Satellite Providers
Add an operator in the city Kangwon-do, Nord Korea
Ask about all services in Kangwon-do, Nord Korea

KARTE > Nord Korea > Cities in Kangwon-do

Unterstützte Sprachen:
Ŭiju-ri, Ŭinam-ni, Ŭmdalmal, Ŭmjimal, Ŭmmal, Ŭn-dong, Ŭn-gol, Ŭnbang-dong, Ŭngam, Ŭngbong-dong, Ŭnhaengjŏng-ni, Ŭnhan-dong, Ŭnjŏm-dong, Ŭnt’ŏgol, Ŭn’gye-ri, Ŏŭl-li, Ŏŭn-dong, Ŏŭn’gumi-ri, Ŏch’ŏl-li, Ŏch’ŏng-dong, Ŏdŭk-tong, Ŏgu-dong, Ŏhang-ni, Ŏho-ri, Ŏjŏl-li, Ŏjŏn-dong, Ŏktong-ni, Ŏmdal, Ŏmgogae, Ŏmul-li, Ŏnch’on, Ŏryŏng-gol, Ŏryong, Ŏryongp’o, Ŏusil, Ŏyu-ri, Ach’igon-ni, Ach’im-ni, Aech’ŏn, Agal-li, Ahobi, Ahyŏl-li, Ahyŏn-ni, Am-ni, Amnyŏng-ni, An-gol, An-mal, Anam, Anbyŏn-ŭp, Andaegol, Andari-gol, Ando-ri, Andol, Anhŭng-ni, Anjang-dong, Anmal, Anmi-ri, Anmi, Annŭrŭp, Ansŏng, Ansŏpp’a, Ansaeu, Ansojae, Ansonggwan, Anyang-dong, An’gol, Aptong-ni, Arae-mal, Arae Yangsuam, Araegwanŭm, Araejŏm, Araejinbul, Araemal, Araemural-li, Araesŏnbau, Araesŏng-dong, Araesejuwŏn, Araet’apkŏri, Araeyangjimal, Asal-li, Bomigol, Chŭngam-dong, Chŏgam-dong, Chŏkchŏl-li, Chŏkch’ŏn-dong, Chŏl-gol, Chŏlchae, Chŏlmagol, Chŏm-gol, Chŏm-mal, Chŏmch’ol-li, Chŏmch’on-dong, Chŏmdaegol, Chŏn-gol, Chŏnch’ŏl-li, Chŏndang-ni, Chŏng-dong, Chŏng-ni, Chŏngbak-kol, Chŏngdong-ni, Chŏnggu-mal, Chŏngja-dong, Chŏngjagol, Chŏngmok-tong, Chŏngmong-ni, Chŏngnyŏsu, Chŏngp’yŏng-ni, Chŏngsal-li, Chŏngsu-gol, Chŏngwŏl-li, Chŏngyangdong-ni, Chŏnhang-ni, Chŏnja-mal, Chŏnjung-ni, Chŏnnae-ri, Chŏnp’yŏng, Chŏnsŭng-ni, Chŏnsŏng-ni, Chŏnsal-li, Chŏn’gong-ni, Chŏt’al-li, Chŏul-gol, Cha-gol, Chabang-ni, Chae-ri, Chaech’ŏl-li, Chaeil-li, Chaenggyŏng-dong, Chaenggyŏng-ni, Chagŭn-gol, Chagŭnminari-gol, Chagŭnpaenamu, Chagŭnsoksa-gol, Chagae-dong, Chagaekkol, Chaha-dong, Chaha-gol, Chahagol, Chahaul, Chajak-kol, Chak-kol, Chaktae-gol, Chakto, Chaktong-ni, Chamgandŏksan, Chandiji, Chang-ch’on, Chang-dong, Chang-gol, Changal-li, Changch’idong-ni, Changch’ol-lodongjagu, Changdŭl, Changdŏk, Changdae-ri, Changdong-ni, Changgŏ-ri, Changgŏri, Changhŭng-ni, Changhang-ni, Changhang, Changhyŏl-li, Changhyŏn-ni, Changhyŏn, Changjŏng-ni, Changjae-gol, Changjae-ri, Changjaeam-gol, Changjaedŏk, Changjaedae, Changjaekkol, Changjagot, Changjil-li, Changjisan, Changmi-dong, Changmun-dong, Changni-dong, Changnim-ni, Changnyongp’o-ri, Changp’o-dong, Changp’o-ri, Changp’ung-ni, Changp’yŏng-ni, Changp’yŏng, Changsŭng-ni, Changsŏngbaek, Changsan-dong, Changyŏl-li, Changyŏnsa, Chan’gogae, Chappak-kol, Chappanmal, Chasal-li, Chattŏk, Chawŏl-li, Chedang, Chegung-dong, Chegung, Chehyŏn-dong, Chewi-ri, Chibangdae, Chibugumi-ri, Chigap-tong, Chigong-ni, Chigyŏng-gol, Chigyŏng-ni, Chigyŏng, Chigye-dong, Chigyegol, Chiha-ri, Chijang-ni, Chijong-ni, Chik-kol, Chik-tong, Chikp’o-ri, Chiktong-ni, Chillang-dong, Chimyŏndŭl, Chinam, Chinch’ŏn, Chinch’ae-dong, Chinda-ri, Chingmok-tong, Chingwŏn-gol, Chinhŏ, Chinp’o, Chinsu-dong, Chin’gogae, Chipsil-li, Chisŏng-ni, Chisang-ni, Chisang, Chisol-li, Chit’al, Chit’an, Chiwat’ŏ, Choch’a, Chodong-ni, Chogat’ŏ, Chojŏl-li, Chongch’ŏl-dong, Chonggong-ni, Chongja-ri, Chongno, Chongp’o-ri, Chosan-gol, Chosanmal, Chowangdae, Chu-ch’on, Chu-dong, Chu-ri, Chuŭm-ni, Chuam-ni, Chuch’ŏl-li, Chudae-ri, Chudul-li, Chugyo-ri, Chuhŏm-ni, Chuhang-ni, Chujŏp-tong, Chuja-dong, Chuk-ch’on, Chuk-tong, Chukchŏl-li, Chukkŭl-li, Chuksal-li, Chuksan-dong, Chuktae-ri, Chuktae, Chung-dong, Chung-mal, Chung-ni, Chungŏji-ri, Chungang-ni, Chungbangp’yŏng, Chungch’ŏl-li, Chungch’ŏng-dong, Chungch’ŏngsong, Chungdae-ri, Chungdae, Chungdong-ni, Chunggang, Chungganmal, Chunggogae, Chunghŭng-ni, Chunghae-ri, Chunghwasan-ni, Chunghyŏn, Chungmoe, Chungnim-ni, Chungnim, Chungp’o, Chungp’yŏng-ni, Chungsal-li, Chungsam-ni, Chungsan, Chungsedong-ni, Chungwŏnt’ŏ, Chungyang-ni, Chungyangch’on, Chup’yŏng, Churach’i, Chusal-li, Chwap’ae-ri, Chwasang-dong, Ch’ŏl-tong, Ch’ŏlbyŏng-ni, Ch’ŏlchŏm, Ch’ŏllyŏng-ni, Ch’ŏlsal-li, Ch’ŏlsurang, Ch’ŏnŭm-ni, Ch’ŏnam-ni, Ch’ŏndŏk-tong, Ch’ŏngŏgumi-ri, Ch’ŏngŏp’o-ri, Ch’ŏngdu-ri, Ch’ŏnggye-ri, Ch’ŏnghang-ni, Ch’ŏngjŏng-ni, Ch’ŏngsŏk-kol, Ch’ŏngun-dong, Ch’ŏngyong, Ch’ŏnma-ri, Ch’ŏnmi, Ch’ŏnnae-ri, Ch’ŏnsam-ni, Ch’ŏnyang-ni, Ch’ŏn’gi-ri, Ch’ŏrwŏn-ŭp, Ch’a-dong, Ch’aemok-tong, Ch’ajin’gae, Ch’akchik-tong, Ch’amŭi-dong, Ch’ang-mal, Ch’angdae-ri, Ch’angdo-ri, Ch’angdo, Ch’angdong-ni, Ch’anggot, Ch’angjol-li, Ch’angmal, Ch’ari, Ch’asal-li, Ch’asan, Ch’igung-ni, Ch’ikpat, Ch’ilbo-ri, Ch’ilbong-ni, Ch’imabau, Ch’immol, Ch’o-dong, Ch’obŏnji, Ch’obang-ni, Ch’och’ŏn, Ch’oech’on, Ch’oedong-gol, Ch’ogu-ri, Ch’ohyŏl-li, Ch’oil-li, Ch’ojŏl-li, Ch’omak-kol, Ch’omakkol, Ch’omokkol, Ch’onŭp, Ch’onch’i, Ch’ongsŏng-ni, Ch’op’yŏng-ni, Ch’osŏ-ri, Ch’osa-dong, Ch’u-dong, Ch’uŭi-ri, Ch’uam-ni, Ch’ubang-ni, Ch’udong-ni, Ch’udun-dong, Ch’ugaryŏng, Ch’uhyŏn, Ch’ujŏl-li, Ch’uktong-ni, Ch’unang-ni, Ch’unsal-li, Ch’un’gulmigol, Hŭgyŏl-li, Hŭijŏkko-ri, Hŭiyŏng-ni, Hŭk-tong, Hŭksal-li, Hŭngang-ni, Hŭngbong-ni, Hŭnggong-ni, Hŭngindong-ni, Hŭngsang-ni, Hŭngul-li, Hŭri-gol, Hŭrikkol, Hŏhang-ni, Haŏji-ri, Habŏpsuhyŏl-li, Habangdong-ni, Habong-ni, Habukchŏm-ni, Habup’yŏng-ni, Hachisŏng-ni, Hach’ŏngsong, Hach’ohyŏn, Hadajŏl-li, Hadajŏn-ni, Hadok-kol, Haebang-ni, Haech’ŏl-li, Haedong-ni, Haegŭmgang-ni, Haenghyŏl-li, Haerang-ni, Hagŏmbul-li, Hagam-ni, Hagam, Hagap’o-ri, Hagogae, Hagu-ri, Hagujŏl-tong, Hagyo-ri, Hahoe-ri, Hahwa-ri, Hahwasal-li, Hahyŏl-li, Hajŏk-tong, Hajŏl-li, Hajŏngsil-li, Hajŏngwŏl, Hajŏnt’al-li, Hajangjil-li, Hajinp’yŏng-ni, Hajisŏng-ni, Haju-ri, Hajuch’ŏl-li, Hakch’ŏl-li, Hakho, Hakko-ri, Hakpang-nodongjagu, Hakpong-ni, Hakp’o-ri, Haksŏng-ni, Haksadang, Hakso-ri, Hakumal-li, Hama-dong, Hamp’yŏng-ni, Hanam-ni, Hanbatkol, Hangbang-gol, Hangnim-dong, Hangp’yŏng-ni, Hanjae, Hanji-ri, Hanp’o-ri, Hansŏdŏk, Hapchil-li, Hap’an, Hap’o, Hap’ung-dong, Hari-dong, Harimong-ni, Harinwŏl-li, Hasago-ri, Hasahyŏl-li, Hase-dong, Hasep’o-ri, Hasikchŏm-ni, Hasinwŏl-li, Haso-ri, Hasoch’i-dong, Hasogol-li, Hasong-ni, Hasonggwal-li, Hasu-dong, Hasu-ri, Hasuch’ŏng-ni, Hasuhan, Hasul-li, Hasulbi, Hat’aeil-li, Hawa-ri, Hayang-ni, Hayang, Hayangji, Hayongul-li, Hoam-ni, Hoe-gol, Hoeam-ni, Hoebong-ni, Hoech’on, Hoedŏng-ni, Hoegogae, Hoegye-dong, Hoehwa-dong, Hoehyŏl-li, Hoejŏl-li, Hoejŏn-dong, Hoenamukŏ-ri, Hoesal-li, Hoesan-gol, Hoeu, Hoeyang, Hohyŏl-tong, Hokpyŏl-li, Honggŏsagol, Honggadŏk, Hongmul-li, Hongnang-dong, Hont’ŏ-gol, Hu-dong, Hu-kol, Huch’ŏl-li, Huch’ang-ni, Hugŭmnal-li, Huhyŏn, Hujin, Hup’yŏng-dong, Hup’yŏng-ni, Hup’yŏng, Hurigol, Hwaam-ni, Hwach’ŏl-li, Hwadŭng, Hwagye-ri, Hwahak-tong, Hwajŏl-li, Hwajŏn-dong, Hwajung-dong, Hwangbyŏng-dong, Hwanggŭm-ni, Hwanggadae, Hwanggae, Hwanghae-dong, Hwangjang-dong, Hwangjung-ni, Hwangnyong-gol, Hwangp’o-dong, Hwangsŏng-ni, Hwangt’o-ri, Hwanhŭihyŏn, Hwap’ung-ni, Hwara-nodongjagu, Hwasŏk-tong, Hwasal-li, Hwasanae, Hwat’ong-ni, Hwau-ri, Hwayu-dong, Hwihu-ri, Hyŏkch’ang-ni, Hyŏl-