’onggwi, K’ŭn’gae, K’albŏl, l-kol, Mŏdegi, Mŏk-kol, Mŏnttŭl-gol, Ma-dong, Maa-dong, Madŭk, Madŭng, Madŏgijang, Maebak-kol, Maebat, Maebau-dong, Maebawi, Maedŏk-tong, Maedŏng-ni, Maegŏ-ri, Maegon-ni, Maehang-dong, Maejang, Maemoru, Maeng-dong, Maep’yŏng-ni, Magŭnp’o, Magadunji, Majŏl-li, Majŏn-dong, Majŏn, Majŏnch’on, Majang-ch’on, Majangdŏk, Mak-kol, Maksŭng, Manch’ul-li, Mandŏng-ni, Mandŏng-nodongjagu, Mangsang-dong, Manhang-ni, Mannyŏn-gol, Manp’ung-ni, Manp’ung-nodongjagu, Mansallijungjang, Mansallisangjang, Marhŏ-ri, Maru-ri, Masal-li, Masang-dong, Masang-ni, Masang, Mat’o-ri, Mawa-ch’on, Mawidŏgi, Mayang-dong, Mayu-dong, Memul-li, Mi-dong, Midul-li, Mihŭng-ni, Mijaa-ri, Min’ga-gol, Mirŭktangmal, Misam-ni, Miyang-ni, Mobong-ni, Modae, Moduregi, Moksap’yŏng, Mongdang-gol, Mongnindae, Mongnyŏng, Mongsang-ni, Mongso-dong, Morae-gol, Moraeanch’i, Moraedul-li, Moraemal, Moraeso, Moro-ch’on, Moro-ri, Moyach’i, Mu-dong, Muduch’i, Mugŭm-ni, Mugye-ri, Muhak-tong, Mujaemok, Mukhŭng-dong, Mukp’o-dong, Mul-li, Mulbang-dong, Mulbang-gol, Mulbyŏn, Mulgum-ni, Mulmegi-gol, Mulp’uri-gol, Mun-ch’on, Mun-dong, Munam-dong, Munam-ni, Munamnae, Munang-ni, Munan’gae, Munbong-ni, Munch’ŏl-li, Munch’ang-ni, Mundong-ni, Munemiŏgu, Munhŭng-ni-sant’aegae, Munhŭng-ni, Munha-ri, Munho-ri, Munhwa-dong, Munjop’o, Munsŏ-dong, Munsŏng-ni, Munsŏngni-P’yongchon, Muryŏk, Musang-dong, Muudae, Myŏngan-dong, Myŏngho-ri, Myŏngjang-ni, Myŏngp’altŏgi, Myŏngsŏgi, Myemulchung-ni, Nŭjinmok, Nŭng-dong, Nŭng-gol, Nŭngbau-gol, Nŭngdal-ch’on, Nŭngdong-ni, Nŭnggu-ri, Nŭngjŏl-li, Nŭngnam, Nŭngniyŏul, Nŭp-kol, Nŭpching-ni, Nŭpch’i-ri, Nŭpch’ojang, Nŭpkae, Nŭppatch’i, Nŭpsu-ri, Nŭptŏgi, Nŏl-gol, Nŏlmak, Nach’ŏl-li, Nach’on, Nae-dong, Naech’ol-li, Naedong-ni, Naegŏi, Naejin, Naejung-ni, Naemul-li, Naenam-ni, Naep’o, Naep’yŏng-ni, Naesang-ni, Naesindŏk, Naewŏl-li, Naeyang-ni, Nagwŏl-li, Nagwŏn, Nahŭl-li, Nahŭng-ni, Nahŭng-nodongjagu, Nahadae-ri, Naho-ri, Nak-tong, Nakch’ŏl-li, Nam-ch’on, Nam-gol, Nam-ni, Namandae-ri, Nambangi, Namch’ŏl-li, Namch’ŏn-dong, Namch’ang-ni, Namdan, Namdang-ni, Namdong-ni, Namga-dong, Namgoji, Namhŭng-dong, Namhŭng-ni, Namhang-ni, Namho-ri, Namhojŏng, Namjang-dong, Namjigyŏng, Nammal, Nammang-gol, Nammyŏn, Namosŏkch’on, Namp’ae-gol, Namp’o, Namp’ung-ni, Namp’ung, Namsŭng, Namsŏ-ri, Namsŏk-kol, Namsŏk-tong, Namsŏk, Namsŏngam-ni, Namsŏngch’i, Namsŏngmal, Namsal-li, Namsan-dong, Namsan-gol, Namsandŏk, Namse-ri, Namsinhŭng-dong, Namsong-ni, Namsu-dong, Namunmal, Namusŏk, Namyŏn, Namyang-ni, Nandŏng-ni, Naruan, Nasang-ni, No-dong, Noŭl-li, Nobau, Nobong-ni, Nodŏksŏwŏn, Nodong-ni, Nodubong, Noedong-ni, Nogajae, Noha-ch’on, Noha-ri, Nohach’on, Nojŏkpau, Nojŏl-li, Nojŏnch’on, Nojŏng-ni, Noksal-li, Noktol-gol, Nonamudunji, Nong-ch’on, Nongch’on, Nongdŏk, Nongsu-gol, Nongwŏl-li, Nongyang-ni, Nonp’yŏng, Nonsol, Nont’ŭl, Nont’ŭlchang, Nop’yŏng, Norumok, Norumong-ni, Nosadŏk, Nosong, Nudae, Nuhang-ni, Nyŏjin-dong, O-dong, O-ri, Obong-gol, Obong, Och’on, Oe-ch’on, Oe-dong, Oedŏgi-gol, Oemul-li, Oesŏng, Oesolmal, Oga-ri, Oil-li, Ojang-ch’on, Okchang-ch’on, Okhodŏgi, Okhwach’on, Okkan-dong, Okp’o-dong, Okp’o, Okt’ae, Olchong-ni, Omae-ri, Omong-ni, Onggi-dong, Onggijŏm, Ongnyŏn-dong, Onjŏng-ni, Op’o-ri, Op’yŏng, Orŭn-gol, Ori-gol, Oribŏl, Orip’o, Orip’yŏng-ni, Orip’yŏng, Oryu-dong, Osang-ni, Pŏl-mal, Pŏlch’on, Pŏldang-dong, Pŏlgye, Pŏlmal, Pŏm-dong, Pŏm-gol, Pŏmja-ri, Pŏmp’o-ri, Pŏmsŏk-tong, Pŏngaeyŏk, Pŏtpat-kol, Pae-ch’on, Pae-gol, Paea-dong, Paean, Paedŏk, Paegal-li, Paegam-dong, Paegam-ni, Paegam, Paegumi, Paegun-dong, Paegunch’on, Paegyŏkp’yŏng, Paek-kol, Paek-tong, Paekchŏn, Paekkŭmsan-dong, Paekkoch’i, Paeksal-li, Paeksan-dong, Paeksan’gŏ-ri, Paekto, Paektong-ni, Paekt’am-ni, Paemosi, Paemyŏng-dong, Paenamu-gol, Paenamukogae, Paenamumal, Paenamup’yŏng, Paengmi-gol, Paengnam-ni, Pak-ch’on, Pakchŏn-dong, Pakkadae, Pakkumi, Pakkyongmi-ri, Paksandu, Paktŏgi, Paktong-ni, Palchŏl-lodongjagu, Pallyongam, Pamgasi, Pamnamu-gol, Pamnamu, Pamnamubŏl, Pang-dong, Pang-gol, Pangŏnaru, Panga-ch’on, Pangch’ŏn, Pangch’uk-ch’on, Pangch’uk-tong, Pangch’ung-ni, Pangdong-ni, Pangga-ri, Panggdae-ri, Panggumi-ri, Panggye-ri, Pangha-ri, Panghak-tong, Panghwa, Pangjung-ni, Pangnŭptŏgi, Pangnam-ni, Pangnang-dong, Pangp’yŏng-ni, Pangsŏ-ri, Pangsang-ni, Pansong-ni, Paramnaegi, Pathŏ-ri, Pathŏrimal, Pattŭl, Pattŏk, Pau-ch’on, Pauch’on, Paut’ŏ-ri, Pidŭkpaugol, Pidal-li, Pidong-ni, Pingae-ch’on, Pingin-ch’on, Piyŏk-kol, Poŭm-gol, Poch’ŏl-li, Poch’ŏn-dong, Pogo-dong, Pohŭng-ni, Pohang, Pohangch’on, Pohujang, Pohyŏl-li, Pojagumi, Pojang, Poju-ri, Pojung-ni, Pokchak-tong, Pokchindŏk, Pokhŭng-ni, Pokkŏ-ri, Pokp’yŏng-ni, Poksa-dong, Poktŏkkumi, Poktong-ni, Pomak, Pongŭi-ri, Pongch’ŏni, Pongdae-ri, Pongdun-dong, Ponghŭng-ni, Ponghŭng, Pongha-ri, Ponghwa-ri, Ponghwangdŏk, Ponghyŏl-li, Pongmyŏng-ni, Pongnim-ni, Pongnyŏng-ni, Pongp’o-ri, Pongsŏ-ri, Pongsal-li, Pongsu-dong, Pongsu-gol, Pongsu, Pongyang-ni, Ponsan-dong, Pon’gung, Pon’gungmal, Poppatkol, Pora-gol, Posŏng-ni, Posang-ni, Posi-dong, Posu, Pu-dong, Puam-ch’on, Puam-ni, Puch’ang-ni, Puch’angdae, Pudong-ni, Puhŭng-ni, Puhŭng-nodongjagu, Puhakkol, Pujŏl-li, Pujŏn, Pujadŏk, Puk-kol, Pukch’ŏng, Pukch’on, Pukpangch’ung-ni, Pukp’yŏng-ni, Puksŏngch’i, Puksang-ni, Pukse-ri, Puksu-ri, Puksung-gol, Puktu-dong, Pullogi, Pultang-gol, Pumil-li, Pumin-dong, Punam-ni, Pung-ni, Punghyŏl-li, Pungmal-li, Pungmal, Pungnaesin, Punt’o, Pup’yŏng-dong, Pup’yŏng-ni, Puraesal-lodongjagu, Purhŭng-dong, Pusŏng-ni, Pusang-ni, Putt’ŏ, Puyŏl-li, Pyŏngp’ung-dong, Pyŏngp’ungdŏgi, Pyŏngp’ungdŏk, Pyŏn’ga-dong, Pyŏrhak-ch’on, Pyŏrhang-nyŏng, P’al-li, P’allyongdŏgi, P’anjang-gol, P’anmak-tong, P’an’gyo, P’arhŭng-dong, P’atp’o, P’ilsŏng-ni, P’ip’an-dong, P’irinp’o, P’odŏng-ni, P’ogŏ-dong, P’ohŭng-ni, P’oha-ri, P’ohang-ch’on, P’ohang-ni, P’ohang, P’ohangch’on, P’ojil-li, P’ojung-ni, P’onae-ri, P’onam-ni, P’osang-ni, P’owŏl-ch’on, P’oyang-ni, P’ung-dong, P’ungŏ-dong, P’ungam-ni, P’ungdŭng-ni, P’ungdong-dong, P’ungdong-ni, P’unggong-ni, P’unggyŏng-ni, P’unggye-ri, P’unghŭng-dong, P’unghŭng-ni, P’ungha-ri, P’ungho-dong, P’ungho-ri, P’unghwa-ri, P’unghyang-ni, P’ungjung-ni, P’ungmu-dong, P’ungnam-ni, P’ungnam, P’ungnyu-dong, P’ungnyu-ri, P’ungsŏ-ri, P’ungsal-li, P’ungsang-ni, P’ungsong-dong, P’ungsong-ni, P’ungt’aeng-ni, P’ungyang-ni, P’yŏng-ch’on, P’yŏng-ni, P’yŏngandŏk, P’yŏngbach’i, P’yŏngch’ol-li, P’yŏngch’on, P’yŏngdan, P’yŏngdang, P’yŏnghŭng-ni, P’yŏnghwa-ri, P’yŏngjŏl-li, P’yŏngjang, P’yŏngmal, P’yŏngp’o, P’yŏngsal-li, P’yŏngsang-dong, P’yŏngsu-dong, P’yŏngt’al-li, P’yŏngwŏl-li, P’yŏngya-ch’on, P’yoŭn-dong, Ragil-li, Sŭl-li, Sŭllyŏlchŏ-ri, Sŭngbang-dong, Sŭngbanggol, Sŭngdong-ni, Sŭngji-ch’on, Sŭram-ni, Sŏ-ch’on, Sŏ-gol, Sŏ-ri, Sŏŭm-dong, Sŏŏsu-ri, Sŏch’i-dong, Sŏch’on, Sŏch’ul-tong, Sŏdang-ch’on, Sŏdang-dong, Sŏdang-gol, Sŏdang-ni, Sŏdang, Sŏdangmal, Sŏdo-ri, Sŏgong-ni, Sŏgu-ri, Sŏgyŏng-ni, Sŏhŭng-dong, Sŏhŭng-ni, Sŏha-ri, Sŏho-ch’on, Sŏho-ri, Sŏhojung-ch’on, Sŏjae-maŭl, Sŏjang, Sŏjangnae-ri, Sŏjung-maŭl, Sŏjung-ni, Sŏk-tong, Sŏkchŏnp’o, Sŏkchaegung-gol, Sŏkchang-dong, Sŏkchang, Sŏkch’on, Sŏkhu-ri, Sŏkkoch’i, Sŏkkyo-ri, Sŏknam-ni, Sŏkpung-ni, Sŏkp’o-ch’on, Sŏktae, Sŏkt’al-li, Sŏlgwal-li, Sŏmam, Sŏman, Sŏmbau, Sŏmch’on, Sŏmnae, Sŏmong-ni, Sŏmyŏn, Sŏnŭm-ni, Sŏnam-ni, Sŏnbul-li, Sŏndŏng-ni, Sŏndae, Sŏndol, Sŏng-gol, Sŏng-ni, Sŏngal-li, Sŏnganmal, Sŏngbung-ni, Sŏngch’ŏl-li, Sŏngch’ŏn-ch’on, Sŏngdong-ni, Sŏnggi, Sŏnggong-ni, Sŏnghyŏl-li, Sŏngjugae, Sŏngma-ri, Sŏngmal-tong, Sŏngmit, Sŏngmunnae, Sŏngnae-ri, Sŏngnam-ni, Sŏngnyŏngmit-ch’on, Sŏngp’o-ri, Sŏngwŏl-li, Sŏnhŭng-ni, Sŏnsondŏng-ni, Sŏn’gwang-dong, Sŏpchin, Sŏptang, Sŏrim-dong, Sŏrimsang-ni, Sŏsŏng-ni, Sŏsŏngnae, Sŏsan-gol, Sŏsang-dong, Sŏsang-ni, Sŏwŏl-li, Sŏwŏn-ni, Sŏwŏn, Sŏyang-ni, Sa-dong, Sa-gol, Sa-ri, Saa-gol, Saaejungji, Sabakp’o, Sabalch’on, Sabudŏk, Sabujin, Sabup’yŏng, Sach’on, Sadŭkkŏri, Sadŭng-ni, Sadong-ni, Sadu-dong, Sae-ch’on, Sae-dong, Sae-gol, Sae-mal, Saebŏl, Saebat, Saech’on, Saedong-ni, Saeich’on, Saejich’i, Saek-kol, Saemaŭl-li, Saemal, Saemdŏgi, Saemmul-gol, Saemttŭl, Saemulmak-ch’on, Saengbyŏl, Saengyang-dong, Saengyang-gol, Saenmal, Saesulmak, Saetchanggŏ-ri, Sagŏdŏk, Saganch’on, Sagi-dong, Sagijŏm-gol, Sagijŏm, Sagogae, Sagu, Sahyŏl-li, Saigae, Sain-mal, Saiwŏl, Sajimok, Saju-mal, Sallyŏk-tong, Salyŏul, Sam-dong, Sam-ni, Samal-tong, Sambak-kol, Sambat’kae, Sambkkae, Sambong-ni, Samdang-ni, Samdo-gol, Samdo-ri, Samgŏ-ri, Samgŏch’on, Samgŏri, Samgang-ch’on, Samgi-dong, Samgi-ri, Samgil-li, Samhŭng-ni, Samho-rodongjagu, Sammul-li, Samniya, Samnyŏng, Samp’o-ch’on, Samp’o-dong, Samp’o, Samp’och’on, Samp’yŏng-ni, Samsŏng-ni, Samsang-ni, Samsu-dong, Samt’ae-ri, Samt’aemul, Sandang-gol, Sang-ch’on, Sang-dong, Sang-ni, Sanga-dong, Sangbal-li, Sangbang-ni, Sangbo-dong, Sangbo-ri, Sangboju-ri, Sangbong-ni, Sangbop’o, Sangbu-ri, Sangch’ang-ni, Sangch’on, Sangdŏngnijung-ni, Sangdan-dong, Sangdol-li, Sangdong-dong, Sangdongsal-li, Sangdunjich’on, Sanggadŏk, Sanggamul, Sangganam-ni, Sanggaru-ri, Sanggodo-ri, Sanggokt’an, Sanggong-ni, Sanggonp’a, Sanggot’al, Sanggu-ri, Sanggyŏngdul-li, Sanghŭng-ni, Sanghal-li, Sanghamjŏn, Sanghwadŏk, Sanghwasan, Sanghyŏn-ch’on, Sangi-ri, Sangiang, Sangil-li, Sangin’san, Sangjae-dong, Sangjang-ch’on, Sangjang-ni, Sangjang, Sangjangnae, Sangjik-tong, Sangjikchŏl-li, Sangjil-li, Sangjing-ni, Sangjuŭi-dong, Sangjukchŏl-li, Sangjung-ni, Sangjungsan, Sangmi-gol, Sangmidun, Sangmung-ni, Sangmyŏn-dong, Sangnaeam, Sangnam-ni, Sangnim-ni, Sangnipsŏng-ni, Sangnong-nodongjagu, Sangnop’yŏng, Sangp’o, Sangp’ung-ni, Sangp’yŏng-ni, Sangsŭngji, Sangsŏ-ch’ŏn, Sangsŏ-ri, Sangsŏbu-dong, Sangsŏhŭng, Sangsŏl-li, Sangsach’ang-ni, Sangsal-li, Sangsal-lodongjagu, Sangsan-dong, Sangsanch’on, Sangsap’yŏng, Sangsedong-ni, Sangsejung-ni, Sangsinhŭng-ni, Sangsinp’ung-ni, Sangsong-ni, Sangsu-dong, Sangsu-ri, Sangt’ae-ri, Sangt’ong-ni, Sangt’ongp’a-dong, Sangul-li, Sangunhŭng-ni, Sangwŏl, Sangwŏn-dong, Sangwŏnch’ŏl-li, Sangwŏn’gŏri, Sangyŏn-dong, Sangyangch’on, Sanich’on, Sanmak-tong, Sanmegi, Sansŏ-ri, Sansŏng-ni, Sansu-ri, Sansungmal, Sant’ae-gol, Sant’aegae, Sanyŏngbyŏl-li, Sanyang-ch’on, Sanyang-ni, Sanyang, San’gong-ni, San’gye-ri, Sao-dong, Sap’oil-tong, Sap’yŏngch’on, Sasŭmk’o-mal, Sasil-gol, Sasu-dong, Sasu-gol, Sasu-ri, Saswimoro, Sat’am-ni, Sayang-ch’on, Se-dong, Se-gol, Segyŏng, Sekkotch’i, Sep’o-ri, Seryuch’on, Sibi-dong, Sihŭng-ni, Sijŏngp’o, Sil-li, Simch’ŏn, Simdong-ni, Simp’o-ri, Sin-ch’on, Sin-dong, Sinal-li, Sinan-ch’on, Sinbŏl-li, Sinbo-dong, Sinbo-ri, Sinbok, Sinbong-maŭl, Sinbukch’ŏng-nodongjagu, Sinbyŏk, Sinch’ŏl-li, Sinch’ŏn-dong, Sinch’ang-dong, Sinch’ang-ni, Sinch’ang-nodongjagu, Sinch’on, Sindŏgi, Sindŏk, Sindŏkch’on, Sindŏng-ni, Sindŏngnisang-ch’on, Sindae-ri, Sindang-dong, Sindang-ni, Sindong-ch’on, Sinhŭng-ch’on, Sinhŭng-dong, Sinhŭng-ni, Sinhŭng-nodongjagu, Sinhŭng, Sinhŭngdŏng-ni, Sinhŭngjang, Sinhŭngp’yŏng, Sinhŏ-dong, Sinha-ri, Sinhal-li, Sinho-ri, Sinho, Sinjŭngsan, Sinjŏk-kol, Sinjŏm-ch’on, Sinjŏn-dong, Sinjŏng-ni, Sinjaeryŏng, Sinjang-ni, Sinjip’o, Sinjung-ni, Sinnam-ni, Sino, Sinpyŏng, Sinp’o-dong, Sinp’o-ri, Sinp’o, Sinp’ung-ch’on, Sinp’ung-dong, Sinp’ung-ni, Sinp’ung, Sinp’yŏng-ni, Sinsŏ-ri, Sinsŏng-ni, Sinsan, Sinsang-dong, Sinsang-ni, Sinsang-nodongjagu, Sinsinhyŏn, Sint’ae-ri, Sinyŏng-dong, Sinyang-ni, Sin’gyŏng-ni, Sin’gyŏng-ri, Sin’gye-ri, Sirubau, Sirubong, Sirubongdŏgi, So-dong, Soŭngjil-li, Sobak-kol, Soch’uja, Sodŭl-li, Sodŏk, Sodaraje, Sodok-tong, Sodongso, Sodunji, Soe-gol, Soek-kol, Sogin-dong, Sohang-ni, Sohu-ch’on, Sohwayang-dong, Sohyangyu-ri, Soksa-dong, Soksa-ri, Soksae-gol, Soksap’yŏng, Soksim-dong, Soksin-dong, Soksindŏk, Sol-gol, Solbŏl, Solban-ni, Solbanmal, Solsŏm, Som-ni, Somint’ae-ri, Sonaji, Song-dong, Songŏ-dong, Songŏjik, Songbil-li, Songch’on, Songdŏk-tong, Songdae-dong, Songdae-ri, Songdae, Songdo-ri, Songdondae, Songdun, Songga-dong, Songgae-gol, Songgok, Songguman, Songgye, Songhŭng-dong, Songhŭng-ni, Songha-dong, Songha-ri, Songhae-ri, Songhang, Songho-ri, Songi-dong, Songik-kol, Songjŏl-li, Songjŏn-ch’on, Songjŏn-dong, Songjŏn, Songjŏng-ch’on, Songjŏng-ni, Songjŏng, Songjŏngmal, Songjŏngnisang-ch’on, Songjae-ri, Songjung-ni, Songmol-tong, Songmul-li, Songnae, Songnak-tong, Songni-dong, Songnodaeri, Songnyŏng-ni, Songo-ri, Songp’a-ch’on, Songp’a-ri, Songp’yŏng-ni, Songp’yŏng, Songsal-li, Songsang-ni, Songwŏn, Songyang-dong, Sonik-kol, Son’goch’i, Sop’o-ri, Sora-ri, Soran, Sorigae-gol, Sorye-dong, Soryonggae, Sosŏ-gol, Sosal-li, Sosap’yŏng, Sosung-ni-norugimogi, Sosungni Changhŭng-dong, Sosungni Kogwŏl-tong, Ssangŏ, Ssangam-ni, Ssangbong-ni, Ssangch’ŏngbojang-ni, Ssanggye-dong, Ssanghŭng-ni, Ssangnyong-ni, Ssangsang-ni, Ssangsong-ni, Ssari-gol, Ssarimok-kol, Su-ch’on, Su-dong, Su-gol, Suŭi-ri, Subang-dong, Subuk-ch’on, Subyŏl-li, Subyonch’on, Such’ŏl-li, Such’ae-ri, Such’im-ch’on, Such’im-dong, Such’im, Such’imch’on, Sudae-dong, Sudo-ri, Sudong-ni, Sudong, Sugunae, Suhŭng-dong, Suhŭng-ni, Suhal-li, Suhang-ni, Sujŏch’on, Sujŏn-nodongjagu, Sujae-gol, Suk-kol, Sukkama-gol, Suksodŏk, Sumyo-gol, Sunamch’on, Sunch’idŏgi, Sungji, Sungni-dong