li, Hyŏnch’ang, Hyŏndae-dong, Hyŏndong-ni, Hyŏngjaedari, Hyŏn’gan, Hyangch’ŏl-li, Hyanggyop’al-li, Hyangyang-ni, Hyoja-ri, Hyosong-dong, Ibudae, Ich’ŏn-ŭp, Ich’ŏng-dong, Idumul-li, Igan-dong, Igu, Iha-ri, Iksu-gol, Il-tong, Ilgŏn-gol, Ilgyŏng-dong, Iltan-gol, Imnam-ni, Imong-ni, Inam-ni, Inang-ni, Ingagumi, Inhŭng-ni, Inp’ae-ri, Inp’yŏng, Insin-dong, In’gok, In’gol, Ipsŏng-ni, Ip’o-ri, Irŭn’gol, Irang-ni, Iryŏn-dong, Iryangdŏk, Isang-ni, Isudŏng-ni, Iwŏl-li, Kŭl-li, Kŭm-ni, Kŭmbu-gol, Kŭmch’ŏl-li, Kŭmdŏng-ni, Kŭmdaeil-li, Kŭmgang-ŭp, Kŭmganggoji, Kŭmgangwŏl-li, Kŭmgi-ri, Kŭmgok, Kŭmgong-ni, Kŭmgu-ri, Kŭmgwi-gol, Kŭmhak-tong, Kŭmho-ri, Kŭmjang-dong, Kŭmnal-li, Kŭmno-dong, Kŭmp’ung-ni, Kŭmp’yŏng-ni, Kŭmp’yo-dong, Kŭmsŏng-ni, Kŭmsŏng, Kŭmsŏnggol, Kŭmsa-dong, Kŭmsal-li, Kŭn-dong, Kŭn-gol, Kŭndong-ni, Kŭnnam-ni, Kŭnnamnihŏmok, Kŭnoe-ri, Kŭnp’i-dong, Kŏ-ri, Kŏam-ni, Kŏch’al-li, Kŏch’il-li, Kŏmbul-li, Kŏmch’i-dong, Kŏmsa-ri, Kŏmun-dong, Kŏmunsan, Kŏnch’ŏl-li, Kŏnja-ri, Kŏnji-dong, Kŏnji-gol, Kŏnsŏl-li, Kŏnsŏng-gol, Kŏn’gi-gol, Kŏsŏng-ni, Kŏsin’gol, Kaŭl-li, Kaŭn-dong, Kabau-gol, Kach’ijae, Kadŏk, Kadong-ni, Kadunji, Kaech’ŏl-li, Kaeha-ri, Kaejung-ni, Kaek-kol, Kaemal-li, Kaemal, Kaemalli Saemal, Kaeryŏl-li, Kaesang-ni, Kaesong-dong, Kaeya-ri, Kagong-ni, Kagyŏng-ni, Kahŭng-ni, Kaha-ri, Kahang-ni, Kahyŏl-li, Kajanggol, Kajiul, Kal-gol, Kal-li, Kalbŏl, Kalbang-dong, Kalchŏl-li, Kalgŏ-ri, Kalgae, Kalgol, Kalgungjŏng, Kalgyŏng, Kalma-dong, Kalmap’o, Kalmulp’o, Kalmun-dong, Kalp’yŏng-ni, Kalsan, Kaltae, Kamabau, Kamak-kol, Kamaso, Kamch’ŏl-li, Kamch’ŏn-dong, Kamdul-li, Kamjŏbi, Kamjŏng-dong, Kamja-gol, Kamokchŏng-ni, Kamokchŏng, Kamsal-li, Kan-ch’on, Kan-dong, Kanŭn-gol, Kanbalgo-ri, Kanch’ŏl-li, Kanch’on, Kandŭl, Kandok-kol, Kandong-ni, Kangdol-li, Kangdong-ni, Kanggŏrip’yŏng, Kanggubi, Kanggyŏnggol, Kangsŏng-ni, Kangyŏn-dong, Kanjŏmbang-ni, Kanp’ung-dong, Kansŏk-tong, Kansong-ni, Kansonggol, Kappau-ri, Kap’yŏng-dong, Kap’yŏng-ni, Karae-gol, Karaegol-li, Karaegol, Karaegumi-ri, Karaekkol, Karhwa-ri, Karujae, Karyŏul, Kasŭng-ni, Kasang-ni, Kasil-li, Kasin-dong, Kibol-li, Kijŏng-ni, Kijong-dong, Kilmyŏng-ni, Kimhwa, Kip’ŭn’gol, Kisŏng-ni, Kisal-li, Kiwa-mal, Ko-bong, Koam-dong, Koam, Kobang, Kobidŏk, Kobiwŏn, Kobong-ni, Kodŭn’gol, Kodŏng-ni, Kodae-dong, Kodae-ri, Koeŭm-dong, Koehang-ni, Koehwa-ri, Kogam-dong, Koi-gol, Kojae-ri, Kojakt’ŏ, Kojam, Koji-dong, Kojing-ni, Kojingmong-ni, Kokchŏng, Koksal-li, Koksant’ŏ, Koktae-ri, Koktol-li, Kollamjwa-ri, Kolmal-gol, Kolmal, Kolp’aji, Komaeng-dong, Kombaesan, Komisŏng-ni, Komong-ni, Komsugae, Komyŏul, Konam-ni, Konamsan, Kong-gol, Kongdong-ni, Konggol, Konggong-ni, Kongsu-dong, Kongsujŏl-li, Kongsut’al-li, Korae-dong, Korhwa, Korijang, Korim-ni, Koryŏl-li, Koryŏng-ni, Kosŏng, Kosan, Kosari-gol, Koyang-ni, Kuŭm-ni, Kuŏng-ni, Kuam-ni, Kubong-ni, Kudae-dong, Kudang-ni, Kudan’gol, Kugi-dong, Kugye-ri, Kuha-dong, Kuhang-ni, Kuhwa-dong, Kuil-tong, Kujae, Kukchŏng, Kuksemi, Kulgu-dong, Kullyanggol, Kumi-ri, Kumi, Kumian, Kumimal, Kunam-ni, Kungch’on-dong, Kungnae-dong, Kungp’o, Kungp’yŏng, Kungsŏ-dong, Kunji-ri, Kunnŏmi, Kunsal-li, Kup’o-ri, Kurŭmmok, Kurak, Kurimok, Kuryŏng-ni, Kuryŏngdae, Kuryong, Kusagijŏm, Kuyongjiwŏl-li, Kwŏl-li, Kwŏl-tong, Kwaegungjŏng, Kwakha-ri, Kwal-li, Kwan-gol, Kwanŭm, Kwanam-ni, Kwanamukkol, Kwandae-ri, Kwangŏk-tong, Kwangbau-ri, Kwangdae-gol, Kwangdaet’ŏ, Kwangdong-ni, Kwanghyŏl-li, Kwangjŏl-li, Kwangju-gol, Kwangmyŏng-ni, Kwangnyŏsan, Kwangp’yŏng-dong, Kwangp’yŏng, Kwangsŏk-tong, Kwanmo-ri, Kwanp’ung-ni, Kwanp’yŏng-ni, Kwansa-ri, Kwansang-ni, Kwap’yŏng-ni, Kwigol, Kwijong-ni, Kwioksan, Kwip’o-ri, Kwip’o, Kwirang-ni, Kwisal-li, Kyŏngdo-ri, Kyŏnggip’yŏng, Kyŏnghŭng-ni, Kyŏngp’a-ri, Kyŏngsang-ni, Kyŏnsan, Kyegong-ni, Kyeho-dong, Kyehyŏl-li, Kyeja-ri, Kyemong-ni, Kyewŏl-li, Kyohang, Kyojŏl-li, Kyoju-ri, Kyosŏng-ni, Kyowŏl-li, Kyuul-li, K’ŭn-gol, K’ŭn-mal, K’ŭnnŭjŭnnae, K’ŭnsoksa-gol, K’ŭnsong-gol, K’ŏndari, K’algu-dong, Mŏksanae, Mŏngemot, Mŏngmang-ni, Maam-ni, Mabang-ni, Mach’a-ri, Maebau-gol, Maebau, Maegye, Maehoe-ri, Maemi-gol, Maen-dong, Maeyang-dong, Maeyaul, Maga-dong, Magadae, Magaji, Magok, Majŏl-li, Majŏn-dong, Majŏndong-ni, Majang-dong, Majang-ni, Mak-kol, Makkol, Malgu-ri, Malgun-ni, Malgyŏri, Malmu-ri, Maltŭngbau, Manŭi-dong, Mando-ri, Manghae-dong, Mangil-li, Manhang-dong, Manhang-ni, Manp’o-ri, Mansan, Manyang-ni, Man’gyo-ri, Map’ae-gol, Map’i-dong, Marich’on, Maryong-ni, Masach’ŏn, Masal-li, Masan-dong, Masang-dong, Masing-ni, Mat’ŭri, Mau-ri, Mawibat, Mayŏl-li, Mi-gol, Midŭng-ni, Mihyŏl-li, Mijae, Milbŏl, Minamnigol, Mip’yŏng-ni, Miram-ni, Miryŏul, Moch’ang-ni, Modŏng-ni, Mojil-li, Mokkong-ni, Mongnemi, Mop’ung-ni, Morae-gol, Mosiul, Mot’omi, Muhak-tong, Mujiam, Muk-tong, Mulbangdŏng-ni, Mulgubi, Munam-ni, Munbau-ri, Munbau, Munbong-ni, Munch’ŏn, Munch’ang-ni, Munch’i-ri, Mundŭng-ni, Mundong-ni, Munha-dong, Munjang-gol, Munjil-li, Munnae-ri, Munnaedong-ni, Munp’yŏng-dong, Munsal-li, Munsu-ri, Munsuwŏn, Munwang-ni, Munyang-ni, Mun’gong-ni, Murŭng-dong, Murŭng-ni, Muran-dong, Muusil-li, Myŏlchŏn-dong, Myŏnch’ŏl-li, Myŏng-dong, Myŏngdŏk-kol, Myŏngdŏng-ni, Myŏnggo-ri, Myŏngjadae, Myŏngsŏk-tong, Myŏngu-ri, Myŏnhak-kol, Myo-gol, Nŭlmak, Nŭlmot, Nŭmmal, Nŭng-dong, Nŭng-gol, Nŭng-ni, Nŭngch’ol-li, Nŭngdong-ni, Nŭnggol, Nŭngho, Nŭnghwa-ri, Nŭngjŏl-li, Nŭngjang-ni, Nŭngmol, Nŭngnae-dong, Nŭngsal-li, Nŭngu-dong, Nŭngwŏl-li, Nŭpsang, Nŭptunji, Nŭrŭm-gol, Nŏlmak, Nŏltari, Nae-ch’on, Nae-dong, Naech’ŏl-li, Naech’amŭi-dong, Naech’im-ni, Naech’u-dong, Naedŏkp’yŏng, Naedong-ni, Naegalmun, Naegang-ni, Naegul-li, Naeho-dong, Naehoehyŏn, Naemŏkpang, Naemasan-dong, Naemul-li, Naemyŏl-li, Naeng-gol, Naengjŏng-dong, Naeoryu-gol, Naep’o-ri, Naep’yŏng-ni, Naerang-ni, Naeryŏngdae, Naeryongmi-ri, Naesŏkkyo-ri, Naesŏkkyo, Naesal-li, Naesanghyõn, Naesil-li, Naesodae, Naeun, Naewŏn, Naeyŏmsŏng-ni, Naeyang-ni, Nak-tong, Naksu-ri, Naktong-ni, Namae-ri, Namak-kol, Namch’ŏl-li, Namch’ŏn’gyo, Namch’ang-ni, Namch’on, Namdae-dong, Namdul-li, Namdun, Namgye-ri, Namjwa-ri, Namp’o-dong, Namp’yŏng-ni, Namsal-li, Namsan, Namsandae, Namsandunji, Namsanyŏng-ni, Namyang-ni, Nangdunji, Nangha-ri, Nangsŏng-ni, Nangwŏl-li, Nanjŏng-ni, Nap’yŏng-ni, Narumal, No-dong, Nobong-ni, Nodong-ni, Nogak-kol, Nogoch’on, Nohŭng-ni, Noksongmok-kol, Non-gol, Nonam-ni, Nongam-ni, Nongam, Nonggu, Nongso-mal, Non’gŭm-ni, Nop’ŭndae, Nop’yŏng, Norumegi, Nosang-ni, Nottari, Not’al-li, Not’an, Noul-li, Nu-dong, Nujinmegi, Nukkae, Nulmong-ni, Nungbong-ni, Nup-kol, Nuuri, Obong-gol, Obong-ni, Obong, Odong-ni, Odongp’o, Oe-dong, Oedaebong-ni, Oedari-gol, Oegangol-li, Oegoŭm-ni, Oehak, Oehang-ni, Oehwahyŏn, Oemasan-dong, Oepyŏng-ni, Oerang-ni, Oeryŏngdae, Oesŏkkyo-ri, Oesanghyŏn, Oesil-li, Oesodae, Oeun, Oewŏl-li, Oewŏnji, Oeyŏnha-dong, Ogong-ni, Ogye-ri, Ohwa-dong, Ohyŏl-li, Ojangsan’gol, Okchŏng-ni, Okch’ŏnam, Okho-ri, Oksuhyŏn, Ok’pyŏng-dong, Omae-ri, Omoksu, Omong-ni, Onch’ŏl-li, Onch’ŏn-dong, Ong-ni, Onggaji, Onggijŏm, Onggoji, Ongjŏm-ni, Ongjŏm, Ongjang-gol, Ongjup’o, Ongma-ri, Ongnyu-dong, Onjŏng-ni, Onjŏngdong-ni, Orang-ni, Ori-dong, Oribŏl, Origae-mal, Origol, Orijin, Oryong-dong, Oryu-gol, Oryu-ri, Oryumal, Osal-li, Osarang-dong, Osu-dong, Ot’an-dong, Oyang-ni, Pŏdŭlpak-kol, Pŏl-mal, Pŏlmal, Pŏmbau, Pŏmbung-ni, Pŏnp’ojŏn, Pŏp-tong, Pŏpch-ri, Pŏpsu-ri, Pŏsŏppau, Pŏta’l-li, Paech’onmal, Paegadŭ-ri, Paegil-li, Paegunam-ni, Paegyŏksal-li, Paegyang-ni, Paehwa-ri, Paekcha-dong, Paekchong-ni, Paekch’ŏn’gyo-ri, Paekhak-tong, Paekhyŏl-li, Paekkagol, Paekpawi, Paekpong, Paeksal-li, Paeksong, Paektŏng-ni, Paenamujŏng, Paengnyong-ni, Paesŏn-gol, Paesagŏ-ri, Paeyang-ni, Pagŭmjae, Pakchaha-gol, Pakch’ŏl-li, Pakch’ŏn-dong, Pakkattoltari, Pakkat’ŏ, Pakssitŏ, Paktal, Paktan-gol, Paktuhŏsil, Palp’yŏng, Pam-gol, Pamgol, Pamnamu-dong, Pamnamu-gol, Pan-gol, Panam-ni, Pandŏk, Pang-gol, Panganmol, Pangdong-ni, Panggogae-ri, Panggumi-ri, Panggyo-ri, Pangha-ri, Panghak-tong, Panghasal-li, Pangmong-ni, Pangp’o-ri, Pangp’yŏng-ni, Pangsŏng-ni, Pangyŏn-dong, Pangye-ri, Panjawa-ri, Pansŏk-tong, Pansŏng-ni, Parambul, Paryŏn-gol, Passojae, Patt’o-dong, Pauan-gol, Peagŏ-ri, Pibau-dong, Pimok-kol, Pinjŏlgol, Pisŏkkŏri, Pisŏkkol, Pisal-li, Piul-li, Piyang-dong, Poch’ung-ni, Pogong-ni, Poho-ri, Pohyŏl-li, Pok-kol, Pokhoe-ri, Pokkye-ri, Poksong-ni, Pol-li, Pomang-ni, Pomme, Pomokchŏng-ni, Pong-gol, Pongbau, Pongch’on, Pongdae-gol, Pongdangdŏk, Pongho-ri, Ponghwa-dong, Ponghwa-ri, Ponghwangsal-li, Ponghyŏl-li, Pongil-li, Pongjal-li, Pongmal-li, Pongmidŏng-ni, Pongnae-ri, Pongnyŏl-li, Pongori, Pongp’o-ri, Pongsal-li, Pongsu-ri, Pongt’ongp’o-ri, Pongujae, Pongyang-ni, Pon’gung-il-dong, Poro-gol, Posŏng-ni, Ppong-gol, Ppongnamu-gol, Puŏngbau, Puam-dong, Pubang-ni, Puch’ŏn-mal, Pugŏ-ri, Puhŭng-dong, Pujŏl-li, Pukchŏm-ni, Pukchigyŏng, Pukch’ang-dong, Pukch’ang, Pukch’ol-li, Pukp’yŏng-ni, Puktunji, Pulchwa-gol, Pulmun-dong, Pultang-dong, Pultang-gol, Pungmyŏn, Punsa-dong, Punt’o-gol, Punt’o-ri, Pup’yŏng-ni, Puramgol, Puroji-ri, Pusŏk, Pusal-li, Puul-li, Pyŏgam-ni, Pyŏksan, Pyŏngam-ni, Pyŏngbangi, Pyŏngma-gol, Pyŏngmu-ri, Pyŏngp’ung-gol, Pyŏngp’ung-ni, Pyŏngp’unggol, Pyŏngsan, Pyŏrhasal-li, Pyŏruguji, Pyŏryang-ni, Pyŏryangdae, P’aech’ŏl-li, P’ajae, P’andŏng-ni, P’anmaeng-ni, P’anmaktong-ni, P’anmi-dong, P’anyu-ri, P’an’gi-ri, P’an’gyo-ri, P’an’gyo, P’ibang, P’iga-ri, P’imagumi, P’imok-tong, P’imokchŏng, P’irandae-gol, P’isŏjŏng, P’o-ch’on, P’o-ri, P’och’ŏl-li, P’och’ŏn, P’oha-dong, P’ohang-maŭl, P’ohang-ni, P’ooejin-ni, P’ungbu-ri, P’ungch’ol-li, P’ungho-ri, P’unghwa-ri, P’unghyŏl-li, P’ungjŏl-li, P’ungmi-gol, P’ungmi-ri, P’ungmu-ri, P’ungnim-ni, P’ungp’ae-ri, P’ungp’o-ri, P’ungsang-ni, P’ungyang-ni, P’yŏng-mal, P’yŏng-ni, P’yŏngbang-ni, P’yŏnggang-dong, P’yŏnggang, P’yŏnghwa-ri, P’yŏngimuji-ri, P’yŏngji-dong, Sŭnghak-kol, Sŭngjŏl-li, Sŭngyang-ni, Sŏ-ri, Sŏa-ri, Sŏch’wiram, Sŏgal-li, Sŏgibaugol, Sŏgu-dong, Sŏgwangsa-ri, Sŏgwangsa, Sŏhŭng-ni, Sŏha-ri, Sŏhang-ni, Sŏjŏng-ni, Sŏjae-dong, Sŏjae-ri, Sŏkchŏl-li, Sŏkchang-dong, Sŏkchang-gol, Sŏkchong-dong, Sŏkch’ŏl-li, Sŏkhyŏl-li, Sŏkkyo-ri, Sŏkpyŏl-li, Sŏkp’o-dong, Sŏksŏng-ni, Sŏksa-ri, Sŏksugol, Sŏkta-ri, Sŏktae-gol, Sŏktae-ri, Sŏktae, Sŏktari, Sŏkto-ri, Sŏktu-dong, Sŏk’ŭng-ni, Sŏlbau, Sŏlbong-ni, Sŏmho-ri, Sŏmnae-ri, Sŏndae-ri, Sŏndam, Sŏndol-gol, Sŏngbuk, Sŏngbung-ni, Sŏngch’ol-li, Sŏngdŭl, Sŏngdo-ri, Sŏngdong-ni, Sŏnggok, Sŏngho-dong, Sŏnghu-ri, Sŏnghwang-dong, Sŏnghwang-ni, Sŏnghwangdang, Sŏnghwangp’o, Sŏnghyŏl-li, Sŏngjŏ-ri, Sŏngjae, Sŏngjik, Sŏngjukkol, Sŏngmun, Sŏngna-ri, Sŏngnam-ni, Sŏngp’yŏng-ni, Sŏngsal-li, Sŏngsan, Sŏnhŭng-ni, Sŏnyu-dong, Sŏpsŏm-ni, Sŏryongdae, Sŏsang-ni, Sŏsuch’ŏng, Sŏsukkomi, Sŏwŏl-li, Sŏwang-ni, Sŏyŏn-dong, Sŏyŏng-ni, Sa-dong, Sa-ri, Sabi-ri, Sach’ŏl-li, Sach’ŏng-ni, Sach’ang-ni, Sach’anggae, Sadong-ni, Sadul-li, Sae-gol, Sae-mal, Saebattun, Saedŭl, Saedŏk, Saedo-gol, Saedunji, Saehakkol, Saemal, Saembau, Saemgol, Saemik-kol, Saemt’ŏ, Saen-mal, Saengch’odŏk, Saesulmak, Saet’ŏ, Sagŭl-li, Sagi-dong, Sagi-ri, Sagigol, Sagijŏm-ni, Sagimak, Sagok, Sagyŏn-dong, Sagye-gol, Sahŭl-li, Sahŭlch’ŏl-li, Saho-ri, Sahop’o, Sahyŏl-li, Sairwŏn, Saja-ri, Sajamok, Sajip’ye-gol, Sakkat-tong, Sal-li, Salgujŏng, Sallae, Sallol-li, Sam-dong, Samŏktong-ni, Samŏktongni Chik-tong, Samŏktongnisesang-dong, Samam-ni, Sambak-kol, Sambakkae, Sambang-ni, Sambau-gol, Samdae-ri, Samdong-ni, Samgŏ-ri, Samgŏri, Samga-ri, Samgye-ri, Samhwa-ri, Samil-li, Samilp’o-ri, Samnae, Samnam-ni, Samp’o-ri, Samp’omal, Samsŏng-ni, Samsa-ri, Samt’ae-ri, Sanak-tong, Sanam-gol, Sanbaegol, Sanch’am-ni, Sandang-ni, Sandu-dong, Sandugae, Sang-ni, Sangŭm-ni, Sangŏji-ri, Sangannaep’i, Sangbong-ni, Sangbukchŏm-ni, Sangbukchŏmni Chuma-gol, Sangbukchŏmni Sesang-gol, Sangbup’yŏng-ni, Sangch’ŏngsong, Sangch’on, Sangch’u-dong, Sangch’uŭi-ri, Sangch’uam-ni, Sangch’widŏk, Sangdŏng-ni, Sangdaeil-li, Sangdokkol, Sangdu-ch’on, Sangdu-ri, Sanggam-ni, Sanggangsŏng, Sanggapkyŏng, Sanggap’o-ri, Sanggisŏng-ni, Sanggu-ri, Sanggubong, Sanggujŏl-tong, Sanggujŏng, Sanggumal-li, Sangguman-ni, Sanggyodong-ni, Sangha-ri, Sanghoei-ri, Sanghwasan-ni, Sanghyŏ-ri, Sangil-li, Sangirol-li, Sangjŏk-tong, Sangjŏl-li, Sangjŏm, Sangjŏmbang-ni, Sangjŏntal-li, Sangjŏnt’alli Karae-gol, Sangja-ri, Sangjang-dong, Sangjisŏng-ni, Sangjiwi, Sangjubin, Sangjuch’ŏl-li, Sangma-dong, Sangmal-li, Sangmal, Sangmap’ae, Sangmi-ri, Sangmun’gong-ni, Sangnijŏl-li, Sangninwŏl-li, Sangnyŏng-gol, Sangnyŏng, Sangnyongsu-dong, Sango-ri, Sangong-dong, Sangorang-ni, Sangpangy’yŏng, Sangp’al-li, Sangp’o, Sangp’ung-dong, Sangp’yŏng-ni, Sangp’yŏng, Sangsŏ-ri, Sangsadon-ni, Sangsago-ri, Sangsahyŏl-li, Sangsal-li, Sangsambang, Sangsang-dong, Sangsang-ni, Sangsangan-gol, Sangsangbak-kol, Sangsanmak-tong, Sangsedong-ni, Sangsejuwŏn, Sangsimp’o, Sangsinhŭng-ni, Sangsinjŏng-ni, Sangsoch’i-dong, Sangsogon-ni, Sangsong-ni, Sangsonggwal-li, Sangsuch’ŏng-ni, Sangsuch’im, Sangsuhan, Sangsul-li, Sangsulbi, Sangsun’gam-ni, Sangt’am-ni, Sangwŏl-li, Sangyangji, Sanjŏ-ri, Sanjŏk-kol, Sanjŏn-gol, Sanje-dong, Sanji-ri, Sanmaegi, Sanmagi, Sanmak-kol, Sanmak-tong, Sansuk-ch’on, Sanswuam, Sant’al-li, Sanwŏl-li, Sanyang-gol, Sanyang-ni, Sap’yŏng-maŭl, Sap’yŏng-ni, Sarang-ch’on, Sarangt’ŏ, Se-dong, Se-gol, Sedong-ni, Segŏ-ri, Segŏri, Segil-tong, Segu-ri, Sehyŏl-li, Sejang-gol, Sep’o-ŭp, Sep’o-ri, Sep’omokchang, Sik-kol, Sikkae, Siksong-ni, Sil-li, Sillŭng-dong, Sillim-ni, Sillyul-li, Simbang-gol, Simdong-ni, Simp’o-dong, Simp’o-ri, Simp’o, Simyŏul, Sin-ch’on, Sin-dong, Sinŭm-ni, Sinagal-li, Sinal-li, Sinam-ni, Sinan-dong, Sinanjung-ni, Sinansang-ni, Sinbaek-kol, Sinbong-ni, Sinch’ŏl-li, Sinch’ŏng-ni, Sinch’ang-ni, Sinch’on, Sindae-ri, Sindang-ni, Sindong-ni, Sindunji, Sinhŭng-dong, Sinhŭng-ni, Sinhoesan, Sinhwa-ri, Sinhyŏl-li, Sinip-kol, Sinjŏkkol, Sinjŏm-ni, Sinjŏm, Sinjŏng-ni, Sinjang-ni, Sinjil-li, Sinmyŏng-ni, Sinnam-ni, Sinp’a-ri, Sinp’ung-dong, Sinp’ung-ni, Sinp’yŏng-ni, Sinp’yŏng, Sinsŏng-ni, Sinsa-dong, Sinsaeng-ni, Sinsal-lodongjagu, Sinsang-ni, Sint’al-li, Sinu-dong, Sinwŏl-li, Sinwagyo, Sinyang-dong, Sinyultong-ni, Sin’gŏmbul-li, Sin’gi-ri, Sin’gol-li, Sin’gye-gol, Sin’gye-ri, Sin’gyo-ri, Siphyŏn-dong, Sirang-ni, So-gol, Soch’i, Soegol, Soeppau-dong, Sogogae, Sogol-li, Sohahyŏn, Sohyŏl-li, Soksa-gol, Soksadong-ni, Soksak-kol, Sokt’an, Solgae, Somok-tong, Sonŏmi, Song-dong, Song-gol, Songŏ-dong, Songbang-ni, Songch’ŏn-dong, Songdunji, Songgŏ-ri, Songgalmun, Songhŭng-dong, Songha-dong, Songha-ri, Songhang-ni, Songho, Songhyŏn, Songjŏl-li, Songjŏng-gol, Songjŏng-ni, Songjŏng, Songjŏngp’yŏng, Songjae-ri, Songjung-ni, Songmol, Songp’o-ri, Songp’o, Songsŏl-li, Songt’al-li, Songu, Songyang-ni, Sonotchŏm, Soomok, Sop’ung-ni, Sora-ri, Sosŏng-dong, Sosu-dong, Ssanggyep’yŏng-ni, Ssanghakkol, Ssangnyŏng-dong, Ssaribak-kol, Ssuk-kol, Ssukpat, Suŭm, Suam-dong, Subang-dong, Subok-tong, Subong-dong, Suchŏndong-ni, Such’ŏl-li, Such’ŏng-ni, Such’im-dong, Such’im-ni, Sudŏk-tong, Sudŏk, Sudal-li, Sududae, Sugae-gol, Suhal-li, Suhang-ni, Suhang, Suhoesan, Suipkae, Sujae-ri, Sujanghŏn, Sulchŏm, Sumunmegi, Sunae-dong, Sunal-li, Sunam-ni, Sunhang-ni, Sunsil, Sun’gamni Chuma-gol, Suraktong-ni, Surijikkol, Susagok, Susang-ni, Susujŏng, Sut’ae-ri, Sut’ong-gol, Suwŏn’gol, Suwi-dong, Suyŏng-dong, Suyangjŏng, Tŭksa-ri, Tŭngŏ-gol, Tŭngdae-ri, Tŭnghŭng-ni, Tŏgwŏn-ni, Tŏk-tong, Tŏkchae-ri, Tŏkhŭng-ni, Tŏkhyŏn, Tŏkpakkol, Tŏkp’yŏng-ni, Tŏksal-li, Tŏksang-ni, Tŏng-ni, Tŏngnyŏng-ni, Tadae-dong, Tadae-ri, Tadong-ni, Tae-gol, Tae-ri, Taeam-ni, Taebaeng-ni, Taebang-gol, Taebangch’on, Taebong-ni, Taech’i, Taedae-ri, Taedong-ni, Taegak-tong, Taegong-ni, Taegung-dong, Taehŏ-dong, Taehak-tong, Taehot’ŏ, Taehyŏn-dong, Taejŏl-li, Taejŏng-ni, Taejŏngnidongp’a, Taejikkol, Taejip’ye-gol, Taemok, Taemul-li, Taenotchŏm, Taep’o-ri, Taesŏng-ni, Taesu-dong, Taewa-ri, Taeyang-ch’on, Taeyang-ni, Taeyu-ri, Takpau, Talban-ni, Talchŏl-li, Talp’imak, Tambakkol, Tamch’ol-li, Tanbu-ri, Tang-dong, Tangbung-ni, Tangch’i-ri, Tangch’i, Tangdun, Tangdunji, Tanggwi-dong, Tangha-ri, Tanghyŏl-li, Tangmol, Tangmoro-ri, Tangnae, Tangp’yŏng-ni, Tangsal-li, Tangu-ri, Tannyang-gol, Tanp’ung-ni, Tan’gol, Tapchŏn, Tapch’ol-li, Tapp’yŏng, Tarŭpkol, Tarakt’o, Taramjang, Tarang-gol, Tarangmal, Tarigol, Tattong-gol, To-dong, Toch’al-li, Toedumal, Tohwa-dong, Tohwa-ri, Toil-li, Tojang-gol, Tojanggol, Tok-kol, Tokchang-dong, Tokkŏm-ni, Tokkol, Tokku-ri, Toksongjŏm, Tolgogae, Tolmoru, Tonam-ni, Tong-ch’on, Tongch’ŏl-li, Tongch’ang, Tongdae-ri, Tongga-dong, Tonghŭng-ni, Tongha-ri, Tonghwa-ri, Tongjŏm-ni, Tongjŏng-ni, Tongjung-ni, Tongmak-kol, Tongmak, Tongmakp’o, Tongo-ri, Tongp’o-ri, Tongsal-li, Tongsandae, Tongsang-ni, Tonyŏm-ni, Top’a-ri, Torŭng, Toryŏng-gol, Toryŏng-ni, Tosudae, Tteppol, Ttidunji, Tuam-ni, Tubaeng-ni, Tubang-ni, Tudŭng-ni, Tugarae, Tuhŏdong-ni, Tujŏndong-ni, Tujidae, Tumok-kol, Tumong-ni, Tumosu, Tumugae, Tumun-dong, Tunam-ni, Tundŭl, Tundae-ri, Tunjŏn, Tup’o-ri, Turŭng-gol, Tusal-li, Tut’ae-dong, Twigol, Twijae, Twijangmok, Twik-kol, Twikkot, Twisulmak, Twittŏk-kol, T’aeŭl-tong, T’aesŏk-tong, T’akkŏri, T’am-ni, T’andae-dong, T’ap-kol, T’ap-tong, T’apkŏ-ri, T’apkŏri, T’apsŏng-ni, T’aru-dong, T’oet’al-li, T’ogijŏm, T’