, Sungnyangch’on, Sunhŭng-ni, Sun’gae, Suraenŏmi, Suregi, Suryŏn-dong, Susŏ-ch’on, Susŏ-ri, Susal-li, Susang-ni, Sut’ang-gol, Suunjang, Suwŏl-li, Suwi-ri, Tŭl-gol, Tŭngjuch’on, Tŭrŭnggol, Tŏgŭm-ni, Tŏgŭng-ni, Tŏgudae-ri, Tŏgyang-ni, Tŏgyongdŏng-ni, Tŏk-ch’on, Tŏk-kol, Tŏk-tong, Tŏkchŏ, Tŏkchi-ri, Tŏkchi, Tŏkchu-ri, Tŏkchung-ni, Tŏkchurijungch’on, Tŏkchurip’yŏngch’on, Tŏkch’ŏl-li, Tŏkch’ŏn, Tŏkch’i-gol, Tŏkch’ollip’o-ch’on, Tŏkhŭng-ni, Tŏkhŏ-ri, Tŏkha-ri, Tŏkhwa-ri, Tŏkkŏ-ch’on, Tŏkmip’o, Tŏkpong-ni, Tŏkp’o-ri, Tŏkp’ung-dong, Tŏkp’ung-ni, Tŏksŏng-ni, Tŏksŏng, Tŏksa-dong, Tŏksa, Tŏksalgu, Tŏksan-dong, Tŏksan’gwan, Tŏksil-li, Tŏksunggol, Tŏkswalgwi, Tŏktong-ni, Tŏng-mal, Tŏngnyŏng, Tabo-ri, Tach’ŏl-li, Tadae-gol, Tae-dong, Tae-gol, Taeŭng-ni, Taeŏdaebong, Taeach’i, Taeam-ch’on, Taean-gol, Taebak-kol, Taebong, Taech’on, Taech’u-dong, Taech’uja, Taedŏkchang, Taedal-gol, Taedong-ni, Taedongch’on, Taedongso, Taegaek-ch’on, Taegul-tong, Taegumi, Taehŭksŏng-ni, Taehŭng-dong, Taehŭng-gol, Taehŭng-maŭl, Taehŭng-ni, Taehŭng 2-dong, Taehŭng I-tong, Taehŭng, Taehŭngni-hach’on, Taehoep’yŏng, Taehwari-sangch’on, Taehwayang-dong, Taejŏdo, Taejak-kol, Taejin-gol, Taemanch’un, Taemun-ch’on, Taenam-dong, Taenam-ni, Taeo-ri, Taep’o-dong, Taep’yŏng-ni, Taep’yŏngji, Taerodong-ni, Taesang-gol, Taesasu-dong, Taesil-li, Taesin-dong, Taesugong-ni, Taesung-ni, Taesungni-norumok, Taet’onggi-ri, Taeyach’i, Taho-ri, Tajŏn-li, Takpak-kol, Talchŏl-li, Talchŏng-dong, Tam-dong, Tanch’ŏn, Tandŭl, Tang-ch’on, Tang-gol, Tangbo-dong, Tangbong-ni, Tangbuk-tong, Tangch’on, Tangdong-ch’on, Tanghŭng-dong, Tangha-ri, Tangjŏnch’on, Tangp’o-ri, Tangp’ung-ni, Tangsal-li, Tangsan, Tangu-ri, Tap-tong, Taptong-ni, Tarŭmdol, Tarae-gol, Tari-gol, Tasamp’o-ri, Tat’ae-dong, To-dong, To-gol, Toam-ch’on, Tobi, Toch’ŏng-ni, Toch’ae-dong, Toch’ang, Toch’on, Togagurong, Togam-ni, Togama-gol, Tohŭng-ni, Tohwadae, Tohwasu, Tojang-gol, Tojanggumi, Tojin, Tojinp’o, Tojungam, Tokchŏm, Tokchŏmgŏri, Tokhwa-gol, Tokki-kol, Tokkogae-ri, Tokkumi-ri, Toksal-li, Toksan, Toksanch’on, Toksannae, Toktong-ch’on, Tolbanmal, Tolgogae-gol, Tolgogae, Tolgot, Tolmadang, Tolmakp’yŏng, Tolsal-li, Tonae-ri, Tong-ch’on, Tong-gol, Tong-ni, Tongam-dong, Tongam-ni, Tongan-dong, Tongbong-ni, Tongbyŏl-li, Tongch’ŏl-li, Tongch’on, Tongch’ul-li, Tongdŏng-ni, Tongdae, Tongdaemal, Tongdo-ri, Tonggae-dong, Tonggong-ni, Tonggumi, Tonggyŏngp’yŏng, Tonggye-ri, Tonghŭng-dong, Tonghŭng-ni, Tongha-ri, Tongharipakch’ŏn, Tongho-dong, Tongho-ri, Tonghyŏl-li, Tongjŏng-gol, Tongjŏng, Tongjak-kol, Tongjangnae-ri, Tongjil-li, Tongjung-ni, Tongmak-tong, Tongmal, Tongmyŏn