ong-gol, T’ongch’ŏn-ŭp, T’ongsŏn-gol, T’ongsu-ri, T’op-tong, T’osŏng, Ubong, Udyangjimal, Ukkamnyŏng, Ukkarae-gol, Ukkol, Umi-ri, Unam-ni, Undŏk, Ungjil-li, Ungnim-dong, Unhŭng-ni, Unhwal-li, Unjŏl-li, Unjŏm-gol, Unjung-dong, Unmŏksanae, Unmu-dong, Unsŏng-ni, Unsu-gol, Unsu-ri, Un’gong-ni, Utchinbul, Uthoegye, Utmulto-ri, Uttŭl, Uttanggogae, Ut’ong-dong, Wŏlbisal-li, Wŏlbong-ni, Wŏlch’ŏn, Wŏlch’on-dong, Wŏlgok-tong, Wŏlgotchi, Wŏllang-ni, Wŏlp’o-ri, Wŏlp’yŏng, Wŏn-ch’on, Wŏnam-ni, Wŏnbat, Wŏnbung-ni, Wŏndŭng-gol, Wŏndae-dong, Wŏndang-ni, Wŏndong-ni, Wŏnjint’an, Wŏnnam-ni, Wŏnp’ung-ni, Wŏnp’yŏng-ni, Wŏnp’yŏng, Wŏnsagol, Wŏnsal-li, Wŏnsan-gol, Wŏnt’ong-ni, Wŏnt’ongam, Wŏnun-dong, Wŏrŭl-li, Wŏram-ni, Wŏrunch’ŏn, Wadae, Wagyo-dong, Wangdang-ni, Wangnoso, Wangsang-ni, Waryong-ni, Waryongdam, Wau-ri, Wayadae, Wayadunji, Wibung-ni, Winam-ni, Wisŏnbau, Wisan-gol, Wittong-ni, Yŏŭnjak, Yŏam-dong, Yŏdo-dong, Yŏhae-ri, Yŏmdaegol, Yŏmdong-ni, Yŏmjŏl-li, Yŏmjuhyŏn, Yŏmjung-ni, Yŏmsŏng-ni, Yŏmul-li, Yŏnae-gol, Yŏndong-ni, Yŏndudo-ri, Yŏngal-li, Yŏngdaep’o, Yŏngdung-ni, Yŏnggol, Yŏngho-ri, Yŏngjŏ-ri, Yŏngjil-li, Yŏngjul-li, Yŏngmi, Yŏngsŏng-dong, Yŏngsam-ni, Yŏngsang-ni, Yŏnho-ri, Yŏnhwa-dong, Yŏnhwa-ri, Yŏnmok-kol, Yŏnson, Yŏn’gŏ-ri, Yŏunae, Ya-dong, Yaksu-dong, Yaksu-ri, Yaksup’o, Yangch’un-dong, Yanggadŏk, Yanggae-gol, Yanggae, Yanggo, Yanghwa-dong, Yangil-li, Yangji-dong, Yangji-gol, Yangji-mal, Yangji-ri, Yangjich’on, Yangjil-li, Yangjimal, Yangmal, Yangmulgae, Yangmyŏng-ni, Yangsa-ri, Yangsirang-ni, Yangsong-ni, Yangssangnyŏng, Yangsuam-ni, Yangsuam, Yat’ae-ri, Yerim, Yeryul-li, Yesŏng-ni, Yogol, Yok-kol, Yong-dong, Yongam-ni, Yongam, Yongch’ŏl-li, Yongdae-rodongjagu, Yongdam-ni, Yongdam-nodongjagu, Yongdam, Yongdang-ni, Yonggŭm-ni, Yonggang-ni, Yonggye-ri, Yonghŭng-ni, Yonghang-ni, Yongho-dong, Yonghoe-ri, Yonghyŏl-li, Yongjŏn, Yongjŏng-ni, Yongji-ri, Yongjiwŏl-li, Yongjol-li, Yongju-ri, Yongnu-ri, Yongp’o-ri, Yongp’yŏng-ni, Yongsŏng-ni, Yongsan-dong, Yongsil-li, Yongso-dong, Yongsu-dong, Yongsu-ri, Yongt’al-li, Yongu-gol, Yongul-li, Yongyŏl-li, Yongyŏn, Yongyang-dong, Yuŭm-ni, Yuch’on, Yudaep’o-ri, Yudong-ni, Yugok, Yugong-ni, Yugumi-ri, Yugyŏng-ni, Yuhyŏn, Yukhwa-ri, Yuksongjŏng, Yul-gol, Yul-li, Yul-tong, Yulchŏl-li, Yulchae, Yulmong-ni, Yulp’o, Yulsal-li, Yultae, Yultong-ni, Yunjak-kol, Yunp’o-dong, Yunsul-li, Yun’gang-dong, Yusŏng-ni, Yuyŏl-li, Wŏnsan, Sun’gam-ni, Sot’ong-gol, Taech’ŏn-dong, Taegwŏldae, Wŏlmyŏnggok, Wŏndae, Huch’ŏn, Sagijŏm, Changch’on-dong, Ha-dong, Kuryong-dong, Kyŏnsal-li, Naewŏnsal-li, Sang-dong, Sap’o-i-dong
FibroLAN Ltd.
ISP.com
Afrihost (Pty) Ltd
Terra Networks S.A.
LocalNet Internet Services, Inc.
Metronet Telecom
UPC Boardband Slovakia
IONet
New offers
Djaweb SHDSL for business Download: 2.3 Mbit/s Upload: 2.3 Mbit/s DSL, ADSL, SDSL, VDSL $392 to 452
Vmedia Vmedia DSL 6 Mbps Download: 6 Mbit/s Upload: 800 kbit/s DSL, ADSL, SDSL, VDSL $21,86
R RANI INTERNET our Plan's Download: 5-25 Mbit/s Upload: 5-25 Mbit/s various $11 to 18
TTNet HIPERNET Limit 75GB Download: 24 Mbit/s Upload: 24 Mbit/s Lichtwellenleiter $33,66
Global Broadband Japan ( GLBB Japan) P2P Connectivity Service Download: 1000 Mbit/s Upload: 1000 Mbit/s Lichtwellenleiter (FTTB) $Preis auf Anfrage
Perable | Renjialaochi | Douar Sdigat | Sesajal Las Pacayas | Tân Hội | Kolarängen | Adola | Mercer | Isa | Qiakeri Kuyicun | 28 May | Thornton | Vann | Ban Naten

Desktop version