-dong, Tongmyŏn, Tongp’a, Tongp’o-ri, Tongp’yŏng-ni, Tongsŏng-ni, Tongsal-li, Tongsan, Tongsang-ni, Tongse-ri, Tongsibil-li, Tongsojae-ri, Tongwŏl-li, Tongyang-ni, Tonsan-dong, Top’yŏng, Toranganmal, Torinnŭp, Toryŏul, Tosŏ-ri, Tosang-ni, Tot’o-gol, Ttŭlp’yŏng, Tuŭn-gol, Tuŭptŏgi, Tuŏnt’ae-ri, Tuandae, Tuhang, Tumu-dong, Tumu-ri, Tumudŏk, Tumunp’o, Tumuso, Tumuyŏl, Tun-dong, Tunam-ni, Tunjŏn-gol, Tunjŏnmal, Tunjŏnp’yŏng, Tunji, Turŭngbong, Turim-ch’on, Tusal-li, Tuyŏl-li, Twidŏgi, Twik-kol, Twikkae, T’aehwa-ri, T’aejugi, T’aeyang-ch’on, T’aeyang-ni, T’amsa-dong, T’anamu-gol, T’anbu-gol, T’angch’on, T’ap-kol, T’apsal-li, T’aptŏgi, T’aptong-ni, T’aptunji, T’oejinp’o, T’ogijŏmmal, T’ok-kol, T’ong-ni, T’ongdong-nyŏng, T’onghang, T’ongjisu-ri, T’ongp’a-dong, T’osŏng-ni, T’osŏng, U-ch’on, Udang-ni, Uganjung-ni, Ugansŏ-ri, Ugansang-ni, Uha-ri, Ujang-gol, Ujung-ni, Uk-kol, Ukkama-gol, Ukkuŏk, Unam, Unbong-ni, Unch’ŏl-li, Undae-dong, Undam, Ungdo-ri, Unhŭng-ni, Unha-ri, Unho-ri, Unjujang, Unmal, Unmok-kol, Unnam-dong, Unnam-ni, Unp’o-rodongjagu, Unsŭng-ni, Unsal-li, Unsang-ni, Unsong-ni, Unt’ŏ, Un’gok-tong, Un’gye-ri, Up’o, Usang-ni, Ussoksŏk-kol, Ussuk-kol, Ut-ch’on, Utchŏl-gol, Utchangmigae, Utchunghŭng-ni, Utch’ang-dong, Uttok-kol, Wŏlbul-li, Wŏlbun, Wŏlchŏn, Wŏlgŭndae-ri, Wŏlgul, Wŏljŏn-dong, Wŏlmip’o, Wŏlmyŏng-dong, Wŏlsandŏng-maŭl, Wŏn-dong, Wŏn-gol, Wŏnam-mal, Wŏnbong-ni, Wŏnbong, Wŏnch’ŏl-li, Wŏnch’ŏl-tong, Wŏnch’ung-dong, Wŏnch’ung-ni, Wŏndong-ni, Wŏnhŭng-ni, Wŏnha-ri, Wŏnho-ri, Wŏnjŏl-li, Wŏnmok, Wŏnmyŏng-ni, Wŏnp’ung-ni, Wŏnp’yŏng-ni, Wŏnp’yŏngjang, Wŏnsŏ-ri, Wŏnsŏng-ni, Wŏnsa-ri, Wŏnsal-li, Wŏnsang-ni, Wŏn’gŏ-dong, Wŏn’gŏ-nodongjagu, Wŏn’gae, Wŏn’gak-tong, Wŏrŭndŏgi, Wŏrhadŏk, Wŏryŏng-ni, Wadong-ni, Wangŭng-gol, Wangha-ri, Wangsang-ni, Wanp’ung-ni, Wansal-li, Wap’o-ri, Wau-dong, Wau-ri, Wigye-ri, Wonp’yŏng, Yŏ-dong, Yŏhaejin, Yŏho-ri, Yŏjinp’yŏng, Yŏkchŏn-maŭl, Yŏkchi-gol, Yŏllyŏp’yŏng, Yŏm-ni, Yŏmbul-li, Yŏmdunji, Yŏmgyo-ri, Yŏmsŏng-ni, Yŏnbong-ni, Yŏndŭng-ni, Yŏndae-ri, Yŏndaerian-gol, Yŏndang, Yŏndong-ni, Yŏng-dong, Yŏngŭi-dong, Yŏngch’ŏnp’o, Yŏngch’un-dong, Yŏngdŏgi, Yŏngdae-ri, Yŏngdae, Yŏngdang-gol, Yŏnggo-ri, Yŏnggwang-ŭp, Yŏnggwang-dong, Yŏngha-ri, Yŏngjŏ, Yŏngji-dong, Yŏngjo-ch’on, Yŏngmit-ch’on, Yŏngmol, Yŏngp’a, Yŏngp’ung-ni, Yŏngsan-gol, Yŏngsujin, Yŏngung-dong, Yŏnhŭng-ni, Yŏnha-ri, Yŏnho-dong, Yŏnhwa-gol, Yŏnjŏng-ni, Yŏnji-ri, Yŏnji, Yŏnju-ri, Yŏnp’o-dong, Yŏnp’o-gol, Yŏnp’o-ri, Yŏnp’ung-ni, Yŏsa-ri, Yŏul-li, Yŏun-dong, Yŏunjak, Yakchŏng-dong, Yang-ch’on, Yangbu-ri, Yangch’ŏn-dong, Yangch’ŏndong-ni, Yangch’ŏnsŏ-ri, Yangdŏgi, Yangdong-ni, Yanggŭndŏgi, Yangga-dong, Yangga-ri, Yanggamal, Yanggumi, Yangha-ri, Yanghwa-gol, Yanghwa-ri, Yangjŏng-ch’on, Yangja-dong, Yangjang, Yangji-ch’on, Yangji-rodongjagu, Yangji, Yangjuch’on, Yangjung-ni, Yangmyo-ri, Yangnyu, Yangnyujŏng-ni, Yangp’yŏng-ni, Yangp’yŏng, Yangsŭng-ni, Yangsang-ni, Yangsu-ri, Yangt’al-li, Ye-dong, Yech’egi, Yemok-tong, Yesŭng-ni, Yesung-dong, Yewŏl-li, Yo-gol, Yodŏk, Yojung-ni, Yong-gol, Yongŭng-ni, Yongal-li, Yongam-ch’on, Yongam-dong, Yongam-ni, Yongamnijungch’on, Yongamnisangch’on, Yongbal-li, Yongbong-ni, Yongbung-ni, Yongch’ŏl-li, Yongch’ŏn-dong, Yongdŏk, Yongdŏng-ni, Yongdae-nodongjagu, Yongdang-ni, Yonggae-gol, Yonggaegok, Yonggang-ni, Yonggangnihach’on, Yonggangnisang-ch’on, Yonggong-ni, Yonghŭng-dong, Yonghŭng-ni, Yonghŭng-nodongjagu, Yonghang-ni, Yongho-ch’on, Yongho-ri, Yonghoe-ri, Yongjŏn-dong, Yongjŏng-ni, Yongjam-ni, Yongjang-ni, Yongjol-li, Yongjung-ni, Yongmŏri, Yongmi-ri, Yongnŭng-ni, Yongnam-ni, Yongnim-ni, Yongp’o-ri, Yongp’yŏng-ni, Yongp’yŏng, Yongsŏ-ri, Yongsŏng-ni, Yongsal-li, Yongsam-ni, Yongsan, Yongsang-ni, Yongsil-li, Yongsin-dong, Yongso, Yongsu-gol, Yongsujae, Yongt’aeng-ni, Yongul-li, Yongwŏl-li, Yongwŏn, Yongyŏl-li, Yongyŏn-ni, Yongyŏn, Yongyang-ni, Yosŏk-kol, Yu-ch’on, Yu-dong, Yubung-ni, Yudam-ni, Yugamae, Yuhŭng-ni, Yuha-ch’on, Yujŏmmal, Yujŏngsan, Yujil-li, Yujung-ni, Yukpong-gol, Yuktae-dong, Yukt’aesŏ-ri, Yul-tong, Yulbong-ni, Yulch’ŏl-li, Yulga-dong, Yulsŏng-ni, Yulsal-li, Yun-ch’on, Yun-dong, Yunam-ni, Yunbong-ni, Yurimjang, Yurin-dong, Yusŏng-ni, Yussi-dong, 미동, 도장골, 길흥, 괘전골, 간동, Hamhŭng, Kwangmyŏng-ni, Ch’a-dong, Ch’ima-i-dong, Ch’ima-il-tong, Hŭngdŏgil-tong, Hadangu, Hoesang-dong, Hoesang-il-tong, Sŏhoil-tong, Sangdangu, Sinpukch’ŏng, Unsŏngil-tong, Yŏunjung-ni, Yŏunsang-ni, Yujŏng-ni
SurfNet Suomi
BTS Communications (BD) LTD.
Sky Net
SKYTEC
Afghanistan Faiz Satellite Communications
Nitrex
SmartNet
Tesco Mobile
New offers
Atheer Atheer’s Easynet Download: 512 kbit/s Upload: 128 kbit/s Internet a casa $0,81
Concito Networks Dedicated ISDN Download: 64-128 kbit/s Upload: 64-128 kbit/s ISDN $49,95 to 79,95
ChiliTech Network Services, LLC ChiliTech Dial-up Download: 56 kbit/s Upload: 56 kbit/s Accesso dial-up $15,95 to 119,40
Foxtel Unlimited Broadband + Drama Bundle Download: 1 Mbit/s Upload: 256 kbit/s DSL, ADSL, SDSL, VDSL $85
SeedNet Optical fiber plans (SeedNet) Download: 6-300 Mbit/s Upload: 2-100 Mbit/s Fibra ottica $12,50 to 18,80
Dingtoupu | Hodoň | Küçük Tekören | Danda Bagar | Siliştea | Paw Paw | Devederesi | Koyunköy | Fedenino | Varisto | Bangliao | San Antonio | Dursher | Ābeleh-ye ‘Olyā

Desktop version